Anne Baba Eğitimi Testi 2

05.10.2019

-Ekolojik kuram arasında yer alan bu sistem Necip’in yakın arkadaşları her gün birlikte olduğu çevresi ve anne babasını kapsamaktadır.

– Ekolojik kuram arasında yer alan bu sistem Meltem’in annesinin lise arkadaşlarını kapsamaktadır.

1- Yukarıda ekolojik kuram içerisinde yer alan sistemlerle ilgili örnekler verilmiş olup, bu örnekleri kapsayan sistemler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile birlikte verilmiştir?

A) Mikrosistem / Egzosistem

B) Makrosistem / Mikrosistem

C) Mezosistem / Egzosistem

D) Egzosistem / Mikrosistem

E) Mikrosistem / Makrosistem

1. Sorunun Cevabı : A

Necip’in yakın çevresinden ve anne babasından söz ediliyor olması, Mikrosistem içerisine dahil edilmekte, Meltem’in ise annesinin lise arkadaşlarından söz edilmesi dolaylı yoldan geçilen bir iletişimi kapsamakta olup Egzosistem arasına dahil edilmektedir. Dolayısıyla doğru sıralanmış olan seçenek A seçeneğinde yer alan Mikrosistem ve Egzosistem olmaktadır.

2- Aile kuramları arasından beş faktör kişilik kuramı ile ilgili bir araştırma yapan Ayla ulaşmış olduğu veriler sonucunda beş temel kişilik’den söz etmiştir. Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan ifadelerden hangisi ya da hangileri bu kişilik kuramları arasına dahil edilmektedir?

I- Uyumluluk

II- Yen Deneyimlere Açıklık

III- İçe Dönüklük

IV- Duygusal Dengelilik

V- Öz Disiplinlik

A) I ve III B) I,II,IV ve V C) IV ve V D) III ve V E) I ve V

2. Sorunun Cevabı : B

Aile kuramları arasından bulunan beş faktör kişilik kuramında uyumlu olma, yeni deneyimlere ve yaratıcılık gerektiren durumlara açık olma, duygusal anlamda dengeyi sağlayabilme ve olaylar karşısında nasıl davranılacağını kestirebilme ile kendi içerisinde bir disipline sahip olma yer alırken aile kuramları içerisinde içe dönüklükten ziyade dışa dönük olma ön planda olup, kişiler genellikle sosyalleşme adına çaba harcamaktadırlar.Sibel’in yaşamış olduğu kesimde daha çok görücü usulü yaygın olmakta, ailelerin geçim kaynakları birbirine hemen hemen benzer olmakta ve ev hanımlığı daha yaygın bir şekilde ön plana çıkmaktadır.

3-Yukarıda Sibel’in yaşamış olduğu kesim ile ilgili verilmiş olan bilgiler ışığında Sibel’in yaşamış olduğu aile tipi özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Düzensiz Aile

B) Sosyal Aile

C) Geniş Aile

D) Ataerkil Aile

E) Çekirdek Aile

3. Sorunun Cevabı : C

Sibel’in yaşamış olduğu aile ortamı geniş aile olmakta, geniş aile içerisinde kadınlar genellikle ev hanımı olup, görücü usul yaygın olarak kullanılmakta ve bu aileler daha çok kırsal kesimlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Buna bağlı olarak da geçim kaynaklarıda birbirleriyle benzerlik göstermektedir.

Aileler için düzenlenen proje ve proğramlar arasında Nevzat beyin aramış olduğu proğramda bulunmasını istediği özelliklerin başında hem erken çocukluk hem de ergenlik ile ilgili bilgilendirmelerin bulunuyor olmasıdır.

4- Bu durumda Nevzat bey’e tavsiye edilebilecek proğram türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Anne Eğitim Proğramı

B) Erken Destek Araştırma Projesi

C) Anne- Çocuk Eğitim Proğramı

D) Anne- Baba Okulu

E) Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Proğramı

4. Sorunu Cevabı : D

Aileler için düzenlenen proje ve proğramlar arasında Nevzat beyin aramış olduğu proğramda bulunmasını istediği özelliklerin başında gelen hem erken çocukluk hem de ergenlik ile ilgili bilgilendirmelerin bulunmuş olduğu bu proğram Anne – Baba Okulu olmakta bu proğram İstanbul Üniversitesinde düzenlenmiş olup, hem erken çocukluk hem de ergenlik ile ilgili bilgilendirmeleri içerisinde barındırmaktadır.

