Çocuk Ruh Sağlığı Testi 2

05.10.2019

1-Aşağıda numaralandırılmış olan ifadelerden hangisi ya da hangileri kendini gerçekleştirmiş olan bireyin özellikleri arasında yer almaktadır?

I- Gerçekçidir.

II- Problemleri çözme odaklıdır.

III- Kendini her koşulda kabul etmektedir.

IV- Empati kurmaktan çekinmez.

V- Kişilerle iletişimi olumludur.

A) IV ve V B) II ve III C) Hepsi D) I,III ve V E) Yalnız III

1. Sorunun Cevabı : C

Kendini gerçekleştirmiş bireylerin özellikleri göz önüne alındığında gerçekçidirler, problemleri çözme odaklıdırlar, kendilerini her koşulda kabul etmektedirler, empati kurmaktan çekinmezler ve kişilerle iletişimi olumludur.Dolayısıyla verilmiş olan tüm ifadeler kendini gerçekleştirmiş bireyin özelliklerini kapsar niteliktedir.

Kendini gerçekleştirme kavramını ilk kez kullanan yaklaşım olan ……………….. yaklaşım insanı olumlu bir yaklaşımla ele almakta ve normal dışı sergilenen davranışların bilerek ve isteyerek değil de hatalı öğrenmeler sonucu gerçekleştğini savunan bir yaklaşımdır.

2-Yukarıda söz edilen yaklaşım aşağıda yer verilmiş olan yaklaşımlardan hangisi ile örtüşmektedir?

A) İnsancıl yaklaşım

B) Psikanalitik kuram

C) Davranışçı kuram

D) Yapısalcı kuram

E) Gestalt kuramı

2. Sorunun Cevabı : A

İnsancıl yaklaşımın temsilcileri Rogers ve Maslow olmakla birlikte, bu yaklaşım kendini gerçekleştirme kavramını ilk kez kullanmıştır.İnsanı olumlu bir yaklaşımla ele almakta ve normal dışı sergilenen davranışların bilerek ve isteyerek değil de hatalı öğrenmeler sonucu gerçekleştğini savunan bir yaklaşım olmaktadır. Kendini gerçekleştiren insanlar kendileriniher koşulda kabul ederek sağlıklı bir birey olarak ruhsal yönden de olumlu özelliğe sahip olmaktadırlar.

3- Dilek altını ıslatan bir çocuk olmakta ve ailesi bu durumu araştırarak birçok sebebi olduğunu öğrenmiştir. Biyolojik ve psikolojik sebepleri olan bu durumun aşağıda verilmiş olan etmenler arasından hangisi ya da hangileri bu durumun biyoljik sebepleri arasında yer aldığı söylenebilmektedir?

I-Yaşam olayları

II- Genetik etkenler

III-Uykuya bağlı sorunlar

IV- Hormonal etkenler

V- Mesane ile ilgili sorunlar

A) Yalnız I B) I, II ve IV C) II,III,IV ve V D) III ve IV E) I ve V

3. Sorunun Cevabı : C

Alt ıslatma probleminin altında yatan biyolojik ve psikolojik etkenler olmakla birlikte bu etkenler arasından psikolojik olarak yaşam olayları ve tuvalet eğitimi yer almakta olup, genetik ve hormonal etkenler uykuya bağlı ve mesane ile ilgili sorunlar ise biyolojik faktörler arasında yer almaktadır.

4- Dışkı kaçırma problemi olan Çağan’ın ailesinin bilgi almak amacı ile danışmış olduğu kurumun bu konuyla ilgili aşağıda bahsetmiş olduğu ifadelere yer verilmiş olup hangisi dışkı kaçırma durumu ile ilgili doğru bir ifade olmamaktadır?

A) Tanı koyabilmek için çocuk en az dört yaşında olmalıdır.

B) Kız çocuklarında erkeklere oranla daha fazla görülmektedir.

C) Dışkı kaçırma en az üç ay süreyle devam ediyor olmalıdır.

D) Çocuklar 3 yaş civarında bir sürede olsa dışkısını tutabilmektedir.

