75 SORUDAN OLUŞAN OKUL ÖNCESİ ÖABT DENEME SINAVI

 

1-Ekolojik kuramın temsilcisi olan Bronfenbrenner bu kuramı bazı alt dallara ayırarak incelemiştir. Yeliz’in o gün der için hazırladığı sunuda yer vermiş olduğu bu alt dallar arasından hangisi hakkında hatalı bir açıklama yaptığı görülmektedir.

    A) Egzosistemde çocuk dolaylı yoldan iletişime geçmektedir.

B)Mikrosistem zamansal değişimle meydana gelen değişimleri kapsamaktadır.

C) Mezosistem ara sistemdir.

D) Kronosistem zamansal değişimle meydana gelen değişimleri kapsamaktadır.

E) Mezosistemde veli toplatıları öğretmen –veli ilişkileri yer almaktadır.

 

2-Ailesi ile pikniğe giden Nisa arkadaşları ile oynamış olduğu oyunlarında toprağa su ekleyip şekil vermeye bayılmaktadır. Yine birgün ailesi ile pikniğe giden Nisa oyun sırasında kimse görmeden topraktan yemeye çalışmaktadır. Nisa’nın annesi bu duruma birkaç kez daha şahit olmuştur. Nisa’nın yabancı maddelere karşı oluşan yeme alışkanlığı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilmektedir?

A) Marasmik Kuvaşiorkor

B) Obezite

C) Kabızlık

D) Marasmus

E) Pika

 

Kötü şeker olarak da bilinen bu karbonhidrat çeşiti basit şeker olduğundan sindirilmeden hızla emilerek kana geçmekte ve kan şekerini kısa sürede yükseltmektedir.

3-Yukarıda sözü edilen karbonhidrat çeşiti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Hidrojen

B) Monosakkaritler

C) Laktoz

D) Disakkaritler

E) Polisakkaritler

 

-Perinatal ölüm hızı bir toplumda 1 yıl içerisinde ölü doğan ve canlı doğup ilk 7 gün içerisinde ölen bebek sayısının aynı toplumda aynı yıldaki toplam ölü ve canlı doğum sayısına bölünüp 1000 ile çarpılması ile elde edilerek bulunan ölüm hızına denilmektedir.

-Yenidoğan ölüm hızları ile toplumun sağlık düzeyini görmek mümkündür.

– İshal çocuklarda hafife alınmamalıdır çünkü ishal çocuğun ölümüne sebep olabilmektedir.

-Prematüre doğum geç doğum olarak bilinir.

-Çocuklarda boy ve kilo ölçümleri büyüme ve gelişmenin belirlenmesinde büyük

4-Yukarıdaki anne çocuk sağlığı ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV

B) II ve III

C) I,II ve III

D) III ve IV

E) Hiçbiri

 
5Ülkemizde en fazla bebek ölümleri yenidoğan döneminde görülmekle birlikte, bu ölümlerin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?

I- Zatürre

II- Kızamık

III-Su çiçeği

IV-Malnütrisyon

V- Kızıl

A)Yalnız IV         B) I,II ve IV                 C) III ve V              D)  I ve II              E) IV ve V

 

6-Ruh hastalıkları ile ilgili aşağıda açıklamaları yapılmı olan kavramlardan hangisi Psikopatoloji’nin tanımını içermektedir?

A) Ruhsal hastalıkların incelenmiş olduğu bilim dalı.

B) İnsan’ın normal davranışlar sergiliyor olması.

C) Normalden uzaklaşan davranışlar

D) Doğru ve kabul edilebilir davranışlar

E) İşlevsellik taşıyan insan davranışları

 

7-Aşağıda numaralandırılmış olan ifadelerden hangisi ya da hangileri kendini gerçekleştirmiş olan bireyin özellikleri arasında yer almaktadır?

I- Gerçekçidir.

II-Problemleri çözme odaklıdır.

III-Kendini her koşulda kabul etmektedir.

IV- Empati kurmaktan çekinmez.

V- Kişilerle iletişimi olumludur.

A) IV ve V                      B) II ve III                       C) Hepsi                             D) I,III ve V                             E) Yalnız III

 

8-Rabia’nın önceden bisikletin pedalına ayağı yetişmezken artık pedalı rahatça kullanabilmektedir. Bu durumu gören dedesi Rabia’ya hemen yeni bir bisiklet alır bu durumun nedeni Rabia’nın gelişimi açısından incelendiğinde ne ile açıklanmaktadır?

A) Öğrenme

B) Olgunlaşma

C) Büyüme

D) Deneyim

E) Hazırbulunuşluk

 

9-Ali bebeğin sergilediği davranış ile ilgili olarak;

 –Elindeki oyuncağını yere düşürdüğünde ya da onu göremediğinde onu aramaz ve ardından ağlamaz.

-Ali bebek elindeki oyuncağı yere bırakır bunu gören ablası oyuncağı saklama adına bir örtü ile örter. Ali bebek bu durumda oyuncağı arama çalışmasına

-Ali bebek elindeki oyuncağı yere bırakır bunu gören ablası oyuncağı saklama adına bir örtü ile örter. Ali bebek ablasının yaptığı davranışı görünce oyuncağı örtünün altındana arar ve bulur.

-Abla Ali bebeğin gözü önünde oyuncağı yine örtünün altına saklayıp sonra da oradan alıp dolabın içerisine saklaması üzerine Ali bebek oyuncağı ilk saklanan yerde arayacaktır.

