AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ İLE 20 SORUDAN OLUŞAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT MİNİ DENEME

22.04.2019

1-Burcu’nun yapmış olduğu performans ödevlerini hiçbir zaman yeterli bulmayan annesi öğretmenin tüm uyarılarına rağmen kendiside bir şeyler ekleme isteği duymaktadır. Burcu üniversite sınavına gireceği sene kızının doktor olacağını bunun için çalıştığını herkese anlatır, halbuki Burcu doktor değil bir diyetisyen olmak istemektedir. Bu duruma bakılacak. olursa Burcu’nun annesinin ona karşı sergilediği tutum aşağıda verilen aile tutumları arasında hangisine dahil edilmektedir?

A) Mükemmelliyetçi tutum
B) Aşırı koruyucu tutum
C) İlgisiz tutum
D) Otoriter tutum
E) Demokratik tutum

Sorunun Cevabı : A

Burcu’nun annesi kendisinin olmayı hayal edip, istediği fakat olamadığı ya da gerçekleştiremediği durumu kızına itaf ederek hep ondan beklemektedir. Mükemmelliyetçi aile tutumunun bir özelliği olarak görülen bu durumda aileler çocukları ne yaparsa yapsın hep en iyisini , daha güzelini
beklemektedirler.Dolayısıyla Burcu’nun annesinin sergilemiş olduğu aile tutumu da “Mükemmelliyetçi Aile Tutumu” ’dur.


2-Bu proğramın amaçları arasında annenin çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine olan duyarlılığı artırmak, anneye çocuğun gelişimini destekleyici bir ev ortamı
hazırlamasına yardımcı olmak ve anne çocuk etkileşimini desteklemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda bu proğram iki bölümden oluşmaktadır.

Yukarıda söz edilen proğram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Anne Destek Proğramı
B) Zihinsel Eğitim Proğramı
C) Kadın Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
D) Baba Destek Proğramı
E) Baba Çocuk Eğitim Proğramı

Sorunun Cevabı : A

Anne Destek Proğramı’nda anne ve baba çocuğuna her koşulda destek olmaktan yanadır. Gerek onun gelişimi, gerekse ihtiyaçları söz konusu olduğu durumda her zaman destek olmaktadır.Aynı zamanda bu proğram iki bölümden oluşmakta ilk bölümde çocuğun gelişimi,
sağlığı , beslenmesi ön planda iken, ikinci bölümde annen baba ve çocuk arasındaki iletişime dayalı konulardan bahsedilmektedir.

Sabri doğumdan itibaren anne sütünü yetersiz bir şekilde almış, verilen tüm ek besinlerde protein bakımından anne sütünün yerini tutamamıştır.Sabri gözle farkedilecek derecede aşırı bir kilo kaybına uğramaya başlamıştır.Dokuları yıkılmaya başlamış, yağ ve kas dokusu enerji harcamak için kullanılmaya başlanmıştır.


3- Sabri’nin bu durumunu aşağıdaki beslenme sorunlarından hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Obezite
B)Malnütrisyon
C) Kuvaşiorkor
D) Marasmus
E) Marasmik Kuvaşiorkor

Sorunun Cevabı : D

Marasmus genellikle anne sütünün yetersizliği sonucu ve ek besinlerininde yetersiz alımı sonucunda ortaya çıkan protein ve enerji gereksiniminin karşılanamadığı çocuklarda görülen enerji ve protein yetersizliğine bağlı oluşan bir beslenme sorunudur. Marasmus’un belirtileri arasında derinin solgun bir renk alması, saçların seyrekleşip incelmesi, ihtiyar yüz görününmüne sahip olma ve sıklıkla ishal ve kusma’ya rastlanmaktadır.4- Ilgın’ın doğumundan hemen sonra annesi tarafından verilmesi beklenen genellikle ilk 6 saate kadar süt bezleri tarafından üretilen ve 4-5 gün süre ile gelmesi beklenen normal sütten farklı olarak yoğun ve sarıya çalan bir renge sahip olan bir başka adı ile “ağız sütü” olarak bilinen süte ne ad verilmektedir?

A) Çocuk sütü
B) İlk süt
C) Kolostrum
D) Yeni doğan sütü
E) Mekonyum

Sorunun Cevabı : C

4-5 gün süre ile gelmesi beklenen normal sütten farklı olarak yoğun ve sarıya çalan bir renge sahip olan süt kolostrumdur.

