Drama Eğitimi Testi 2

05.10.2019

1-Uygulamak istediği etkinliği eğitici drama kapsamında uygulamak isteyen Esin öğretmen etkinliğinde bu drama uygulmasına yer vermeden önce eğitsel dramanın amaçlarını bir kez daha gözden geçirmiş olup aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilen ifade,Esin öğretmenin gözden geçirmiş olduğu bu amaçlar arasında yer almamaktadır?

A) Ezberlemek

B) Anlamak

C) Farkına varmak

D) Öğrenmek

E) Yaratıcılık

1. Sorunun Cevabı : A

Esin öğretmenin gözden geçirmiş olduğu eğitsel dramanın amaçları arasında anlamak, öğrenmek , farkına varmak ve çocukların yaratıcılıklarını desteklemek yer almakta fakat ezber yapma kavramı eğitsel drama aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almamaktadır. Eğitimde ezberci anlayıştan çok yaparak ve yaşayarak yerinde öğrenmek esastır.

2- Ayten hanınım uzun süre gurbette tek başına kalıp, yaşamını kendi ayakları üzerinde devam ettirme çabasını görenler bu durumu kendilerine konu alarak bir canlandırma yoluna gitmek istemişler, herkesin bu durumdan kendisine gereken dersi ya da payı çıkarmasını kendilerince hedeflemişlerdir. Bu durumda drama yöntemi olarak aşağıda yer alanlardan hangisini kullanmaları Ayten hanımın durumunu aktarmak için başvurulan en doğru tercih olacaktır?

A) Yaratıcı drama

B) Psikodrama

C) Eğitsel drama

D) Yaratıcı drama

E) Pandomim

2. Sorunun Cevabı : B

Drama aslında bir nevi drama adı altında yaratıcı drama , psikodrama ve eğitsel drama olarak anılmakta olup, psikodramada amaç bireylerin yaşamış oldukları sorunları ele alarak canlandırma ve sahneleyerek herkesin bu durumdan kendisine bir pay çıkarmasını ileride yaşanabilecek durumların canlı olarak seyredilmesi böylelikle önceden ön görülmesi söz konusu olmaktadır.3-Dramanın tarihsel gelişimi ele alındığında dünya’da uygulanan drama alanları arasından dramayı çocuklarla ilk kez reform hareketleri ile birlikte Fransa’da başlatan Fransız düşünür ve yazar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Gavin Bolton

B) Frank Cizek

C) Brian Way

D) Peter Slade

E) J.J. Rousseou

3. Sorunun Cevabı : E

Dramanın tarihsel gelişimi ele alındığında dünya’da uygulanan drama alanları arasından dramayı çocuklarla ilk kez reform hareketleri ile birlikte Fransa’da başlatan Fransız düşünür ve yazar J.J. Rousseou olmaktadır.

4- Öğretmenin sınıfta sürekli yer vermiş olduğu drama çalışmalarını gören veli öğretmenden bu uygulama hakkında bilgi sahibi olmak istediğini söylemiş bunun üzerine okul öncesi öğretmeni dramanın yararlarını maddeler halinde sıralayıp veliye sunmuştur. Aşağıdaki numaralı alanlarda yer alan ifadelerden hangisi öğretmenin sıralamış olduğu dramanın yararları kapsamında yer alan listesinde mevcut değildir?

I- Çocukların mantıklı düşünmelerine yardım etmektedir.

II- İşbirliği ve sosyal becerilerini zenginleştirir.

III Oyunlarında sembol kullanmayı öğretmektedir.

IV- Bilişsel sosyal gelişime pek çok yönden katkısı bulunmaktadır.

V- Yaratıcı düşünmelerine destek olmaktadır.