Şengül yaşamış olduğu ihmal sonu istismara maruz kalma aşamasına kadar gelmiş, çevrenin gözlemleri sonucunda da etrafa karşı sergilemiş olduğu tavırlar şiddet eğilimli davranışlar olup, bu davranışlarında da birçok bozukluklara rastlanılmaktadır.5- Şengül’ün sergilemiş olduğu bu davranışlardan yola çıkılarak Şengül’ü yetiştiren ailenin sergilemiş olduğu tutum aşağıdaki seçeneklerde verilmiş olan anne-baba tutumlarından hangisine en yakın olmaktadır?

A) İlgisiz Tutum

B) Otoriter Tutum

C) Demokratik Tutum

D) Mükemmelliyetçi Tutum

E) Reddedici Tutum

5. Sorunun Cevabı : E

Şengül’ün sergilemiş olduğu davranışlarına bakılacak olursa, Şengül’ün ailesi ona düşmanca tavırlar sergileyerek adeta onu aile içesinde istememiş ve ona karşı Reddedici Tutum sergilemiş olup, onun ileride çevreye karşı şiddet eğilimli davranışlar sergileyen bir birey olarak yetişmesine neden olmuşlardır. Reddedici Tutumda çocuğa karşı hoyrat ve düşmanca davranılmakta, çocuk bir birey olarak görülmemektedir.

Üç şekilde problemin oluşabileceğinden bahseden bu aile danışma kuramını inceleyen Müge yapmış olduğu araştırmasında bu kuramın öncülerinden birinin de Jay Haley olduğuna değinmiştir.

6- Müge’nin araştırmaları sonucu elde ettiği bazı veriler göz önüne alınarak yukarıda bahsedilmiş olan aile kuramı aşaşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Yaşantısal – İnsancıl Aile Danışması

B) Stratejik Aile Danışması

C) Yapısal Aile Danışması

D) Psikanalist Aile Danışması

E) Bilişsel- Davranışcı Aile Danışması

6. Sorunun Cevabı : B

Stratejik Aile Danışması kuramında sibernetik, yapısal ve işlevsel olmak üzere üç şekil problemden söz edilmekte olup, her aile bireyinin danışmada üstelenmiş olduğu görevler ön plana çıkarılmak istenmiştir. Bu danışma türünde aile içersindeki iletişim ön plana çıkmakta ve önem arz etmektedir.7- Yapısal aile danışma kuramı ile ilgili bazı verilere ulaşan Özcan fonksiyonel olmayan aile tipleri arasında ;

I- İç-içe aile

II- Kopuk aile

III- Evine bağlı olmayan eşler

IV- Olgunlaşmamış ebeveynler

V- İlgisiz ebeveynler

İfadelerden bahsetmiş olup, hangisi ya da hangileri bu fonksiyonel olmayan aile tipi örneklerine uygun düşmektedir?

A) I ve II B) III ve V C) IV ve V D) Hepsi E) I,II ve V

7. Sorunun Cevabı : D

Yapısal aile danışma kuramı içerisinde yer alan ve Minuchin’in değerlerlendirmiş olduğu fonksiyonel olmayan aile tipleri arasında iç-içe aile , kopuk aile, evine bağlı olmayan eşler, olgunlaşmamış ve igisiz ebeveynler bulunmakta olup Özcan’ın ulaşmış olduğu verilere dayanarak hepsinin geçerli olduğu kabul edilmektedir.

8- Okul öncesi öğretmeni olan Esra öğretmen çocuklara vermiş olduğu eğitimle aile eğitimini bütünleştirmek istemekte ve bazı çalışmalara yönelmektedir. Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan Esra öğretmenin kullanmış olduğu bu çalışmalardan hangisi ya da hangilerini aile eğitimi kapsamında uygulaması doğru olacaktır?

I- Ailenin sınıf etkinliklerine katılmadan evden yönlendirici faaliyetlerde bulunması.

II- Aileninde yönetime katılması.

III- Ev ziyaretleri.

IV- Ailelere bilgi vermek amaçlı yapılan toplantılar.

V- Aileler aylık eğitim planı hazırlatmak.