5- Anne çocuk sağlığını etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Aşağıdaki numaralı cümlelerden hangisi ya da hangileri bu faktörler arasında yer almaktadır?

I-Anne’nin gebelik yaşı
II- Aile eğitim düzeyi
III- Çevre kirliliği
IV- Yetersiz ve düzensiz beslenme
V- Akraba evlilikleri

A) I ve III
B) II,IV ve V
C) IV ve V
D) Hepsi
E) I,II ve III

Sorunun Cevabı : D

Anne çocuk sağlığını etkileyen bazı faktörler arasında anne’nin gebelik yaşı, ailenin eğitim düzeyi, çevre kirliliği, yetersiz alınan besinler ve akraba evliliği ile yapılan evlilikler yer almaktadır. Buradan da yola çıkılarak tüm numaralı alanlar doğru bir önerme olmaktadır.

6-Sağlık düzeyi ölçütlerine bakıldığında bir toplumda bir yıl içerisinde canlı doğan ve ilk 28
gün içerisinde ölen bebek sayısının aynı toplumdaki aynı toplumdaki aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısına bölünüp 1000 ile çarpılması ile bulunmaktadır. Adı geçen sağlık
düzeyi ölçütü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Perinatal ölüm hızı
B) Postneonatal ölüm hızı
C) Neonatal ölüm hızı
D) Bebek ölüm hızı
E) Beş yaş altı ölüm hızı

Sorunun Cevabı : C

Yukarıdaki açıklaması yapılan sağlık düzeyi ölçütü Neonatal ölüm hızı olarak bilinmektedir. Neonatal ölüm hızına aynı zamanda yeni doğan ölüm hızı da denilmektedir. Neonatal ölüm hızında doğumdan itibaren 0-28 gün içerisinde ölümler yaşanmaktadır.7-Evren’in ruh sağlığını etkileyen faktörleri doktoruna danışarak öğrenen ailesi doktorun anne babaya kromozom yapılarındaki bozukluk olup olmadığını, sinir ve hormonal sistemlerinde herhangi bir sorunla daha önceden karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorması
akıllara Evren’in ruh sağlığının hangi faktörden etkilenmiş olduğu getirilmelidir?

A) Sosyal – Kültürel Faktörler
B) Bilişsel – Psikolojik Faktörler
C) Biyolojik Faktörler
D) Çevresel Faktörler
E) Gelişimsel Faktörler

Sorunun Cevabı : C

Ruh sağlığını etkileyen etmenler arasında bulunan biyolojik faktörler’de doğum öncesi sırası ve sonrasında meydana gelen anomaliler, hormonal faktörler ve kromozom yapılarında oluşan bazı sorunlar ruh sağlığını biyolojik olarak etkilemektedir.Doktorunda Evren için kullanmış olduğu ön seziler biyolojik faktörlerin etkisini açıklamaktadır.

8-Ruhsal sağlığı olumlu olan çocuklarla olumsuz olan çocukları bir nebzede olsa ayırt etmek için bazı durumlar söz konusu olmaktadır. Aşağıdaki seçeneklere bakılacak olursa hangisi ruh sağlığı olumlu seyreden bir kişinin davranışları arasında olduğu söylenebilir?

A)Kişinin bazı iletişim sorunları yaşıyor olması.
B) Sosyalleşme oranı diğer kişilere oranla düşük olan kişiler.
C) Yemek yeme alışkanlığında sorun yaşayan kişiler.
D) Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz duygular yaşaması.
E) Kişinin bulunduğu davranışın doğruluğunu ya da yanlışlığını ayırt edememesi.

Sorunun Cevabı : D

Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz duygular yaşayabilmektedir. Bu durum çoğu kişide görülmektedir. Sabah morali bozuk olan biri öğleyin çok sevecen mutlu enerji dolu bir kişinin
ruh halini sergileyebilmektedir.Bu durum hemen ruhsal bozukluk olarak algılanmamalıdır. Diğer seçeneklerde yer alan problem durumları ise ruhsal açıdan bir sorun yaşandığını düşündürür niteliktedir.