-Verilen bilgilerden hareketle Ali bebeğin sergilediği davranış ve bu davranışın kazanıldığı dönem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)İşlem Öncesi Dönem/ Ertelenmiş Taklit

B) Duyusal Motor Dönemi/ Nesne Sürekliliği

C) Somut İşlemler Dönemi/ Taklit

D) Sezgisel İşlemler Dönemi/ Döngüsel Tepkiler

E) Soyut İşlemler Dönemi/ Nesne Sürekliliği

 
10-2013 yılında güncellenmiş olan proğramın özellikleri arasında yer alan bu durum öğretmenin o gün içerisindeki planında yer alan etkinliklerinde gerekli düzeltmeleri sağlayarak anlık olarak değişim yapabilmesini öngörmektedir. Yukarıda bahsedilen 2013 yılında güncellenmiş olan proğramın özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A) Yaratıcıdır

B)Dengelidir

C) Eklektiktir

D) Sarmaldır

E) Esnektir

 

11Meisels çocukların okula hazırbulunuşlukları ile ilgili dört yaklaşlımdan söz etmiş olmakla beraber aşağıda numaralandırılmış alanlardan hangisi ya da hangileri bu yaklaşımlar arasında yer almamaktadır?

I- Etkileşimci yaklaşım

II- Doğal yaklaşım

III- Sosyal yapılandırmacı yaklaşım

IV- Psikanalitik yaklaşım

V- Çevreci yaklaşım

A) Yalnız  IV              B) I ve III                      C) IV ve V                             D) I,II ve III                                E) Hepsi

 

-Vücutta küçük moleküllerin bir araya gelerek büyük yapılı moleküller oluşturması ile tanımlanmaktadır.

-Enerji elde etmek için büyük yapılı moleküllerin parçalanarak küçük moleküller oluşturması olarak tanımlanmaktadır.

12-Yukarıda tanımları verilmiş olan metabolizma kavramları sırası ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Protein Sentezi / Anabolizma

B) Katabolizma / Anabolizma

C) Metabolizma / Katabolizma

D)Anabolizma / Katabolizma

E) Katabolizma / Hidroliz

 

13-Kanın damarlar vasıtasıyla vücuda dağılmasını sağlamakta olup,kalp, atardamar, kılcal damar ve lenf damarlarından meydana gelmiştir.Bahsedilmiş olan bu sistem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Dolaşım Sistemi

B) Sindirim Sistemi

C) Solunum Sistemi

D) Boşaltım Sistemi

E) Üreme Sistemi

 
14-Aşağıda numaralı ifadelerden hangisi ya da hangileri çocuk edebiyatinda bulunması gereken özellikler arasında yer almamaktadır?

I- Çocuğun gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

II- Kitaptaki tasarım çocukta merak uyandırmalıdır.

III- Eserlerde çocukların dikkatini çekebilecek abartılı anlatımlara yer verilmelidir.

IV- Eserlerde bireysel farklılık göz ardı edilebilir.

V- Kullanılan dil ve anlatım ile resimler birbirini destekler nitelikte olmalıdır.

A) III ve IV                   B) III ve V                             C) II ve IV                        D) I ve III                           E) I ve IV

 

16-Kayserili Rüştü tarafından yazılmış olan bu eser çocuklara hitap eden bir eser olmakla birlikte, eserin sonunda fabllar ve hikyeler yer almakta olup, bu eser ilk Türk alfabesi olarak kabul edilmiştir.Bazı özelliklerine yer verilerek bahsedilmiş olan bu eser aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Benim Küçük Dostlarım

B) Ana Kaz

C) Mustafa Atatürk’ün Romanı

D) Tefekkür

E) Nuhbetü’l- Etfal

 

17-Okul öncesinde kullanılan materyallerin çocukların gelişimine olan katkılarından söz edilecek olursa aşağıdakilerden hangisi bu durumun dışında kalmaktadır?

A) Kişisel gelişim

B) Fiziksel gelişim

C) Sosyal ve duygusal alan gelişimi

D) Zihinsel gelişim

E) Dile dayalı becerilerin gelişimi

 
18-Bir konferansta okul öncesi dönemde oyun materyallerinin çocuğun yaşamındaki yeri ve öneminden bahseden Sema öğretmen bunları maddeler halinde sunduğuna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri oyun materyallerinin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi arasında yer almamaktadır?

I- Bedensel ve sosyal gelişimi destekler.

II-Problem çözme yetisi kazandırır.

III-Hayal gücünü geliştirir.

IV-Duygularını ifade etmeleri sağlar.

V- Özbakım becerilerini destekler

A) Hepsi                          B) III,IV ve V                        C) I ve II                        D)Hiçbiri                        E) III ve V

 

I-İdil’in voleybol oynayabilmesi için gerekli olan boy uzunluğuna erişmesi.

II-5 yaşındaki Nehir’in kalemi düzgün bir şekilde tutabiliyor olması.

III-Ahmet’in akülü arabasını kendisinin kullanabildiğini göstermesi.

IV- 6 yaşındaki Ece’nin okuma yazma öğrenebilmesi için gerekli zihinsel düzeye sahip olması.

V- Eylül’ün oyuncak sepetine ulaşabilmesi için gerekli boy uzunluğuna erişmesi.

19-Yukarıda numaralandırılmış olan gelişimin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur

A) I ve II > Olgunlaşma

B) I ve V > Büyüme

C) II ve III > Öğrenme

D) IV ve V > Hazırbulunuşluk

E) III ve V > Olgunlaşma

 

Okul öncesi eğitimin amaçları arasında yer almakta olan olan bu amaca uygun hareket eden Ensar bey çocukların duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmayı amaçlamış bir öğretmendir.

20-Aşağıdakilerden hangisi Ensar betin edinmiş olduğu bu amaca uygundur?