A) III ve IV B) II ve III C) I ve V D) IV ve V E) II,III ve IV

8. Sorunun Cevabı : E

Okul öncesi eğitimle aile eğitimini bütünleştirmek isteyen Esra öğretmen aileninde yönetime katılmasını sağlayabilir, zaman zaman ev ziyaretlerinde bulunabilir, ailelere bilgi vermek amaçlı toplantılar düzenleyebilmekte fakat aynı zamanda da ailenin sınıf etkinliklerine katılmasına izin vermeli ve aylık eğitimi planını ailelere değil kendisi bizzat çocukların gelişimlerinide göz önüne alarak hazırlamalıdır.Bu proğramın en temel amacı çocuklarım eğitimsel, fiziksel ve sosyal olmak üzere birçok gereksinimleri açısından ele alınarak ve aynı zamanda ailelerinide bu konumda değerlendirilerek onlara eğitim sağlık gibi pek çok alanda hizmet desteği vermek amaçlanmıştır.

9-Yukarıda bazı amaçlarından söz edilen bu proğram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Head Start Proğramı

B) Reggio Emilia Yaklaşımı

C) Bank Street Yaklaşımı

D) High Scope Yaklaşımı

E) Waldorf Yaklaşımı

9. Sorunun Cevabı : A

Head Start Proğramında temel amaç, çocuklarım eğitimsel, fiziksel ve sosyal olmak üzere birçok gereksinimleri açısından ele alınarak ve aynı zamanda ailelerinide bu konumda değerlendirilerek onlara eğitim sağlık gibi pek çok alanda hizmet desteği vermeyi amaçlanmıştır.Head Start proğramı 1965’te ABD’ de sekiz haftalık bir deneme projesi olarak başlamış ve daha sonra Başkan Johnson’un “yoksulluk ve savaş” çalışmasının önemli bir parçası haline geldiği bilinmektedir.

10- Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımlarında çeşitli aile katılım aşamaları yer almakta olup, Nurcan öğretmenin bu konuda aşağıda uygulamış olduğu aile katılımı aşamalardan hangisi bu duruma ters düşmektedir?

I-Tam gün sınıf proğramını ebeveyne uygulatmış.

II- Sınıfta yapabileceği bir etkinlikte kendisi ile birlikte rol almasını sağlamış.

III- Etkinlik malzemelerini hazırlamada görev vermiş.

IV- Çocuklara hikaye anlatmasını istemiş.

V- Çocuk şenliğine kendisininde gelmesi için davet etmiş.

A) III ve IV B) II ve III C) Yalnız I D) IV ve V E) I ve II

10. Sorunun Cevabı : C

Nurcan öğretmenin yukarıda uygulamış olduğu aile katılımı aşamalarından bu duruma ters düşen ifade tam gün sınıf proğramını ebeveyne uygulatmış olmasıdır. Diğer ifadelerde yer alan görevler ise bir ebeynin öğretmene yapmış olduğu çalışmalarda yardımda bulunması gereken etkenler arasında yer almaktadır.

*Bu aileler daha çok kırsal bölgelerde yaşamakta olup, ev hanımlığı yaygın olarak görülmekte bayanlar genelde evde çalışmaktadırlar. Görücü usulü yaygın olarak sürmektedir.

* Bu tip aileler ise daha çok kentsel bölgelerde yaşamakta ve eşitliğin mevcut olduğu bir konumda yer almaktadırlar. Bağımsız geçim kaynakları olduğu gibi, eşler görücü usulü ile değilde genelde kendisi tanışmaktadır.Kadınların çalışması daha yaygın olarak görülmektedir.11-Aile tiplerinden bahsedilen cümlelerde değinilmiş olan aile tiplerinin doğru olarak verilmiş olduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş aile- Çekirdek aile

B) Otoriter aile- Serbest aile

C) Çekirdek aile- Geniş aile

D) Güvenilir aile- Kaçınan aile

E) Serbest aile- Otoriter aile

11. Sorunun Cevabı : A

Geniş aileler daha çok kırsal bölgelerde yaşamakta olup, ev hanımlığı yaygın olarak görülmekte bayanlar genelde evde çalışmakta aynı zamanda da görücü usulü yaygın olarak sürmektedir. Çekirdek aile yapısında ise aileler daha çok kentsel bölgelerde yaşamakta ve eşitliğin mevcut olduğu bir konumda yer almaktadırlar. Bağımsız geçim kaynakları olduğu gibi, eşler görücü usulü ile değilde genelde kendisi tanışmaktadır ve son olarak da kadınların çalışması daha yaygın olarak görülmektedir.

