Adelet Akademisi 40 Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-
KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek
sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde
çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı
yapılacaktır.

Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek
puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
I) Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1988 ve sonrası
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
g) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
ı) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
II) Başvuruda İstenecek Belgeler:
1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen kadroya yapılan başvuru için sadece ekte yer alan
formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin
aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. Başvurunun posta yoluyla
yapılması halinde evrakların noter onaylı suretlerinin gönderilmesi gerekmektedir.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Askerlik durumunu belirleyen belge,
5- Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen
hususlara uygun olarak bilgisayar ile doldurulması, 2 adet hazırlanması, fotoğraf yapıştırılması,
ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
6- Fotoğraflı özgeçmiş. (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)
7- Başvuru yapan adaylardan ayrıca istenen belgeler;
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge
aslını ibraz etmeleri halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile
teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak
kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
b) İlanın şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (ı) bendinde
belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam
teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,
(Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil
edebilecek işitme kaybı olmamak.
III) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular 15 Ekim 2019 günü başlayıp, 30 Ekim 2019 günü mesai saati bitimine kadar
Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Ahlatlıbel Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya son
başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler
ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
IV) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlığımız internet
sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
İlan edilen kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü
sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih
Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.
V) Sözlü Sınav Konuları:
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın
alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve kadrolara alınmaya hak kazananlar Başkanlığımızın internet sitesinde
ilân edilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirme ve çağrılar Başkanlığımızın internet sayfasında ilân yoluyla yapılacaktır. İlgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru klavuzuna ulaşmak için tıklayınız