9-Aşağıda yer alan hangi iki merkezin yeri değiştirilirse Gülsüm öğretmen duruma bir çözüm getirmiş olacaktır?
A) Fen ve Kitap merkezi
B) Müzik ve Sanat merkezi
C) Blok ve Kitap merkezi
D) Kitap ve Sanat merkezi
E) Dramatik oyun ve Müzik merkezi

Sorunun Cevabı : C

Bir okul öncesi kurumunda sınıf düzenlemesine gidilirken oluşturulan öğrenme merkezlerinde gürültülü olabilecek merkezlerle, sessizliğin hakim olması gereken merkezler yan yana
koyulmamalıdır. Burada da Gülsüm öğretmen blok merkezi ve kitap merkezini yan yana koyarak Pelin ve Erkan’ın anlaşmazlık yaşamasına sebep olmuştur. Çünkü bloklarla oynayan
Erkan yapmış olduğu gürültü ile kitap okuyan Pelin’i rahatsız etmiştir.10- Pet şişelerin içerisine mercimek , fasulye , nohut atılıp daha sonra da bu pet şişeleri kaplayarak oluşturulmuş olan bir marakas öğrenme merkezlerinden hangisi için kullanıma daha çok elverişlidir denilebilir?

A) Dramatik Oyun Merkezi
B) Müzik Merkezi
C) Blok Merkezi
D) Kitap merkezi
E) Sanat Merkezi

Sorunun Cevabı : B

Müzik merkezinde gerekli çalgı ve araç gereçlerin bulundurulması çocuklara yerinde öğrenme imkanı sunmaktadır. Öğretmenlerinde bunu dikkate alarak gerekli çalgı ve araç gereçler temin
edilemediği taktirde kendilerinin marakas hazırlayarak çocuklara sunmaları doğru olacaktır.Müzik merkezi çocuklarda ritim duygusunun gelişebilmesi için oldukça önemlidir.

11-Hormonları vücudumuzu harekete geçiren ve uyaran maddeler olarak tanımlamak mümkündür. Bu hormonların belli başlı bazı görevleri yer almakta olup, aşağıdaki seçeneklerde
verilenlerden hangisi hormonların görevleri arasında yer almamaktadır?

A) Hücrelerdeki yapım ve yıkım olaylarını denetim altında tutarlar.
B) Enerji üretimi sağlarlar.
C) Büyüme ve gelişmeyi sağlarlar.
D) Vücudun dış çevreye uyumunu sağlarlar.
E) Üreme fonksiyonlarını düzenlemde belli bir rolleri yoktur.

Sorunun Cevabı : E

Hormonların aynı zamanda üreme fonksiyonlarını düzenlemde belli bir rolleri bulunmaktadır. E seçeneğinde yer alan ifade de rollerinin olmadığına değinilerek ifade yanlışlığına yer
verilmiştir.

Vücut boşlukları oluşturarak hayati organları korumak Hareketlerimizin amaca uygun olmasını sağlamak.
Ağırlığımızın yere iletilmesini sağlamak. Vücudumuz için zararlı olabilecek sert hareketleri yumuşatmak gibi vücudumuz için daha pek çok yararı olan gövde ve kemiklerin birleştiği yer’ e ……………. denilmektedir.

12-Yukarıda bazı görevleri verilmiş olup boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin
getirilmesi gerekmektedir?

A) Bağ
B) Eklem
C) Kas
D) Kemik
E) Doku

Sorunun Cevabı : B

Eklemlerin vücudumuz adına pek çok yayarı olmakla beraber İnsan vücudunun iskeletini kemikler ve eklemler meydana getirmektedir. Eklemler vücut boşlukları oluşturarak hayati
organları korumak, hareketlerimizin amaca uygun olmasını sağlamak,ağırlığımızın yere
iletilmesini sağlamak ve vücudumuz için zararlı olabilecek sert hareketleri yumuşatmak gibi görevlere sahip olmaktadır.
13- Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı ürünlerinden olan masalın özelliklerinden birisi arasında yer almaktadır?

A) Masallar anonimdir.
B) Masallar içlerinde tek yönlü ders verici unsur taşımaktan kaçınırlar.
C) Masallarda şiddete ve kötü güçlere asla yer verilmemektedir.
D) Masal tipleri klişe tipler yerine resmi kişiliklerdir.
E) Masallarda olaylar gerçek olaylardan alıntı olağanüstülük taşımamaktadır.