A) I,II ve III B) IV ve V C) Hiçbiri D) III,IV ve V E) IV ve V

4. Sorunun Cevabı : C

Dramanın yararları arasında öğretmenin veliye sunmuş olduğu listede yer alan çocukların mantıklı düşünmelerine yardım etmesi, işbirliği ve sosyal becerilerini zenginleştirmeleri,

oyunlarında sembol kullanımına daha fazla yer vermelerini, bilişsel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkısının olduğunu ve yaratıcı düşünme tekniklerinden haberdar olarak günlük hayatta karşılaşılan problemleri yaratıcı yollarla çözme becerisi kazandırmaktadır.5- Dramanın illaki sınıf içerisinde yapılması gerekmediğine inanan Sertap öğretmen, drama uygulamasına o gün aşağıda sıralanmış olan yerlerden kaç tanesinde gerçekleştirebilmektedir?

– Kültür merkezi

– Sokak

– Oyun alanları

– Park

– Kütüphane

– Müze

A) 3 B) 5 C) 2 D) 6 E) 4

5. Sorunun Cevabı : D

Dramanın illaki sınıf içerisinde yapılması gerekmediğine inanan Sertap öğretmenin bu düşüncesi desteklenir nitelikte olmakta fakat bu tür drama uygulamalarına yer vermeden önce öncelikle aileler, daha sonra da gidilecek olan yerdeki görevliler bilgilendirilmeli ki drama için gerekli olan materyal varsa ya da hazırlanması gereken bir ortam varsa bunun daha önceden planlanıp hazırlığının yapılması gerekmektedir.Yukarıda verilmiş olan sınıf dışı mekanların hepsinde de drama uygulaması yapılabilmektedir.

6- Okul öncesi öğretmeni olan Erdal bey öğrencilerine yıl sonunda sunmaları için bir öyküyü oyunlaştırma adına yardımcı olacağını söylemektedir. Diğer bir sınıfta yer alan Mehtap öğretmen ise öğrencilerine yazılı bir metinde yer alan belirli rolleri dağıtarak bu rolleri üstlenmelerinde gerekli yardımı sağlayacağını, rehber olarak yanlarında bulunacağını belirtmektedir. Buradan hareketle Erdal bey ve Mehtap hanım’ın başvurmuş oldukları teknikler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile birlikte verilmiştir?

A) Rol oynama / Drama

B) Dramatize / Öyküleştirme

C) Dramatizasyon / Oyun

D) Öyküleştirme / Drama

E) Dramatize / Dramatizasyon

6. Sorunun Cevabı : E

Erdal bey öğrencilerine bir öyküyü oyunlaştırma adına yardımcı olacağını söylemesi ve Mehtap hanım’ın da yazılı bir metinde yer alan belirli rolleri dağıtarak bu rolleri üstlenmelerinde gerekli yardımı sağlayacağını söylemesi ile Erdal bey dramatize kavramından yararlanmış olup, Mehtap hanım ise dramatizasyon kavramını uygulamış olmaktadır.7- Sınıfta okunan bir öykünün ardından öğretmen çocuklardan gönüllü olanları seçip, öykünün içerisinde yer alan olayları düşündükten sonra o olayın içerisinde kendisi olsaydı ne yapardı? ya da olmak ister miydi? gibi soruları yönelterek öyküde yaşanmış olaya kendisinin olmasını beklediği sonu ekleyerek sınıfta canlandırmasını istemiştir. Bu durumda öğretmenin uygulamış olduğu yöntem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Pandomim

B) Öyküleştirme

C) Doğaçlama

D) Dramatize

E) Dramatizasyon

7. Sorunun Cevabı : C

Doğaçlama kişinin kendisinden de bir şeyler katarak öyküde veya izlenen bir filmde olan olaya farklı bir boyut kazandırması ile ortaya çıkmaktadır.Burada yaşanan olayda da öğretmen çocuklardan gönüllü olarak birini seçip okunmuş olan öyküye ait sorular sorduktan sonra kendinden de bir şeyler katarak canlandırması için öykünün sounun nasıl bitmesini istediğini canladırarak göstermesini söylemiş ve böylelikle çocukların doğaçlamaya yer vermelerini sağlamıştır.

8- Aşağıda dramayı uygularken bir öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili ifadeler yer almakta olup hangi ifade yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Öğretmen sürece müdahale etmemelidir.