E) Doğumdan itibaren devam eden bir dışkılama varsa birincil dışkılama olmaktadır.

4. Sorunun Cevabı : B

Dışkı kaçırma erkek çocuklarında kızlara oranla daha fazla görülmektedir. B seçeneğinde yer alan ifade bu durumda yanlış bir ifade olmaktadır.Diğer ifadelerde yer alan yorumlamalar ise doğru ve yerinde yapılmış yorumlamalar olmaktadır.Bu durumun nedenleri arasında ailenin

diğer fertlerinde de görülmüş olması, çocuğun sıkı tuvalet eğitiminden geçmiş olması gibi etkenlet yer alabilmektedir.

Çocuklarda görülen uyum ve davranış sorunları arasından birisi de 2 yaşında olan Bilge’de seyretmekte olup, arkadaşlarına sürekli vurma , onları itme gibi davranışlar sergilemekte ve bu davranışın tanısınıda kreşteki öğretmeni ortaya koyarak aile ile görüşmek istemiş ve durumu ortadan kaldırma çabası içerisine girmiştir.5-Bu durumda Bilge’nin sergilemiş olduğu bu davranış , çocuklarda görülen uyum ve davranış sorunları arasından hangisini kapsar niteliktedir?

A) Konuşamamak

B) Parmak Emme

C) Kıskançlık

D) Tikler

E) Saldırganlık

5. Sorunun Cevabı : E

İki yaş civarında çocuklarda vurma, itme gibi davranışlarla seyreden bu davranış bozukluğu, üç yaş civarında ise genellikle sözel tepkilerle devam etmektedir.Bilge’nin de burada sergilemiş olduğu davranış saldırganlık olup, bu davranış kız çocuklarında istisnalar dışında daha çok sözel tepkilerle kendisini göstermektedir.

6- Kazım’da hakim olan bu tik bozukluğu en ağır tik bozukluğu arasında yer almakla birlikte genelde başlangıç aşamasında hafif motor tiklerle kendini göstermiş olup, bir süre sonra Kazım’ın tüm yaşamını etkiler hale gelmiştir.Kazım’ın yaşamış olduğu bu durumda içerisinde olduğu tik bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Sürekli tik bozukluğu

B) Uzun vadeli tik bozukluğu

C) Tourette tik bozukluğu

D) Geçici tik bozukluğu

E) Motor bozukluk

6. Sorunun Cevabı : C

Tourette tik bozukluğu en ağır tik bozukluğu olup, zaman zaman kendi içerisinde artma eylemi de gösteren kronik bir hastalık olmaktadır.Kazım’ın da yaşamış olduğu bu tik onda kendisini ilk başlarda küçük motor hareketlerle göstermiş, daha sonradan da ağır motor hareketlerle kalıcı olmaya başlamış ve Kazım’ın yaşamında kendisini etkileyen önemli bir sorun haline gelmiştir.7- Üç yaşındaki Fulya en çokta geceleri hayaletin geldiğini odada garip sesler duyduğunu söylemekte Fulya’nın karanlıktaki gölgesinden dahi zaman zaman korktuğu görülmektedir. Bu dönemde yaşanan korkularla ilgili söylenmiş olan ifadelerden hangisi doğru ve yerinde yapılmış bir tanımlama olmaktadır?

A) Çocukların süpürge sesinden korkmaları onunla ilgili yaşamış olduğu olaydan kaynaklanır.

B) Yaşanan korkular anında hiçbir müdahalede bulunulmamalır.

C) Çocukların televizyonda izlediklerinden sonra korku yaşamaları doğaldır.

D) Çocuklar soyut varlıklardan korktukları için korku yaşamaktadırlar.

E) Yabancılardan korkuyor olma, normal bir korku arasında yer almamaktadır.

7. Sorunun Cevabı : D

Çocuklarda görülen korkularla ilgili olarak doğru ve yerinde yapılmış olan yorumlama D seçeneğinde yer verilmiş olan çocukların soyut varlıklardan korktukları için korku yaşadıklarının ifade edilmesidir. Çünkü o yaş civarındaki çocuklar soyut kavramları henüz tanımlayamadığı için doğal olarak korkuya kapılmaktadırlar.

8- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üç ayrı grupta incelenmekte olup, üzerinde aşırı hareketlilik ve dürtüselliğin baskın olduğu Cengiz’in içerisinde olduğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Hiperaktivite bozukluğu

B) İlgisizlik

C) Dikkat eksikliği

D) Hareketlilik

E) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

8. Sorunun Cevabı : A

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üç ayrı grupta incelenmekte olup, bunlardan ilki hepsinin bir arada yer aldığı Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ikincisi sadece dikkatin eksik olduğunu ifade eden Dikkat eksikliği ve son olarak da Cengiz’de var olan

durumu bizlere özetleyen aşırı hareketlilik ve dürtüselliğin baskın olduğu Hiperaktivite bozukluğu olmaktadır.9- Yalan söylemeyi adeta kendisine alışkanlık haline getirmiş olan Görkem’in sürekli yalan söylemesinin altında yatan sebepler arasında aşağıda numaralandırılmış olan cümlelerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?

I- İlgi çekme isteği

II- Davranım bozukluğu

III-Hayal gücü

IV- Model alma

V- Savunma

A) I,II ve III B) Yalnız II C) III ve V D) Hepsi E) IV ve V

9. Sorunun Cevabı : D

Çocuklarda görülen yalan söyleme davranışlarının altında yatan etmenler arasında hayal gücü, ilgi çekme isteği, model alma, beklentileri karşılayamama, savunma ve davranım bozukluğu yer almakta olup Görkemde’ de bu durumların hepsi bir neden olarak görülebilmektedir.

10- Ruh sağlığının tarihsel gelişimi hakkında yazmış olduğu makalesinde bazı maddelere yer veren Açelya’nın değinmiş olduğu bu maddelerden hangisi doğru bir önerme niteliği taşımamaktadır?

A) Eski çağlarda ruh hastalıkları doğaüstü güçlere bağlanmaktaydı.

B) İlk kez Hipokrat ruh hastalıklarının doğal etkenlere bağlı olduğunu söylemiştir.

C) Ruh sağlığı geçmişten bu güne kadar toplum tarafından ilgi görmüştür.

D) Sigmund Freud psikolojik faktörlere öncelik tanımıştır.

E) Normal dışı davranışlar hiçbir yerde konu edilmemelidir.

10. Sorunun Cevabı : E

Normal dışı davranışlar hiçbir yerde konu edilmemelidir, diyen bir önerme doğru kabul edilememekte bunun aksine normal dışı pek çok davranış eski çağlarda, hatta günümüzde dahi tiyatro ve sinema yapıtlarında işlenen konular arasında ön planda yer almaktadır.

Buğra’nın eli ayağı sürekli hareketli kıpır kıpırdır. Oturduğu yerde de durmakta güçlük çeken Buğra, sakin oyunlar oynamakta zorluk çekmekte arkadaşları konuşurken sürekli oların sözünü kesmekte, kantinde her gün sıra beklemekte bir hayli zorlanmaktadır.11-Buğra’nın arkadaşları tarafından farkedilen bu durum aileye ne olarak anlatılılrsa doğru bir aktarım yapılmış olunacaktır?

A) Rett Sendromu

B) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

C) Davranım Bozukluğu

D) Motor Beceri Bozuklukları

E) Öğrenme Güçlüğü

11. Sorunun Cevabı : B

Buğra’da gözlenen davranış bozukluğu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite olarak adlandırılmaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunda bulunan bazı ölçütler yer almakta olup, anlatılanlara bakıldığında bu ölçütlerin tümünün Buğra’da yer aldığı görülmektedir. Dikkat eksikliği adı üzerinde dikkat süresinin kısa olmasıyla oluşan sabırsızlık ,huzursuzluk olarak tanımlanabilir.