A)Gelişimsel

B) İşbirlikli

C) Toplumsal

D) Eğitici

E)Rastlantısal

 
21-Gallahue’nin motor gelişiminde etkili olan fiziksel ve motor yetenekleri göz önüne alındığında aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri fiziksel uygunluk unsurları arasında yer almaktadır?

I-Esneklik

II-Kas dayanıklılığı

III- Hareket hızı

IV- Çabuk kuvvet

V- Denge

A) I ve III                        B) I ve II                          C) III ve V                 D) IV ve V                E) II ve III

 

-Bir hareketin yapılmasında gerekli olan nörolojik süreçlerin dıştan gözlenebilir boyutuna denilmektedir.

-Bir hareketin yapılmasında gerekli olan içten gelen biyolojik ve mekanik süreçleri ifade etmektedir.

22-Yukarıda tanımları verilen terimler ile ilgili olarak aşağıda yer verilmiş olan terimlerden sırası ile hangilerini tanımlar niteliktedir?

A) Hareket kalıbı / Motor beceriler

B) Performans / Temel beceriler

C) Hareket kalıbı / Motor kalıp

D) Hareket / Spor becerileri

E) Temel beceriler / Motor kalıp

 

Öğrencileri için bir gösteri planlayan Yurdanur öğretmen daha önceden sınıfta severek okudukları hikaye metninden yola çıkarak yeni bir metin oluşturmuştur. Sahneye çıkılacak gün geldiğinde öğretmen bu yazılı metinle birlikte herkese rollerini dağıtmıştır.

23-Yukarıda söz edilen ve uygulanmış olan etkinlik türüne hangi seçenekte yer verilmiştir?

A) Hikaye Oluşturma

B) Yaratıcı Drama

C) Drama

D) Dramatizasyon

E) Öykü tamamlama

 
24-Uygulamak istediği etkinliği eğitici drama kapsamında uygulamak isteyen Esin öğretmen etkinliğinde bu drama uygulamasına yer vermeden önce eğitsel dramanın amaçlarını bir kez daha gözden geçirmiş olup aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilen ifade,Esin öğretmenin gözden geçirmiş olduğu bu amaçlar arasında yer almamaktadır?

A) Ezberlemek

B) Anlamak

C) Farkına varmak

D) Öğrenmek

E) Yaratıcılık

 

Kader proje ödevi konusu olan okul öncesi fen eğitiminin hedefleri arasında bulunması gerekenleri liste halinde sıralayarak bir sunu hazırlaması gerekmektedir.Kaderin hazırlamış olduğu bu sunuda bazı eksikliklerin olduğunu farkeden arkadaşları onu uyarması üzerine kader listede yer alan bir ifadeyi çıkarmak durumunda kalmıştır.

25-Aşağıda yer alanlar ifadelerden hangisi okul öncesi fen eğitiminin hedefleri arasında yer almamaktadır?

A) Bilimsel ifadeler

B) Fen bilimine karşı olumlu tutum kazandırmak.

C) Çeşitli fen deneyleri yaptırmak.

D) Fen kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

E) Deneyerek öğrenme imkanı

 

26-Bilimsel süreç becerileri arasında yer almakta olup, bir olay karşısında o olayı etkileyen unsurlar olarak da görülebilmektedir. Bu etkenlerin belirlenmesine verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Gözlem yapma

B) Değişkenleri belirleme

C) Sınıflandırma

D) Deney yapma

E) Ölçme

 
27-Suna öğretmen çocuklara görsel sanatlar eğitimi ile ilgili etkinlikler yaptırarak aşağıda yer verilmiş olan numaralı alanlardan hangilerine destek sağlamıştır?

I-Görsel sanatlarla çocukları tanımlamak.

II-Çocuklara adeta birer terapi yaptırıyor olmak.

III-Yaratıcılık ve hayal güçlerini

IV- Sanat etkinlikleri ile bazı beceriler kazandırmak. V-Zihinsel süreç becerilerine katkıda bulunmak.

A) Hepsi             B) I ve V                   C) I,II,III,IV ve V            D) III ve IV                                  E)Hiçbiri

 

I-Öğretmenin işi akademik becerilere odaklanmak yerine çocuğun ihtiyacı olan eğitim yaklaşımını benimsemelidir. (G. Stanley Hall)

II- Sanat bir proğram içerisinde kaynaştırılmalıdır. (Dewey)

III-Çocukların çevreden müdahale olmadan yaratma özgürlüğü içerisinde olmaları gerekmektedir. (Franz Cizek)

IV-Her çocuk yaratıcı doğmuştur fakat bu daha sonra dış çevre ile sınırlandırılmaktadır. (Howard Gardner)

V-Görsel sanatlar görsel düşünmeyi desteklemektedir.( Viktor Lowenfeld)

28-Yukarıda sanat tarihi ile ilgili görüşlerini dile getiren kuramcılar ve görüşün ait olduğu kuramcı parantez içerisinde verilmiş olup, görüşlerinin karşısındaki kuramcıya ait olmayan numaralı ifade ya da ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) I ve IV                             B) IV ve V                      C) I,II ve IV               D) I ve II              E) II,III ve IV

 

29-Aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan özel gereksinime sahip çocuklar arasında yer almaktadır?

I- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

II- Otistikler

III- Dil ve Konuşma Güçlüğü

IV- Görme Yetersizliği

V- Ortopedik- Bedensel Yetersizlik

A) I,III ve IV                   B) II ve IV                                  C) Hepsi            D) III,IV ve V           E)Yalnız IV

 
30-Özel eğitim merkezinde çalışmaya başlayan Turhan öğretmenden bu bölümde daha önce hiç çalışmamış olduğu için kendisinden bölüme dahil olan çocukları sınıflandırması istenmiştir. Turhan öğretmenin aşağıdaki numaralı alanlarda yapmış olduğu sıralamada yer alan ifadelerden hangisi bu sıralama içerisine dahil edilmektedir?

I- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar.

II- Dil ve konuşma güçlüğü olanlar

III- Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar.

IV- Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar

V- Otistikler

A) II,III ve V              B) III ve IV               C) I,II,III,IV ve V                        D) III,IV ve V                        E) I ve II

 

31-Aşağıda okul öncesi matematik kavramları ile ilgili verilmiş olan açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I- Okul öncesi döneminin sonunda çocuklar 1’den 10’a kadar nesne ve rakamlar arasında ilişki kurar.

II-Üç nesneden oluşsan örüntüye bu dönemin sonunda yer verebilmektedirler.

III-Okul öncesi döneminin sonunda çocuklar 1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak toplama yapar.

IV-Yarım ve bütün nesneleri gösterme becerisi henüz gelişmemiştir

V-Okul öncesi döneminin sonunda çocuklar 1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak çıkarma yapamaz.

A) III ve IV                   B) I ve II                                   C) I ve III                         D) IV ve V                  E) II ve III

 

32-Okul öncesinde verilmekte olan matematik etkinlikleri ile ilgili olarak numaralı alanlarda ifade edilenlerden hangisi ya da hangilerinde yanlış ifade edilmiş bir bilgi yer almaktadır?

I- Çocuklarda matematiksel yeteneklerin gelişmesi,etkili olması adına bir anda olmalıdır.

II- Matematik eğitimi çocukların çevrelerini anlamalarına yardım etmektedir.

III- Karşılaştırma yapmayı öğrenmektedirler.

IV- Problem çözmeyi öğrenmektedirler.

V- Yaşamsal faaliyetlerinde de başarılı olmasını sağlamaktadır.

A) I,II ve III             B) II ve V                               C) III ve IV            D) Yalnız I                   E) III,IV ve V

 

33-Okul öncesinde çocuğun müziksel gelişimi ele alınarak çocuğun yaşının müziğe yansıması ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Anne karnında dinlediği şarkıları doğum sonrasında duyup sakinleşmesi > 12. Ay

B) Ağlarken güzel bir ezgi ile susar , ninni ile uyur > Doğum sonrası 0-1. Aylar

C) Duydukları müziği tekrar edebilirler. > 12-18. Aylar

D) Müzikle birlikte dans edebilir. > 2-3 Yaş

E) Çalgılara ses çıkarmak amacı ile vurur. 10-11. Aylar

 

Müzik çalışmalarının pek çok gelişim alanına sağlamış olduğu katkılar bulunmakta ve bunlar arasında Ecem’in sıralamış olduğu bazı unsurlara bakılacak olursa ;

-Çocuk vücudunun farkına varmaktadır.

-Dikkatini artırma adına katkı sağlamaktadır.

-Şekil, boyut , renk gibi pek çok kavramın kazanılmasında etkili olmaktadır.

34-Ecem’in sıralamış olduğu bu unsurlara bakıldığında müziğin hangi alandaki gelişimine olan katkısından söz edilmektedir?

A) Kişilik gelişimi

B) Motor gelişim

C) Bilişsel gelişim

D) Sosyal duygusal gelişim

E) Dil gelişimi

 
35-Kendisinin hazırlamış olduğu yaratıcı drama planı ile ilgili bir okul öncesi öğretmeni sonradan bu planı hazırlanırken dikkate alınması gereken çok önemli bir unsuru göz ardı etmiş olduğu aklına gelmiştir. Öğretmenin aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisini göz ardı etmiş olabilme ihtimali bulunmaktadır?

I-Amacım ne?

II-Rollerin dağılımı nasıl?

III- Benim rolüm ne?

IV-Kazanımlar ne?

V- Öğretmek istenilen ne?

A) I ve IV                B) Hepsi                              C) III ve  V                          D) I,II ve III                         E) I,III ve IV

 

36-Aşağıda okul öncesi eğitim proğramı ile ilgili verilmiş olan ifadelerden hangisinin yanlış bir ifade olduğu söylenebilmektedir?

A)Okul öncesi dönemde çocuğun gelişimi çok hızlı

B) Küçük yaştaki çocuklar için planlanmıştır.

C) Kreş, anaokulu ve anasınıfı olmak üzere üç ayrı proğram hazırlanmıştır.

D) Okul öncesinde kullanılması gereken proğram şartı aranmamaktadır.

E) 1980’li yıllarda okul öncesine verilen önem artmıştır.

 

Bu yaklaşımda önemli olan bilginin karşı tarafa aktarıldıktan sonra orada da yeniden bir boyut kazanmasıdır.Bilgiyi doğrudan almak yerine yorumlayarak alan Jülide , öğretmenlerinin kendilerine sürekli sorgulamaya dayalı sorular sorduğunuda söylemektedir.Katı kuralları olmayan bu yaklaşım için Jülide, öğretmenlerinin eğitimi sadece sınıf içerisinde değil dışarıda da vermek için çaba harcadığını söylemektedir.

37-Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan yaklaşım aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

A)Çoklu Zeka Yaklaşımı

B) Sosyal Yaklaşım

C) Bilişsel Yaklaşım

D) Yapılandırmacı Yaklaşım

E) Eleştirel Yaklaşım

 
38-Seçkin öğretmen farklı okul öncesi eğitim yaklaşımlarına dayalı eğitim ortamları ile ilgili yapmış olduğu araştırmada aşağıda numaralandırılmış eğitim ortamlarının olduğunu kaydetmiştir. Numaralı alanlara bakıldığında Seçkin öğretmenin hangi numaralı alanda ya da alanlarda hataya yer vermiş olduğu görülmektedir?