B) Yazılı bir metine sadık kalarak canlandırma okul öncesi dönemde beklenmemelidir.

C) Kullanılan araç ve gereçler basit ve kullanıma elverişli olmalıdır.

D) Oyun oynarken sıklıkla bu tür çalışmalarıda ortaya atmaları gerekmektedir.

E) Drama çalışmalarında süreç öğrencilerle birlikte planlanmalıdır.

8. Sorunun Cevabı : A

Okul öncesinde yapılan drama etkinliklerini uygularken bir öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili olarak öğretmenin sürece müdahale etmiyor olması hatalı bir davranış olmakta, bunun tam tersi öğretmende drama sürecinde öğrencilerin takıldıkları noktada onları cesaretlendirme ve yardımcı olma adına sürecin bir parçası olarak görev almalıdır.9- Drama çalışmaları planlanırken kullanılması gereken dramatik ögeleri bir kenera not eden Bahar öğretmen çalışma esnasında her zaman yapmış olduğu gibi yine bir ögeyi unutmuştur. Bu ögeye’de yer vermemiş olması dramada beklendik sonuçların ortaya çıkmasına,herhangi bir beklenmeyen durumun ortaya çıkmamasına sebep olmuştur. Aşağıdaki numaralı alanlarda verilen dramatik ögelerden hangisi Bahar öğretmenin unutmuş olduğu bu dramatik öge olmaktadır?

A) Çevre

B) Bağlam

C) Öğrenme alanı

D) Gerilim

E) Tema

9. Sorunun Cevabı : D

Bahar öğretmenin unutmuş olduğu öge gerilim ögesi olmakta bu öge içerisinde olaya müdahalelerde bulunulabilmekte ve olayın bir boyuttan başka bir boyuta çekilmesini sağlayarak, dramaya canlılık ve heyecan adı üzerinde gerilim katmaktadır. Bu ögenin unutulması halinde dramada yaşanan olaylar sıradanlığın üzerine çıkamadan devam etmiş olacak bu da izleyiciyi oranını düşürmeye neden olacaktır.

10- Dramanın uygulama aşamalarını dersin girişinde tahtaya yazan Nursel öğretmen bu aşamaları şu şekilde ele almış olup;

I-Isınma çalışmaları

II- Esas çalışma

III-Değerlendirme

IV-Kodlama

V-Kaydetme

Bu aşamalardan hangisi ya da hangilerinin bu kapsamda yer almadığı söylenebilmektedir?

A) I ve III B) IV ve V C) III ve IV D) I ve V E) II ve III

10. Sorunun Cevabı : B

Nursel öğretmenin tahtaya not etmiş olduğu drama uygulama aşamaları arasında dramaya hazırlık olarak ısınma çalışmaları , drama çalışması olarak nitelendirilen esas çalışma ile süreci ve dramayı değerlendirme adına değerlendirme çalışmaları yer almakta olup, kodlama ve kaydetme bu kapsamda yer almamaktadır.11- Oynanılması için bir drama seçen Atiye oynanılacak bu dramada oyununun planlanması adına aşağıda yer alan unsurlardan hangisine dikkat etmesi gerekmektedir?

I- Hedefler

II- Cinsiyet

III-Ana roller

IV- Canlandırmalar

V- Kaynaklar

A) I ve III B) II ve IV C) III ve V D) I,III,IV ve V E) I ve II

11. Sorunun Cevabı : D

Bir drama oyununun planlanma aşamasında hedeflere, ana rollere, canlandırmalara ve kaynağa dikkat edilmesi gerekirken cinsiyet dramanın planlanmasında öncelikli olarak belirleyici bir faktör olmamaktadır.

12- Okul öncesinde öğretmenin planlamış olduğu günlük eğitim akışına bakıldığında drama yanında aşağıdaki hangi etkinlikler günlük eğitim akışına dahil edilmesi gereken etkinlikler kapsamına girmektedir?