12-Özellikle kız çocuklarında görülen bu sendrom Ayşe’ de görülmektedir. Bu sendrom X kromozomu üzerindeki genlerin kusurlu olması ile ortaya çıkmaktadır.18. aydan sonra gerileme süreci başlamış olarak, geçici durgunluk , iletişim becerilerinde azalma gibi davranışlar gözlenir.Bazı belirtileri arasında baş büyümesinin yavaşlaması, diş gıcırdatma , nefes almada yaşanan zorluk’dan söz etmek mümkündür. Bu duruma neden olan sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranım Bozukluğu

B) Down Sendromu

C) Rett Sendromu

D) Asperger Sendromu

E) Otizm

12. Sorunun Cevabı : C

Yukarıda sözü edilen Rett Sendromu Ayşe’de de olduğu gibi genellikle kız çocuklarında görülen bir sendrom’dur. Bu sendrom 6-18 ay arasında gelişimi oldukça az etkilerken, 18. aydan sonra çocuklarda gerileme sürecini başlatmaktadır. Rett Sendromu ayrıca çocuklarda konuşma yeteneğinin kaybedilmesine neden olmaktadır.

13-Açelya hanım sürekli olarak çeşitli kuruluşlara karşılığında hiç bir şey beklemeden yardım etmektedir.Açelya hanımın içerisinde sürekli birilerine yardım etme isteği mevcuttur. Bir nevi bu durumda kişi kendisini düşünmekten ziyade başkalarını düşünmektedir. Açelya hanım’ın bu durumu ne ile açıklanmaktadır?

A) Özgecilik

B) Ego

C) Yardımsever

D) İşbirlikçi

E) Sosyal

13. Sorunun Cevabı : A

Özgecilik kişinin herhangi bir durumda kendisinden ziyade başkalarını düşünüyor olmasıdır. Özgecilik bir nevi başkaları için saçını süpürge etmek anlamına gelmektedir.Açelya hanımın içerisinde bulunan sürekli başkalarına yardım etme isteği ise bizlere Özgecilik kavramının baskın olduğunu göstermektedir.Çocuklarda görülen anti- sosyal davranışlar arasında bulunan bu davranışla ilgili olarak Kerem dürtülerini kotrol edememekte ve öç alma adına bu davranışı sergilemektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için Kerem’in ailesi onunla oturup güzelce konuşarak yapmış olduğu olay karşısında ileride ne gibi kazalarla karşılaşabileceğini tek tek anlatmışlar ve davranışın ilerleme sıklığını azaltmışlardır.

14- buradan hareketle Kerem’in sergilemiş olduğu davranış aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Saldırganlık

B) Sosyal Fobi

C) Seçici Suskunluk

D) Piromani

E) Öfke Nöbeti

14. Sorunun Cevabı : D

Kerem’in sergilemiş olduğu davranış Piromani olup , bu davranış yangın çıkarma alışkanlığı olarak bilinmekte ve oldukça tehlike arz eden bir alışkanlık olmaktadır. Kerem’inde ailesinin yapmış olduğu gibi bu durum çocukla konuşularak yapmış olduğu olay karşısında ileride ne

gibi kazalarla karşılaşabileceği anlatılarak bir nebzede olsa önüne geçilip zamanla çocuğun bu alışkanlıktan vazgeçilmesi sağlanabilmektedir.

15-Bu kuramda yaşanılan ruhsal bozukluğun kaynağında bireyin yanlış düşüncelerinin önemli olduğunu vurgulanmaktadır. Bu kuramda yaşanılanın ne olduğuna bakılmaksızın çocukların bu olayı nasıl algıladıkları önem arz etmektedir. “Çocukların yanlış düşünce ve anlaşılmaları ruhsal bozukluklara neden olmaktadır”. diyen bir kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel Kuram

B) Varoluşçu Kuram

C) Sosyo Kültürel Kuram

D) Sistem Kuramı

E) Biyolojik Kuram

15. Sorunun Cevabı : A

Bilişsel Kuram’ “Çocukların yanlış düşünce ve anlaşılmaları ruhsal bozukluklara neden olmaktadır” diyerek bu görüşü savunmaktadır. Bu kuramda yaşanılan ruhsal bozukluğun kaynağında bireyin yanlış düşüncelerinin önemli olduğunu vurgulanmaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.