İlköğretime Hazırlık ve Okulöncesi Programı Test 2

05.10.2019
234

1-Meisels çocukların okula hazırbulunuşlukları ile ilgili dört yaklaşlımdan söz etmiş olmakla beraber aşağıda numaralandırılmış alanlardan hangisi ya da hangileri bu yaklaşımlar arasında yer almamaktadır?

I- Etkileşimci yaklaşım

II- Doğal yaklaşım

III- Sosyal yapılandırmacı yaklaşım

IV- Psikanalitik yaklaşım

V- Çevreci yaklaşım

A) Yalnız IV B) I ve III C) IV ve V D) I,II ve III E) Hepsi

1. Sorunun Cevabı : A

Meisels çocukların okula hazırbulunuşlukları ile ilgili söz etmiş olduğu dört yaklaşım arasında etkileşimci, doğal, çevreci ve sosyal yapılandırmacı yaklaşım yer almakta olup, psikanalitik yaklaşım yer almamaktadır.

2- Okul öncesi eğitim proğramı ile ilköğretim proğramının karşılaştırmasını yapan Taner elde etmiş olduğu verileri arkadaşları ile paylaşmak adına sınıfa getirmiştir. Taner’in elde etmiş olduğu bu veriler arasında hangisinde hataya yer verilmiştir?

A) Okul öncesinde gelişimsel proğramlar uygulanmaktadır.

B) Her ikisinde de ders vardır.

C) İlköğretim proğramında öğrencinin özelliklerine göre değişiklik yapma ön görülmekte olup okul öncesinde bu durum desteklenmektedir.

D) Her ikisi de esnek bir proğramdır.

E) Kurallar ilköğretimde önceden belirlenmektedir.

2. Sorunun Cevabı : B

Okul öncesi eğitim proğramı ile ilköğretim proğramının karşılaştırılması sonucu Taner’in elde etmiş olduğu verilerde yer alan her iki proğramda da ders vardır önermesi hatalı olmakta okul öncesi eğitim proğramında ders değil, etkinlikler yer almakta iken ancak ilköğretim proğramında ders mevcut olmaktadır.3- Bir okul öncesi öğretmeni eğitim planını hazırlarken aşağıda yer alan unsurlardan hangisini göz ardı ederse bu durum proğram açısından bir sorun teşkil etmemiş olacaktır?

I-Esneklik

II- Öğrenme merkezlerini dikkate alan

III- Çocuğu merkeze alan

IV-Temaları ve konuları amaç değilde araç olan.

V- Oyun temelli olan

A) Yalnız V B) III ve V C) I,II ve III D) Hiçbiri E) IV ve V

3. Sorunun Cevabı : D

Bir okul öncesi öğretmeni eğitim planını hazırlarken yukarıda söz edilmiş olan esneklik, öğrenme merkezlerini dikkate alan, çocuk merkezli , temaları ve konuları araç niteliğinde kullanan ve oyun temelli bir proğram olmasına özen göstermelidir. Dolayısıyla numaralandırılmış maddelerde göz ardı edilebilecek hiçbir unsur yer almamaktadır.

4- Okul öncesi dönemde çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarını değerlendirme kriterleri yer almakta olup, aşağıdakilerden hangisi Macit öğretme’nin yaptığı bu değerlendirme kriteri arasında yer almamaktadır?

A) Sağlık ve fiziksel gelişim

B) Duygusal iyi olma hali

C) Motor yetenekler

D) Öğrenmeye yönelik yaklaşım

E) İletişimsel beceriler

4. Sorunun Cevabı : C

Macit öğretmenin yapmış olduğu okul öncesi dönemde çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarını değerlendirme kriterleri arasında motor yetenekler yer almamakta ilköğretime hazır olma adına bir çocukta illaki motor bir yeteneğin bulunuyor olması gerekmemektedir.Diğer ifadelere bakılacak olursa, sağlık ve fiziksel gelişim, duygusal iyi olma hali, öğrenmeye yönelik yaklaşım ve iletişimsel beceriler ile birlikte anlama ve genel bilgi sahibi olma’da değerlendirme kriterleri içerisinde yer almaktadır.5- İlköğretimde hazır bulunuşlukta önemli bir etken olan kendini anlatma tekniği arasında birçok alt kategori bulunmaktadır. Aşağıdaki numaralı alanlardan hangisi ya da hangileri bu alt kategoriler arasında yer almaktadır?