I- Serbest zaman

II- Alan gezisi

III- Müzik

IV- Fen ve Matematik

V- Türkçe – Dil

A) I,III,IV ve V B) Yalnız II C) IV ve V D) II ve III E) I,II ,III ve IV

12. Sorunun Cevabı : A

Okul öncesinde günlük eğitim akışında hepsine bir gün içerisinde yer verilememekte olunsa da genel itibari ile günlük eğitim akışında yer alması gereken etkinlikler arasında Serbest zaman, Müzik, Fen ve matematik, Türkçe- dil etkinlikleri yer almaktadır. Alan gezisi ise her gün yapılamayacağı için günlük eğitim akışı içerisinde yer almamaktadır.13- Drama etkinliği sonrasında öğretmen bu drama etkinliğini desteklemek amaçlı dramayı tamamlayıcı etkinliklere yer vermektedir.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dramayı tamamlayıcı etkinliklerin nitelikleri arasında yer almamaktadır?

A) Olumlu özellikleri aktarmalıdır.

B) Çocuğun etkin katılımı sağlanmalıdır.

C) Davranışa yansıması gerekmektedir.

D) Belirli bir amaç dahilinde ilerlemelidir.

E) Eleştiriye kapalı olması gerekir.

13. Sorunun Cevabı : E

Drama etkinliği sonrası dramayı destekleyici etkinlikler arasında olumlu özellikleri aktaran, çocuğun etkin katılımının sağlandığı, dramada öğrenilenlerin davranışa yansımış olduğu ve en önemlisi de belirli bir amaç içeriyor olması gerekmektedir. Eleştiriye kapalı olmalı diyen E seçeneği ise hatalıdır. Dramayı tamamlayıcı etkinlikler de olsa değerlendirme her zaman mevcut konumda olmalıdır.

14- Sınıf içerisinde öğretmenine oldukça çok soru soran Burhan soru sormayı çok sevmekte bu yönü ile arkadaşlarının dikkatini çekmektedir. Yapılan drama etkinliği sonrasında da birtakım soruları olan Burhan’ın drama etkinliği sonrasında soru sormanın inceliklerini bildiği aşağıdaki sormuş olduğu hangi soru tiplerinden anlaşılmaktadır?

I- Açık uçlu soru

II- Tehdit edici soru

III- Soru sormaya yönelten durum

IV- Yaratıcı soru

V-Duygusal soru

A) I ve II B) III ve V C) Hepsi D) IV ve V E) Hiçbiri

14. Sorunun Cevabı : B

Drama etkinliği sonrasında soru sormanın bazı incelikleri bulunmaktadır. Bu incelikler arasında yer alan bazı soru türlerine bakıldığında açık uçlu , tehdit edici, soru sormaya yöneltici sorular, yaratıcı sorular ve duygusal sorular yer almaktadır. Dolayısıyla Burhan tüm sorularda drama etkinliği sonrası sorulan soruların kriterlerine uygun olarak sorular sormuştur diyebiliriz.15- Bir gruba drama diğer gruba ise dramatizasyon çalışması yaptırılmak istenmektedir. Drama yapacak olan Dilek drama ile dramatizasyon arasındaki farkı anlamakta zorlanmış öğretmeninden yardım istemiştir. Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde drama ve dramatizasyonun farkı öğretmen tarafından doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Dramatizasyonda belirlenmiş roller bulunmaktadır.

B) Dramada rolleri dağıtan bir öğretmen vardır.

C) Dramatizasyonda doğaçlamaya yer verilmektedir.

D) Dramada belirlenmiş rollar bulunmaktadır.

E) Dramatizasyonda canlandırma önemlidir.

15. Sorunun Cevabı : A

Drama ile dramatizasyonunn farkına değinilecek olursa, dramatizasyonda belirlenmiş roller bulunmaktadır. Dramada ise belirlenmiş roller değil aynı zamanda canlandırma ön planda tutulmaktadır. Dramatizasyonda roller öğretmen tarafından dağıtılmaktadır. Aynı zamanda rolleri dağıtan öğretmen rolü oynamada da yardım edebilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.