I- Head Start

II- Bank Street

III- High Scope

IV- Reggio Emilia

V- Montessori

A) I,II ve V              B) IV ve V                        C) Yalnız II                    D)  III ve IV              E) I ve II

 

Cevdet o gün babasının kendisine kızacağını tahmin etmez ve eve yine geç saatte Babasının seslenmesi üzerine henüz uyumadığını anlayan Cevdet babasının kızmasına ne diyeceğini şaşırıp üzülmek yerine gözleri yerdeki halının desenlerine takılmıştır.

39-Bu durumda Cevdet’in şaşırıp üzülmek yerine gözlerinin yerdeki halının desenlerine takılması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisinin devrede olduğunu gösterir?

A) Bastırma

B)Yansıtma

C)İçe atım

D)Bölme

E) Yalıtma (izolasyon)

 
40-Psikolojiyi insan davranışlarını ve bu davranışların altında yatan zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlarsak, aşağıda verilmiş olan numaralı ifadeler arasından kaç tanesinin bilimin amaçları arasında yer aldığı söylenebilmektedir?

I- Betimleme

II- Açıklama

III-Değiştirme

IV-Yordama

V- Özetleme

A) 5                     B) 2                                    C) 4                                             D) 3                                         E) 1

 

Aile danışma kuramları arasında bulunan bu kuram Sigmund Freud’un görüşlerine dayanmaktadır. Sigmund Freud psikolojide aile ilişkilerine dikkati çeken kişi olmuştur.Bu kuramın görüşlerine göre bir bireyin tüm aileyi etkileyebildiğinden söz edilmektedir. Aile bireylerinin bilinçaltlarına, çocukların da iç dünyalarına bakılmaktadır.

41-Yukarıda söz edilen aile danışma kuramı seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Stratejik Aile Danışması

B) İnsancıl Aile Danışması

C) Yapısal Aile Danışması

D) Davranışcı Aile Danışması

E) Psikanalist Aile Danışması

 

Aile kuramları arasından beş faktör kişilik kuramı ile ilgili bir araştırma yapan Ayla ulaşmış olduğu veriler sonucunda beş temel kişilik’den söz etmiştir.

42-Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan ifadelerden hangisi ya da hangileri bu kişilik kuramları arasına dahil edilmektedir?

I-Uyumluluk

II-Yen Deneyimlere Açıklık

III- İçe Dönüklük

IV- Duygusal Dengelilik

V- Öz Disiplinli

A) I ve III                    B) I,II,IV ve V                             C) IV ve V           D) III ve V               E) I ve V

 
43-Aşağıda bazı mineral ve bu minerallerin bulundukları besin kaynakları eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I-Sodyum / Et, tavuk , balık, yumurta, kuru baklagiller

II-İyot / Deniz ürünleri, iyotlu tuz

III-Klor/ Tuz

IV-Fosfor/ Tuz

V-Potasyum/ Yeşil sebzeler, kuru baklagiller,fındık, fıstık

A) I ve IV                    B) I,III ve V                                  C)  IV ve V                D) Yalnız III          E) II ve III

 

44-Okul öncesi öğretemeni olan Burçin hazırlayacağı menü seçiminde dikkat etmesi gereken bir noktayı atlayarak hataya yer vermiştir. Burçin öğretmenin aşağıda hazırlamış olduğu menülerden hangisinde hata yapmış olduğu söylenebilir?

A) Pirinç çorbası- yaprak sarması -sütlaç

B) Mercimek çorbası- makarna- meyve

C) Tavuk çorbası- tavuklu pilav- ayran

D)Şehriye çorbası- patates kızartması- meyve

E) Pirinç çorbası- tavuk- puding

 

-İnsan ve hayvan vücudunda çok sayıda glikoz molekülünün birleşerek depo besin maddesi olarak kullanılmasıdır.

-En basit şeker denilmekte olup, bitkilerde nişasta olarak depolanır.

-Sadece bitkilerde depo besin maddesi olarak kullanılmaktadır.

45-Yukarıda bazı özelliklerine değinilmiş olan karbonhidrat çeşitlerinin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiştir?

A) Selüloz- Glikojen- Nişasta

B) Nişasta- Glikoz- Glikojen

C) Glikoz- Nişasta- Glikojen

D) Glikojen- Glikoz- Nişasta

E) Nişasta- Selüloz- Glikoz

 
46-Kreşe giden Hüseyin annesinin kreş sahibini uyarması üzerine hiç yoğurt tüketememekte zaman zaman da süt içtiğinde annesinin bahsetmiş olduğu durumla karşılaşmaktadır. Bu durumda Hüseyin’in aşağıdaki okul öncesi dönemde karşılaşılan beslenme sorunlarından hangisini yaşadığı söylenebilmektedir?

A) Kabızlık

B)Besin alerjileri

C) Yemek seçme

D) Şişmanlık

E) Anemi

 

Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda ve gebe kadınlarda ve ergenlerde bu vitaminin eksikliğine rastlanmaktadır. Bu vitaminin eksikliği sonucunca çarpık bacak olarak da adlandırılan hastalığın görülme oranı oldukça yüksektir.

47-Bu ifadelerden yola çıkılarak hangi vitamin eksikliğinden dolayı ortaya çıkan hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) A vitamini – Körlük

B) D vitamini – Raşitizm

C) E vitamini – Çölyak

D) K vitamini – Anemi

E) C vitamini – Saç dökülmesi

 

Ayhan’ın yakalanmış olduğu çocukluk çağında görülen bu hastalık aynı zamanda erişkinlerde de görülebilmektedir. Direk temas yoluyla ya da tükürükle bulaşabilen 15 yaş altı çocuklarda sıklıkla görülen bir akut enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık sebebiyle ağız açıldığı zaman ağrı yapmakta ve şişlik 5-10 gün arası sürmektedir.