I- Soru listesi

II- Problem tarama listesi

III- Zaman çizelgesi

IV- Otobiyografi

V- Arzu listesi

A) I ve V B) III ve IV C) I ve II D) I,III ve IV E) I,II,III,IV ve V

5. Sorunun Cevabı : E

İlköğretime hazırbulunuşluk kapsamında yer verilen ve önemli bir etken olan kendini anlatma tekniği içerisinde soru listeleri, problem tarama listeleri, zaman çizelgesi , otobiyografi ve arzu listesi yer almakta olup, tüm numaralı alanlar dahil edilmiş olmaktadır.

6- Çocukları tanımada test dışında bir etkinlik uygulamak isteyen Yağmur öğretmen yapmış olduğu gözlem sonucunda herhangi bir plan oluşturmamış, çocuklar doğal ortamda bulunurken rastgele gözlemlemiştir.Bu durumda Yağmur öğretmenin uygulamış olduğu gözlem tekniği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Deneysel gözlem

B) Proğramlı gözlem

C) Özel durumlarda gözlem

D) Gelişi güzel gözlem

E) Sistemli gözlem

6. Sorunun Cevabı : D

Çocukları tanımada test dışında uygulanan etkinlikler arasında gözlem tekniği uygulanmakta olup, bu gözlem tekniğide gelişi güzel gözlem, sistemli gözlem ve özel durumlarda uygulanan gözlem olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Yağmur öğretmenin yapmış olduğu gözleme değinecek olursak bir plan dahilinde yapılmamış olması ve doğal ortamda aniden gözlem sağlanması gelişi güzel gözlem yapıldığını göstermektedir.Sanem öğretmen veliler adına oluşturduğu sınıf panosuna okula hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler ile ilgili bir liste çıkarıp asmış ve bu listede yer alanlar şu şekilde listelenmektedir;

– Fiziksel ve sağlık açısından hazır olma

– Kurallar

– Sosyal beceriler

– Bilişsel özellikler

– Akran ilişkileri

– Dil gelişimi

7-Sanem öğretmen listesinde bu gibi etkenlere yer vermiş olup, bunlardan kaç tanesi okula hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler arasında yer almaktadır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

Sanem öğretmenin okula hazır olma durumu ile ilgili listesinde yer vermiş olduğu etmenlerin hepsinin de geçerliliği bulunmakta ve bu etmenlere ek olarak genel bilgi ve beceriler, yaş ve hazır olma hali ile bireysel özellikler ön planda yer almaktadır.

-Temizlikle ilgili çalışmalar arasında yer alan el ve yüz yıkama, saç tarama, diş fırçalama, yiyecek temizliği.

-Giysilerini yardımsız giyip çıkarma ile ilgili olarak giyme çıkarma, katlama, ayakkabı giyme çıkartma davranışları.

-Kendini kazalara ve tehlikelere karşı koruma adına koşarken dikkat etme, dengeli yürüme, trafik kurallarına uyma çalışmaları.8- Yukarıdaki çalışmalara bakıldığında Yonca öğretmen ilköğretime hazırbulunuşluk ile ilgili hangi alana yönelik çalışmalar yapmıştır?

A) Zihinsel

B) Özbakım becerileri

C) Fiziksel

D) Sosyal

E) Dil

8. Sorunun Cevabı : B

Temizlik ile ilgili çalışmalar ve giysi çıkarıp giyme ile ilgili yapılan çalışmalar, kendi güvenliğini sağlama adına yapılan çalışmalar okula hazırlık aşamasında özbakım becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır.