Sorunun Cevabı: A

Masallar anonimdir yani bir nevi toplumun bir ürünüdür. Fakat aynı zamanda masallar ders verici unsurlar taşımakta, içerisinde şiddete ve kötü güçlere de zaman zaman yer verilmekte, masalda yer alan tipler merak duygusunu canlı tutmak adına klişe tiplerden oluşmakta ve olaylar gerçek olaylardan alıntı olsa da olağanüstülük özelliği taşımaktadır.

14- Çocuk kitaplarının özellikleri arasından Hakan’ a üniversitede sınıf içerisinde oluşturulan grupta bir çocuk kitabında bulunması gereken dış yapı özelliklerini sayması istenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Hakan’ın dış yapı özelliği olarak
saydığı hatalı bir ifadedir?

I- Boyut
II- Tema
III- Kağıt
IV-Kapak
V- Sayfa düzeni
A)I, II ve III
B) II ve III
C) Yalnız II
D)III ve IV
E)Hiçbiri

Sorunun Cevabı : C

Hakan bir çocuk kitabında yer alması gereken dış yapı özellikleri arasında saymış olduğu“Tema” yı iç yapı özellikleri ile karıştırarak yanlış yerde saymıştır. Tema bir kitabın iç yapı özellikleri arasında yer almaktadır.Dolayısıyla hatalı saymış olduğu tek numaralı alan II olan Tema’dır.

15-Materyal dersi için örnek bir materyal hazırlamak isteyen Goncagül öğretmen materyalin tasarımında yer alması gereken ilkeleri unutmamış materyalini o ilkelere göre hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tasarım ilkeleri arasında yer almamaktadır?
A) Bütünlük
B) Yakınlık
C) Denge
D) Oran- orantı
E) Sembol

Sorunun Cevabı : E

Goncagül öğretmenin materyalini hazırlarken dikkat etmiş olduğu materyal tasarım ilkeleri
arasında bütünlük , yakınlık, oran orantı ve denge yer almakta iken sembol materyal hazırlanırken bulunması gereken bir ilke olmamaktadır.

16-Okul öncesi dönemde hazırlanan dolgu oyuncak çeşitleri ikiye ayrılmakta oradanda kullanım amaçlarına göre ayrım göstermektedir. Aslı dekoratif amaçlı bir materyal hazırlamak isterken Nazmiye oyun aracı olarak kullanılan bir dolguoyuncak tasarlamayı istemektedir.Aslı ve Nazmiye’nin hazırlamış olduğu materyallerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Aslı civcivli minder tasarlamıştır.
B) Nazmiye kitap köşesine kum saati tasarlamıştır.
C) Aslı bez bebek tasarlamıştır.
D) Nazmiye ödül tablosu tasarlamıştır.
E) Aslı parmak kuklası tasarlamıştır.

Sorunun Cevabı : A

Aslı dekoratif amaçlı bir materyal hazırlamak istediği için civcivli minder hazırlamış bu minder dekoratif amaçlı kullanılmaya uygun olmaktadır. Diğer seçeneklere bakıldığında ise
Nazmiye’nin hazırladığı materyaller hep dekoratif amaçlı olmuş, Aslı da parmak kuklası ve bez bebek ile oyun aracı olarak kullanılmakta olan bir materyal hazırlamıştır.

17-Okul öncesi öğretmeni olan Sude hanım fen etkinliği kapsamında çocuklara vücdumuzun bölümleri ile ilgili bir hikaye okumuş ardından da sınıfta bulunan insan maketi ile vücudumuzun bölümlerini göstermiş ve anlatımının sonunda da sınıfa yönelik şu soruları sormuştur; insan vücudunda kalp ve beyin neden en önemli organlarımızdır?
Böbreklerimiz bir tane mi yoksa iki tane midir? , Bir tane olsaydı ne olurdu?
gibi sorulara yanıtları çocuklardan bekleyen Sude öğretmenin yapmış olduğu bu davranış fen eğitiminde bulunan hangi üst düzey beceriler arasına dahil. edilebilmektedir?

A) Problem Bulma
B) Hipotez Kurma
C) Kontrol etme
D) Yorumlama
E) Test Etme

Sorunun Cevabı : B

Sude öğretmenin fen etkinliği kapsamında uygulamış olduğu bu yöntemde çocukları hipotez kurmalarınısağlayarak geçici süre ile de olsa tahmin yapmalarını istemiştir. Hipotez ile oluşturdukları tahminlerle doğru olanı bulmalarını isteyerek hipotezler geliştirmeleri için onlara yardımcı sorular yöneltmiştir.