48-Ayhan’ın geçirmekte olduğu bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisi olmaktadır?

 A) Su çiçeği

B)Kızamık

C) Kızamıkçık

D) Beşinci hastalık

E) Kabakulak

 
49-Ercan’ın ağzına atmış olduğu şeker konuşurken bir anda boğazına kaçar Ercan hızla morarmaya başlayarak, adete konuşamaz bir hal alır.Bilinçte beyine yeterli oksijen gitmemiş olduğundan kaybolmuştur. Ercan’ı böyle bir durumda gören ilk kişinin yapması gereken müdahale aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Hapşırması için karabiber koklatılır.

B) Su içirilir.

C) Heimleich manevrası

D) Sırtına kuvvetlice

E) Yere sırt üstü yatırılır.

 

 

I-Enfeksiyon hastalıklar

II- Aile eğitim düzeyi

III- Annenin fazla ve sık doğum yapması.

IV- Ailenin sosyo-ekonomik durumu.

V- Akraba evlilikleri

50-Yukarıda Gürsel’in listelemiş olduğu ifadelerden hangisi ya da hangileri anne çocuk sağlığını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır?

A) IV ve V               B) II ve III                                  C) I ve II                 D) I ve V                 E) Hepsi

 

yy’da psikoloji alanında değişmeler meydana gelmeye başlamış ……………………… ve

………………………… ruhsal bozuklukların temelinde psikolojik etkilerin olduğunu öne sürerek hastalarını psikolojik yöntemlerle tedavi altına almaya başlamıştır.

51-Yukarıda boş bırakılmış alanda bahsedilen kuramcılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Jean Piaget- Sigmund Freud

B) Joseph Breuer- Sigmund Freud

C) Hipokrat- Joseph Breuer

D) Rogers- Maslow

E) Sigmund Freud- Vygotsky

 

Kendini gerçekleştirme kavramını ilk kez kullanan yaklaşım olan ……………….. yaklaşım insanı olumlu bir yaklaşımla ele almakta ve normal dışı sergilenen davranışların bilerek ve isteyerek değil de hatalı öğrenmeler sonucu gerçekleştğini savunan bir yaklaşımdır.

52-Yukarıda söz edilen yaklaşım aşağıda yer verilmiş olan yaklaşımlardan hangisi ile örtüşmektedir?

A) İnsancıl yaklaşım

B) Psikanalitik kuram

C) Davranışçı kuram

D)Yapısalcı kuram

E) Gestalt kuramı

 

53-Genetik yapının ortaya çıkarmış olduğu bir etkileşim olup , üzerinde çevrenin etkisi bulunmamaktadır.Kalıtım ile belirlenenen bu düzey,organizmanın kendiliğinden bir süre sonra değişmesi olarak tanımlanır.Bu tanıma en uygun olarak çıkarılabilecek düzey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişme

B) Hazırbulunuşluk

C) Kalıtım

D)Büyüme

E) Olgunlaşma

 
Simge’nin annesi kızını pek fazla önemsemeyen ancak o bir şey istediğinde onunla iletişime geçen kendisini yoğun iş temposuna kaptırmış bir annedir. Simge 2.5 yaşında olmasına rağmen henüz daha tuvalet eğitimini kazanamamıştır. İleriki dönemler içinde kazanması adına kreşteki öğretmenleri yardımcı olsa da Simge’nin tuvalet eğitimi için kaçırmış olduğu dönem bir daha geri alınamamaktadır.

54-Simge’nin tuvalet eğitimi için içerisinde bulunup, kaçırmış olduğu dönem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Okul Öncesi Dönem

B) Kritik Dönem

C) Riskli Dönem

D) Tarihsel Zaman

E) Erken Gelişim Dönemi

 

55-Anasınıfında blok merkezinde oynamakta olan İrem orada yer alan karışık şekildeki tahta yap-boz’u algılamakta zorlanmış ve bütünsel olarak düşünemediği için de parçaları tamamlamakta zorluk çekmiştir. Buradan yola çıkarak İrem’in yaşamış olduğu bu durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Sembolik oyun görülmektedir.

B) Nesne kimliği henüz kazanılmamıştır.

C) Nesne sürekliliği kavramı kazanılmamıştır.

D) Benmerkezcilik

E) Ayırt etme becerisi henüz gelişmemiştir

 

56-Bir okul öncesi eğitim proğramında bulunan değerlendirme kriterleri arasında aşağıda numaralı olarak verilmiş alanlardan hangisi ya da hangileri ölçüt olarak kullanılmaktadır?

I-Çocuğun değerlendirilmesi

II-Okul idaresinin değerlendirilmesi

III-Proğramın değerlendirilmesi

IV- Aile katılımının değerlendirilmesi

V- Öğretmenin kendini değerlendirmesi

A) I,III ve V              B) I ve IV                   C) II ve V                               D) III ve IV                        D) I ve V

 
Bu etkinliğin amacı çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını sağlamak, onlara dinleme becerisi kazandırmak, ses tonlarını iyi ayarlamalarını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. Sınıf içerisinde ise öğretmenim tekerleme, parmak oyunu, şiir , bilmece gibi etkinliklere bolca yer vermesi bu etkinliği destekler niteliktedir.

57-Yukarıda söz edilen etkinlik çeşiti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Sanat Etkinliği

B)Müzik Etkinliği

C) Oyun Etkinliği

D) Türkçe- Dil Etkinliği

E) Okuma – Yazma Etkinliği

 

58-Okul öncesi eğitim proğramı ile ilköğretim proğramının karşılaştırmasını yapan Taner elde etmiş olduğu verileri arkadaşları ile paylaşmak adına sınıfa getirmiştir. Taner’in elde etmiş olduğu bu veriler arasında hangisinde hataya yer verilmiştir?

