Çocuk Ruh Sağlığı Testi 1

05.10.2019

1- Ruh hastalıkları ile ilgili aşağıda açıklamaları yapılmı olan kavramlardan hangisi Psikopatoloji’nin tanımını içermektedir?

A) Ruhsal hastalıkların incelenmiş olduğu bilim dalı.

B) İnsan’ın normal davranışlar sergiliyor olması.

C) Normalden uzaklaşan davranışlar sergileme.

D) Doğru ve kabul edilebilir davranışlar sergileme.

E) İşlevsellik taşıyan insan davranışları sergileme.

1. Sorıınun Cevabı : A

Psikopatoloji’den bahsedilecek olursa psikopatoloji ruhsal hastalıkların incelenmiş olduğu bir bilim dalı olarak yer almaktadır.Ruh hastalığı ile ilgili diğer kavramlardan olan normallik ve anormallik kavramlarında ise normal seyreden insan davranışları ile anormal yapıda denilebilecek insan davranışlarının sergilendiği görülmektedir.

19. yy’da psikoloji alanında değişmeler meydana gelmeye başlamış ……………………… ve ………………………… ruhsal bozuklukların temelinde psikolojik etkilerin olduğunu öne sürerek hastalarını psikolojik yöntemlerle tedavi altına almaya başlamıştır.

2-Yukarıda boş bırakılmış alanda bahsedilen kuramcılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Jean Piaget- Sigmund Freud

B) Joseph Breuer- Sigmund Freud

C) Hipokrat- Joseph Breuer

D) Rogers- Maslow

E) Sigmund Freud- Vygotsky

2. Sorunun Cevabı : B

Joseph Breuer ve Sigmund Freud 19. yy’da psikoloji alanında meydana gelen değişmelerde etkili olan kuramcılardır. Bu kuramcılar ruhsal bozuklukların temelinde psikolojik etkilerin olduğunu öne sürerek hastalarını psikolojik yöntemlerle tedavi altına almaya başlamışlardır.3- Evren’in ruh sağlığını etkileyen faktörleri doktoruna danışarak öğrenen ailesi doktorun anne babaya kromozom yapılarındaki bozukluk olup olmadığını, sinir ve hormonal sistemlerinde herhangi bir sorunla daha önceden karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorması akıllara Evren’in ruh sağlığının hangi faktörden etkilenmiş olduğu getirilmelidir?

A) Sosyal – Kültürel Faktörler

B) Bilişsel – Psikolojik Faktörler

C) Biyolojik Faktörler

D) Çevresel Faktörler

E) Gelişimsel Faktörler

3. Sorunun Cevabı : C

Ruh sağlığını etkileyen etmenler arasında bulunan biyolojik faktörler’de doğum öncesi sırası ve sonrasında meydana gelen anomaliler, hormonal faktörler ve kromozom yapılarında oluşan bazı sorunlar ruh sağlığını biyolojik olarak etkilemektedir.Doktorunda Evren için kullanmış olduğu ön seziler biyolojik faktörlerin etkisini açıklamaktadır.

4- Ruhsal sağlığı olumlu olan çocuklarla olumsuz olan çocukları bir nebzede olsa ayırt etmek için bazı durumlar söz konusu olmaktadır. Aşağıdaki seçeneklere bakılacak olursa hangisi ruh sağlığı olumlu seyreden bir kişinin davranışları arasında olduğu söylenebilir?

A)Kişinin bazı iletişim sorunları yaşıyor olması.

B) Sosyalleşme oranı diğer kişilere oranla düşük olan kişiler.

C) Yemek yeme alışkanlığında sorun yaşayan kişiler.

D) Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz duygular yaşaması.

E) Kişinin bulunduğu davranışın doğruluğunu ya da yanlışlığını ayırt edememesi.

4. Sorunun Cevabı : D

Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz duygular yaşayabilmektedir. Bu durum çoğu kişide görülmektedir. Sabah morali bozuk olan biri öğleyin çok sevecen mutlu enerji dolu bir kişinin ruh halini sergileyebilmektedir.Bu durum hemen ruhsal bozukluk olarak algılanmamalıdır.Diğer seçeneklerde yer alan problem durumları ise ruhsal açıdan bir sorun yaşandığını düşündürür niteliktedir.I-Kişiliğin en ilkel yanı olarak bilinir.

II-Kişiliğin gerçekçi ve akılcı yönüdür.

III- Kişiliğin ahlaki ve toplumsal yanıdır.

5- Yukarıda tanımı yapılmış olan üç düzey aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiştir?

A) İd- Ego-Süperego

B) Ego-Süperego-İd

C) Süperego-Ego-İd

D) Süperego-İd- Ego

E) Ego- İd- Süperego

5. Sorunun Cevabı : A

İd kişiliğin en ilkel yanı olarak bilinmekte, Ego kişiliğin gerçekçi ve akılcı yönü olmakta, Süperego ise kişiliğin ahlaki ve toplumsal yanı üzerinde durmaktadır. Süperego’da özellikle vicdan hakim olan bir etmendir. Dolayısıyla doğru olarak sıralanmış seçenek A seçeneği olmaktadır.