12- Kreşe yeni başlayan Özge tabağına bırakılan hamburger ekmeğini yere düşürür ve hamburger ekmeği istediğini söyler. Ekmeğinin yere düştüğünü gören öğretmeni ile Özge arasında şu diyalog geçmektedir;

Öğretmen: Bu ekmek son olmalı Özge lütfen bunu da düşürme.

Özge : O ekmek değil! Öğretmenim

Öğretmeni : Peki ya nedir?

Özge : Hamburger ekmeği

Öğretmeni ile Özge arasında geçen bu diyalogdan yola çıkarak Özge’nin içerisinde bulunduğu davranış ne ile açıklanmaktadır?

A) Yakınsak düşünce

B) Benmerkezci düşünce

C) Iraksak düşünce

D) Somut düşünce

E) Soyut düşünce

12. Sorunun Cevabı : B

Benmerkezci düşünce yapısında başkalarının düşünceleri , görüşleri dikkate alınmadan, tek doğru kendi düşüncesinin olduğunu varsayan bir düşünce biçimidir.Özge’de burada hamburger ekmeğini normal ekmek kategorisine koymayarak ısrarla hamburger ekmeği olduğunu iddaa ederek benmerkezci yani egosantrik düşünce yapısının özelliklerini sergilemiştir.13- Nesrin kendisinden çok farklı düşünen ve farklı kültür ve inancı benimseyen Erdal ile evlenmek istemektedir. Nesrin’in yapmış olmayı istediği bu evlilik türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Monogami

B) Egzogami

C) Poligami

D) Polijini

E) Poliandri

13. Sorunun Cevabı : B

Egzogami bir evlilik çeşiti olup, egzo dışarı anlamında kullanılmaktadır. Bu evlilik çeşitinde farklı inanç ve kültüre sahip bireylerin evliliği söz konudur.Monogami tek eşlilik olarak, Poligami çok eşlilik olarak, Polijini kumalık içeren bir evlilik ve son olarak Poliandri ise bir kadın ve birden fazla erkekle oluşan evlilik anlamı taşımaktadır. Nesrin farklı inanç ve kültüre sahip olan Erdal ile evlenmek isteyerek evlilik çeşitlerinden Egzogami’yi seçmiştir.

Bu kuram aile içindeki çatışmaların olmasını gayet hoş karşılamakta yalnız bir dereceden sonra zarar verebileceğini savunmaktadır. Bu çatışmaların çözülmesi içinde açık iletişim, yapıcı iletişim ve çatışmaya ilişkin algı olmak üzere üç şart arandığını dile getirmektedir.

14-Bir takım özellikleri verilen aile kuramı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Sistem Kuramı

B) Yapısal- İşlevsel Kuram

C) Sosyal Değişim Kuramı

D) Çatışma Kuramı

E) Sembolik Etkileşimcilik Kuramı

14. Sorunun Cevabı : D

Aile kuramları arasında bulunan çatışma kuramında üç şart arandığı bilinmekte ve adından da anlaşılacağı üzere bu şartlar çatışmanın çözülmesi için aranmaktadır.Bu kurama göre aile içi tartışmalar dozunda olduğu sürece bir problem arz etmemektedir.

Aile danışma kuramları arasında bulunan ve Varoluşçuluk ile Hümanizm etkisinde yer alan bu kuramda aile içindeki her birey tek başına bir bireydir.Hepsinin ayrı ayrı kendini gerçekleştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır.Bu kuramın kriz durumlarında kullanılmaması bir takım sahip olmuş olduğu yumuşak tekniklerden dolayıdır.15-Yukarıda adından söz edilen aile danışma kuramı aşağıda verilmiş olan hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Yapısal Aile Danışması

B) Psikanalist Aile Danışması.

C) Stratejik Aile Danışması.

D) Bilişsel- Davranışcı Aile Danışması.

E) Yaşantısal- İnsancıl Aile Danışması.

15. Sorunun Cevabı : E

Yaşantısal- İnsancıl Aile Danışması kuramında adından da anlaşılacağı üzere insancıl kuram insanın her koşulda iyiiğine inanan olumlu düşünce yapısında sahip bir kuramdır.Burada aklımıza ilk gelen isim Rogers’dır. Bu kuram her bireyin olumlu benlik algısına ulaşmasını hedeflemektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.