A) Okul öncesinde gelişimsel proğramlar uygulanmaktadır.

B) Her ikisinde de ders vardır.

C) İlköğretim proğramında öğrencinin özelliklerine göre değişiklik yapma ön görülmekte olup okul öncesinde bu durum desteklenmektedir.

D) Her ikisi de esnek bir proğramdır.

E) Kurallar ilköğretimde önceden belirlenmektedir.

 

59-Çocukları tanımada test dışında bir etkinlik uygulamak isteyen Yağmur öğretmen yapmış olduğu gözlem sonucunda herhangi bir plan oluşturmamış, çocuklar doğal ortamda bulunurken rastgele gözlemlemiştir.Bu durumda Yağmur öğretmenin uygulamış olduğu gözlem tekniği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A)Deneysel gözlem

B) Proğramlı gözlem

C) Özel durumlarda gözlem

D) Gelişi güzel gözlem

E) Sistemli gözlem

 

60-İlköğretimin belli başlı amaçları olmakla beraber Çınar’ın yapmış olduğu araştırma sonucunda ulaştığı kanılara bakılacak olursa aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ilköğretimin amaçları içerisinde yer almamaktadır?

A) Çocukları bir üst öğrenime hazırlamak

B) Çocukları gelişim alanlarına göre destekleyerek var olan kavramları kazandırmak

C) Her çocuğun potansiyelinin farkına varmasını sağlamak

D) Diğer kişilerle işbirliği yapmasını sağlamak

E) Eğitim ortamını anne baba için uygun bir eğitim ortamı haline getirme.

 
İnsan vücudunun bölgelerini inceleyen Levent bunlarla ilgili bir proje hazırlama adına araştırma yapmaktadır. Yapmış olduğu araştırmalarda listemiş olduğu bazı vücut bölgeleri aşağıda numaralandırılmış olarak verilmiştir.

61-Buradan hareketle Levent’in hangi numaralı alanda ya da alanlarda hata yaptığı söylenebilir?

I-Baş / Collum

II-Gövde / Truncus

III- Karın / Apdomen

IV- Göğüs / Caput

V- Boyun / Collum

A) I ve IV                B) II ve IV                             C) III ve V                D) I ve II                             E) I,II ve III

 

62-Kan dolaşım çeşitleri aşağıda yer almakta olup, bu dolaşım çeşitleri arasından kalp ve vücut dokuları arasında kan dolaşımı sağlayan dolaşım çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Plesental dolaşım

B)Büyük kan dolaşımı

C) Küçük dolaşım

D) Portal dolaşım

E) Lenf dolaşım

 

Bu dönemde olan Furkan kitapları ağızlarına görütüp ısırmaya çalışarak, kopararak tanımaya çalışmaktadır O yüzdendir ki bu dönemde kitaplar daha dayanıklı olmalıdır. Bu dönem için kitap malzemesi olarak bez, karton gibi nesneler kullanılabilir.

63-Yukarıda söz edilen Furkan’ın içerisinde yer aldığı dönem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) 2-3 yaş

B) 0-2 yaş

C) 3-4 yaş

D) 4-6 yaş

E) 5-6 yaş

 

64-Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı ürünlerinden olan masalın özelliklerinden birisi arasında yer almaktadır?

A) Masallar anonimdir.

B) Masallar içlerinde tek yönlü ders verici unsur taşımaktan kaçınırlar.

C) Masallarda şiddete ve kötü güçlere asla yer

D) Masal tipleri klişe tipler yerine resmi kişiliklerdir.

E) Masallarda olaylar gerçek olaylardan alıntı olağanüstülük taşımamaktadır.

 

Nabi’nin oğluna öğütler vermek amacıyla kaleme almış olduğu …………………. ve kısmen aynı içeriğe sahip olan …………………………. tarafınan kaleme alınmış olan Lütfiye-i Vehbi adlı

mesneviler Türk edebiyatında çocuklarla ilgili yazılmış olan ilk eserler arasında yer almaktadır.

65-Yukarıda boş bırakılmış alanlara aşağıdaki eser ve yazar’dan sırası ile hangisi getirilmelidir?

A) Telemak / Yusuf Kamil Paşa

B) Hayriyye / Sümbülzade Vehbi

C) Tefekkür / Recaizade Ekrem

D) Mümeyyiz / Nabi

E) Ömer’in Çocukluğu / Muallim Naci

 
66-Okul öncesinde öğretim materyallerinin biçimsel özellikleri göz önüne alındığında numaralandırılmış olan alanlardan hangisi ya da hangileri materyallerin biçimsel özellikleri arasında yer almaktadır?

I-Boyut

II- Çizgi

III- Renk

IV-Şekil

V- Doku

A) IV ve V                 B) I ve II              C) I,II,III ve IV                               D) Yalnız V               E) III ve V

 

67-Üniversitede öğrenci olan Ethem görmüş oldukları okul öncesinde materyal geliştirme dersi için mandala hazırlamış, hazırladığı bu mandalayı sınıfa sunmak adına getirdiğinde öğretmeninin bazı eleştirileri ile karşılaşmış bunlardan bir taneside mandalayı tahtaya yapmış olmasının yanı sıra, tahtanın henüz kenarlarının düzeltilmeden yapılması ve ele batabilecek çıkıntılarının olmasıdır. Bu durumda Ethem materyalini hazırlarken aşağıdaki aşamalardan hangisini göz ardı etmiştir diyebiliriz?

A) Yaş ve gelişim özellikleri değerlendirilmeden hazırlanmış olması.