Teneeffüs saatinde öğretmenler odasında oturan Sinem öğretmen yanına gelen Gamze öğretmenden aslında hiç hoşlanmıyor olsa bu yeni saç renginin ona çok yakışmış olduğunu söylemektedir.

6-Sinem öğretmenin göstermiş olduğu bu davranış savunma mekanizmalarından hangisine örnek verilebilir?

A) Yansıtma

B) Karşıt Tepki

C) Bastırma

D) Yön Değiştirme

E) Gerileme

6. Sorunun Cevabı : B

Sinem öğretmenin Gamze öğretmene karşı göstermiş olduğu davranışında karşıt tepki’den söz etmek mümkündür.Karşıt tepki geliştirme kişinin içerisinde var olan düşüncenin tam tersi şekilde davranmasıdır.Bir kişiyi sevmiyor olmamıza rağmen, bu durumun tam tersi onu çok seviyor gibi övgüler yağdırmamız bu duruma bir diğer örnek olarak verilebilmektedir.

Kübra o gün tüm planlarını dolap düzeltme’ye göre ayarlacak tüm işlerini bitirdikten sonra mutfak dolaplarını düzeltmeye vakit ayıracaktır. Dolap düzenlemesinden hiç hoşlanmayan Kübra bunu unutur ve aklına da hiç gelmez.7- Kübranın içerisinde bulunduğu davranış savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Ödünleme

B) Mantığa Bürüme

C) Gerileme

D) İnkar

E) Bastırma

7. Sorunun Cevabı : E

Savunma mekanizmalarından olan bastırma’da kişi sevmediği bir durumu ya da davranışı unutmak istercesine bilin altına atar. Kübra’nın da dolap düzenlemesini sevmiyor olması onu aklına bile getirmek istememesinden kaynaklı olarak savunma mekanizmalarından bastırmaya başvurmuştur.

Bu yaklaşım davranışın nedenlerini bireyin öğrenme yaşantılarında aramaktadır.Pekiştirilen davranışların artacağını, pekiştirilmeyen davranışlarda ise sönme meydana geleceğini öne sürmektedir. Karşımızdaki bireye karşı olumlu tepkimiz az ise ruhsal sağlık yönünden bozukluklar meydana gelebileceğide bu kuramcılar tarafından dile getirilmektedir. Watson’da bu kuramın öncüleri arasında yer almaktadır.

8- Yukarıda bahsedilen kuram aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Bilişsel Kuram

B) Varoluşcu Kuram

C) Davranışçı Kuram

D) Biyolojik Kuram

E) Sistem Kuramı

8. Sorunun Cevabı : C

Yukarıda bahsedilen kuram davranışcı kuramda yer alan bilgilerle bağdaştırılmıştır. Öncüleri arasında Watson , Skinner, Thorndike, Pavlov, Guthrie ve Rayner yer almış olsa da adından en çok söz edilen iki isim Watson ve Skinner’dır. Davranışcı kuram insanların koşullanma durumlarına göre davrandığını savunmaktadır.Bülent’in bu durumu sessiz harfleri tekrar ederek başlamış, daha sonra da kelimelerin tekrar edilmesi ile devam etmiştir.Bülent arkadaşları tarafından bu durumun farkına varıldığını anlayınca heyecanlanarak istem dışı kas hareketleri yapmaya başlar.

9- Bülent’in içerisinde bulunduğu alışkanlık bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Primer Kekemelik

B) Enürezis

C) Enkoprezis

D) Pika

E) Unutkanlık

9. Sorunun Cevabı : A

Primer kekemelikte sessiz harfler tekrar edilir ve bunun devamı kelimelerin tekrar etmesi ile sürmektedir. Aile içindeki sıkıntılardan kaynaklanan bu durum bir doktor desteği ve aynı zamanda aileninde desteği ile atlatılabilmektedir.Tedavisi için ise nefes egzersizleri, konuşma ritmiyle ilgili yapılan çalışmalar kullanılmaktadır.

Çocuklar bir duruma kırılıp, darılıp ya da kızmışlarsa bu duygusunu da ifade edememişlerse geceleri uykularında bu davranışı sıklıkla göstermektedirler.Bu davranış çocukta ileride bazı sorunlara yol açabilmektedir.Bu durumda çocuklara yatmadan hikayeler okunmalı , onlarla kısa sohbetler yapılıp öyle uykuya dalmaları sağlanmalıdır.