18- Öğretmenin etkili bir fen eğitimi sunabilmesi için yapması gerekenler arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almamaktadır?

A) Çocuklara gözlem ve araştırma yapmaları için gerekli zaman tanıma.
B) Fen eğitimini diğer etkinliklerle bütünleştirerek sunma.
C) Çocukların doğadan topladıkları nesneleri fen merkezi yerine dolaplarına koymalarını
isteme.
D) Doğadaki sürekli gelişen değişimleri inceleme.
E) Deneylerde çocuğa aktif katılımı için roller verme.

Sorunun Cevabı : C

Etkili bir fen eğitimi sunulabilmesi için yapması gerekenler arasında çocukların doğadan topladıkları nesneleri fen köşesine yerine dolaplarına koymalarını istemek oldukça hatalı birdüşüncedir. Özellikle fen merkezini canlı tutmak adına bu gibi etkinlikler sıkça yapılmalı bozulmaya yüz tutan nesneler hariç diğer tüm nesneler fen merkezinde görselliğe açık olmalıdır.Çocuğun fen merkezi için getirmiş olduğu nesneyi dolabına koyması ayrıca onda fen etkinliklerine karşı olumsuz bir tutum sergilemesine neden olacaktır.

19- Spora yazılan Enver bey spor hocasının kendisi için saymış olduğu motor uygunluk unsurları ile fiziksel uygunluk unsurlarına baktığında, motor uygunluk unsurlarında hocasının bir madde atlamış olduğunu farkeden Enver’in bunun üzerine saymış olduğu motor uygunluk unsurları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiş olmaktadır?

A) Esneklik / Kalp- solunum dayanıklığı / Hareket hızı / Çabuk kuvvet/ Denge
B) Çabuk kuvvet / Koordinasyon/ Hareket hızı / Kas kuvveti / Denge
C) Kalp- solunum dayanıklığı / Denge / Esneklik / Hareket hızı / Çeviklik
D) Kas dayanıklılığı / Çeviklik / Koordinasyon/ Hareket hızı / Kas kuvveti /
E) Hareket hızı / Çabuk kuvvet / Çeviklik / Denge / Koordinasyon

Sorunun Cevabı : E

Enver’in saymış olduğu motor uygunluk unsurlarının tamamının yer aldığı seçenek E seçeneğindeki hareket hızı, çabuk kuvvet, çeviklik, denge ve koordinasyon olmaktadır.Diğer unsurlara bakıldığında ise kas kuvveti, kalp- solunum dayanıklığı, kas dayanıklılığı ve esneklik gibi unsurlar fiziksel uygunluk unsurları arasında yer almaktadır.

İzgi ve Belgin sınıf içerisinde bulunan öğrenme merkezlerinden birini kullanmak için öğretmenlerinden izin aldıktan sonra İzgi müzik merkezine , Belgin ise kitap merkezine geçer ve bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkar. Farklı merkezlerde olupta tartıştıklarını gören Seren öğretmen tartışmanın nedenini duyduktan sonra yaptığı hatayı anlamıştır.

20-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Seren öğretmenin yaptığı hatadan söz edilmiştir?

A) Belgin’e kitap merkezinde kitap , İzgiye ise davul vermiştir.
B) İzgi ile Belgin’e tek bir materyal vermiştir.
C) Belgin’e kitap merkezinde bir kitap vermiştir.
D) İlk önce İzgiye söz hakkı vermiştir.
E) Yan yana olmaması gereken iki merkezi yan yan oluşturmuştur.

Sorunun Cevabı : E

Okul öncesinde bulunan merkezlerden bazılarının yan yana olmaması gerekmektedir.Müzik merkezi ile kitap merkezi’de bunlar arasında olup Seren öğretmen müzik merkezi ile kitap
merkezini yan yana oluşturarak böylelikle müzik merkezinde davul çalmaya çalışan İzgi’nin kitap merkezinde kitap okumakta olan Belgin’i rahatsız etmesine neden olmuştur.

SORULARIN TAMAMI EĞİTİMCİ YAZAR ÖZGE ALPKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞTIR©

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.