B) Dikkat çekici özelliğinin bulunmaması.

C) Sağlam ve dayanıklı olmasına

D) Boya ve cila kullanması

E) Gösterişli bir materyal hazırlamış olması

 

68-Pelin kendisinin hazırlamış olduğu kuklayı da eline alarak, müzik eşliğinde jest ve mimiklerini de kullanarak canlandırma yapmaya başlamış ardından da kuklası ile ilgili yine kuklasını kullanarak bir hikaye anlatmıştır. Pelin’in uygulamış olduğu bu etkinlik ritim araçları kapsamında yer alan okul öncesinde uygulanan müzik etkinlikleri arasından hangisine dahil edilebilmektedir?

A) Müzikli dramatizasyon

B) Yaratıcı dans

C) Şarkı söyleme

D) Pandomim

E) Ritim çalışmaları

 

 –Okul öncesi eğitime etkili olan başlıca görüşlere bakıldığında “ilerlemecilik” olarak adlandırılan eğitim görüşü ile konularından çok çocuğun ilgilerini temel alan “çocuk merkezli” bir eğitim yaklaşımını benimseyen bir düşünürdür.

-Çalışmalarına önce zihinsel özürlü çocuklarla başlayıp, daha sonra normal çocuklara uygulamıştır.Çocuğun kendine özgü niteliklerinin olduğunu söyleyerek “Çocukluk yetişkinliğie geçişte geçici bir yol olmayıp, insanlığın başka bir kutbudur” diyerek bu görüşünü desteklemiştir.

69-Yukarıdaki açıklamaları verilen okul öncesi eğitime görüşleri ile katkısı olmuş düşünürler sırası ile hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) John Dewey – Maria Montessori

B) Maria Montessori – John Dewey

C) Jean Piaget – John Dewey

D) Lev Semenovich Vygotsky – Gardner

E) Maria Montessori – Gardner

 
70-Aşağıda numaralı alanlarda anaokulu ve kreş arasındaki farklardan birkaçı verilmiş olup hangisi ya da hangilerinde yanlış bir ifadeden söz edilmiştir?

I-Anaokulları oyun ağırlıklı eğitim üzerine

II-Anaokullarında çocukları ilköğretime hazırlamak hedeflenmiştir.

III- Kreş 3-6 yaş arasındaki çocuklara hitap

IV-Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

V-Anaokulu 0-3 yaş arasındaki çocuklara hitap

A) IV ve V                  B) III ve V                             C) I ve II                        D) III ve IV                          E) I ve III

 

Artık materyallerle bir etkinlik çıkarma adı altında Sultan öğretmen öğrencilerine çeşitli etkinliklerden artmış olan kartonlardan sınıfla birlikte 3 adet şapka yaptırmış ve çocuklara sırası ile hergün evlerine giderken vereceğini ertesi gün diğer arkadaşının da faydalanması için şapkayı unutmamalarını ve ayrıca özenle korumalarını söylemiştir.

71-Sultan öğretmen yapmış olduğu bu etkinlikle okul öncesi dönemde kazanılması gereken sosyal davranışlardan öncelikli olarak aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgili bir çalışma yapmıştır?

A) Alınan kararlara katılma

B) Sorumluluk Kazanma

C) İşbirliği Yapma

D) Kurallara Uyma

E) Paylaşma

 
72-Motor gelişimi etkileyen faktörler arasında bulunan doğum sonrası etmenler göz önüne alındığında aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğum sonrası etmenlere dahil edilebilmektedir?

A) Doğum travmaları

B)Annenin beslenmesi

C) Düşük doğum ağırlığı

D) Kalıtım

E) Annenin sosyal ve psikolojik durumu

 

Andaç yeni doğduğunda ağzına dokunulup çekildiği anda dokunulan yöne doğru başını çevirmekte ve meme aramaya başlamaktadır.Bu refleksin önemli özelliklerinden biri üçüncü ayda kaybolması gerektiğinin yanı sıra prematüre yani erken doğan bebeklerde bu reflkes görülmemektedir.

73-Yukarıda Andaç’ın sergilemiş olduğu davranışa yönelik refleks aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babinski refleksi

B) Arama refleksi

C) Tonik boyun refleksi

D) Moro refleksi

E) Kavrama refleksi

 

74-Motor gelişimi etkileyen etmenler arasında olan cinsiyet ile ilgili olarak verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlış bir bilgiyi içermektedir?

A) Kızlar daha çok ince motor becerilere yönlendirilmektedir.

B) Erkek çocukları doğduklarında kızlara oranla daha olgun düzeydedir.

C) Kız çocuklarının denge yeteneği erkeklere göre daha başarılıdır.

D) Ergenliğe kadar kız ve erkek çocukları arasında boy ve kilo yönünden pek fark oluşmamaktadır.

E) Erkekler daha çok kaba motor becerilere yönlendirilmektedir.

 

Patates kızartması yapan Özge hanım patates kızartması esnasında çıkan sesi tıpkı yağmur yağarken çıkan yağmur sesine benzetip, bu durumu hakkında herkesle hem fikir miyim diye birkaç kişiye de sormuş herkes bir süre düşündükten sonra aynı kanıya varmıştır.

75-Yukarıda Özge hanımın patates kızartması yaparken çıkan sesi yağmur sesine benzetmesi ile yapmış olduğu analoji türüne hangi seçenekte yer verilmiştir?

A) Drama ile yapılan analoji

B) Resim ile yapılan analoji

C) Hikaye ile yapılan analoji

D) Oyun ile yapılan analoji

E) Basit analoji

 

SORULARIN TAMAMI EĞİTİMCİ YAZAR ÖZGE ALPKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞTIR.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.