10-Bu durumun nedeni olan alışkanlık bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parmak Emme

B) Diş Gıcırdatma

C) Tırnak Yeme

D) Pika

E) Enürezis

10. Sorunun Cevabı : B

Çocuklar bir duruma kırılıp, darılıp ya da kızmışlarsa bu duygusunu da ifade edememişlerse geceleri uykularında diş gıcırdatma davranışında bulunabilmektedirler. Bu durum devam ederse ileride çocuğun diş yapısında bozukluklara neden olabilmektedir. Bu davranışın önlenmesi için çocuklara yatmadan hikayeler okunmalı , onlarla kısa sohbetler yapılıp öyle uykuya dalmaları sağlanmalıdır. Bu durum bir nebzede olsa onları rahatlatacaktır.11-Gizem yemek yemeyi adeta reddetmekte , yemek yemeden kaçınmakta ve yediği zamanlar da kusma davranışı göstermektedir.Bedenine karşı da aşırı ilgi göstermekte sürekli ayna karşısında bedenini inceleme davranışı göstermektedir. Gizem’in yakalanmış olduğu bu hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Pika

B) Anoreksiya Nevroza

C) Yemek Problemleri

D) Bulimia Nevroza

E) Yemek Seçme

11. Sorunun Cevabı : D

Bulimia Nevroza hastalarında Anoreksiya Nevroza’dan daha farklı olarak yemek yediği zaman bile kusma davranışı görünmekte ve vücutları ile ilgilerinde bedenini yanlış algılama sorunu bulunmamaktadır.Önemli bir diğer noktada destek alması gerektiğinin farkındadır. Tedavisinde hastanın düzenli yemek yenmesi sağlanıp sürekli olan açlık durumundan kurtulması sağlanmalıdır.

Nevzat gece uykuya daldıktan sonra çığlık atarak uyanır sesini duyup odaya gelen annesi Nevzat’ı yatakta oturmuş bir şekilde donuk gözlerle boşuğa bakarken bulur.Nevzat korkmuştur kalbi düzensiz atmakta, düzensiz nefes almaktadır.Annesi onu teselli etmeye çalışsada bu pek mümkün olmamaktadır.

12-Nevzat’ın yaşamış olduğu bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kabus

B) Gece Terörü

C) Uyumada Güçlük

D) Uyur Gezerlik

E) Yangın Çıkarma

12. Sorunun Cevabı : B

Nevzat’ın yaşamış olduğu bu durumda adından da anlaşılacağı üzere çocuklar genellikle gece uykuya daldıktan sonra çığık atarak uyanmakta ve oldukları yerde dokup kalmaktadırlar.Çocuklar bu durumda gördükleri rüyayı hatırlayamaz ve bu nöbetler genelde aile içi çatışmalar, yaşanılan travmatik olaylarla ilgili olabilmektedir.

Anasınıfına giden Büşra ısrarla okula gitmeyi reddetmektedir. Annesi sorduğunda hiç bir şey anlatmak istemeyen Büşra, annesinin sınıf öğretmeni ile bu durumu paylaştığında sınıfta bulunan Hira tarafından sürekli rahatsız edici bir şekilde kolunun cimcirildiğini öğrenir.13- Büşra’nın yaşamış olduğu bu durum onda aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını sağlamıştır?

A) Okul Fobisi

B) Ayrıık Kaygısı

C) Korku

D) Seçici Suskunluk

E) Sosyal Fobi

13. Sorunun Cevabı : A

Okul fobisi genellikle okula yeni başlayıp okula uyum sağlamakta sıkıntı çeken çocuklarda görülmektedir. Bunun yanı sıra okul fobisi bir arkaşdan ya da öğremenin tepki ve davranışlarından dolayı da meydana gelebilmektedir. Büşra’da burada Hira’nın ona karşı sergilemiş olduğu davranışı kimse ile paylaşmayarak okula karşı bir fobi geliştirmiştir.

14- Çocuklarda görülen bazı ruhsal bozukluklar bulunmaktadır. Aşağıda numaralı olarak verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri gelişimsel bozukluklar arasında bulunmaktadır?

I- Otizm

II- Asperger Sendromu

III- Öğrenme Güçlüğü

IV- Motor Beceri Bozuklukları

V- Rett Sendromu

A) I ve II B) III ve V C) IV ve V D) I,II ve III E) I, II ve V

14.Sorunun Cevabı : E

Çocuklarda görülen bazı ruhsal bozukluklar arasında Otizm, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu bulunmaktadır. Öğrenme Güçlüğü ve Motor Beceri Bozuklukları ise Öğrenme yetersizlikleri arasına dahil edilmektedir.

Aykut göstermiş olduğu basmakalıp davranışlarla çevresindeki kişilerin kendisinde var olan bu durumu farketmelerine neden olmuştur. Ayrıca Aykut akranları ile iletişime geçmekte zorlanmakta ve el , kol hareketi , yüz ifadeleri , göz göze gelebilme gibi yetilerinde de sıkıntı yaşamaktadır. Fakat tüm bu durumlara rağmen dil gelişimlerinde bir gecikme görülmemektedir.15- Aykut’un sergilemiş olduğu bu davranış seçeneklerde verilmiş olan durumlardan hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Rett Sendromu

B) Davranım Bozukluğu

C) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

D) Asperger Sendromu

E) Öğrenme Güçlüğü

15. Sorunun Cevabı : D

Asperger Sendromu’nda dil gelişiminde bir gecikme görülmese de el , kol hareketi , yüz ifadeleri , göz göze gelebilme gibi davranışlarda zorlanma , çevre ile etkileşime geçmede sıkıntılar yaşanmaktadır.Fakat bilişsel gelişim becerilerinde ve öz bakım becerilerinde herhangi bir aksama görülmemektedir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.