9- İlköğretimin belli başlı amaçları olmakla beraber Çınar’ın yapmış olduğu araştırma sonucunda ulaştığı kanılara bakılacak olursa aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ilköğretimin amaçları içerisinde yer almamaktadır?

A) Çocukları bir üst öğrenime hazırlamak

B) Çocukları gelişim alanlarına göre destekleyerek var olan kavramları kazandırmak

C) Her çocuğun potansiyelinin farkına varmasını sağlamak

D) Diğer kişilerle işbirliği yapmasını sağlamak

E) Eğitim ortamını anne baba için uygun bir eğitim ortamı haline getirme.

9. Sorunun Cevabı : E

Eğitim ortamını anne baba için uygun bir eğitim ortamı haline getirme.ilköğretimin amaçları arasında yer almamaktadır. İlköğretimde de okul öncesinde olduğu gibi çocuklara iyi bir eğitim ortamı sunulmalı fakat bu ortam aileye değil, çocukların gereksinimlerine göre düzenlenmelidir.Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler ilköğretime hazırlık kapsamında uygulanabilecek amaçlar arasında yer almaktadır.

İlköğretime başlayan Vural’ı ailesi hemen bir meslek alanına yönlendirmek istemekte ve Vurala bu konuda hiç fırsat vermeden öğretmeni ile bu konuda görüşme sağlayıp Vural’ı bu konuda değerlendirmesini, onun daha şimdiden bu mesleğe aşina olmasına yardım etmesini istemişlerdir.10-Yukarıda anlatınlara bakıldığında Vural’ın ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilmektedir?

A) Vural’ın okul başarısının düşük olması, aileyi bu duruma itmiştir.

B) Ailesi Vural’ın ilgi ve gereksinimlerini her zaman düşünerek hareket etmektedir.

C) Vural’ı erkenden bir mesleğe yöneltmek istemektedirler.

D) Bu konuda endişe duymaktadırlar.

E) Vural bu mesleği yapamayacağını düşünmektedir.

10. Sorunun Cevabı : C

Vural ve ailesi ile ilgili olarak Vural’ın ailesi onu hemen bir meslek alanına yönlendirmek istemekte ve Vurala hiç fırsat vermeden öğretmeni ile bu konuda görüşme sağlayıp Vural’ı değerlendirmesini isteyerek onun daha şimdiden bu mesleğe aşina olmasına yardım edebilir düşüncesi ile öğretmenden medet ummuşlar ve onu erkenden bir mesleğe yöneltmek istemekle çocuklarının ilgilerini ve gereksinimlerini gelecel korkusu adına hiçe saymışlardır.

11- Okul öncesi öğretmeni olan Esen hanım’ın işlemiş olduğu temalarda amaç olarak kendisine aşağıdaki seçeneklerden hangisini belirmesi gerekmektedir?

A) Tema’da benzer konulara ard arda değinmek.

B) Tema içerisindeki konuyu öğretmek

C) Tema’nın içerisinde yer alan dil becerilerini aktarmak

D) Tema’nın ilgi çekici yanlarına değinmek.

E) Temanın etrafındaki kazanım ve göstergeleri öğretmek.

11. Sorunun Cevabı : E

Güncellenen 2013 okul öncesi proğramına göre temalar yani konular birer amaç değil araçtır.Burada öğretmenlerin ya da proğramı uyguluyan kişinin temel amacı konuyu öğretmek değil, o konuyla ilgili kazanım ve göstergeleri öğrencilere sunabilmektir.

Sanat merkezinde çocukların estetik algıları ve manipülatif becerileri gelişmektedir diyerek sunumuna devam eden bir öğretmene sunum sonrası yöneltilen soruda manüpülatif becerilerin ne anlama gelmiş olduğu bir öğreci tarafından sorulmaktadır.12-Kendisine yöneltilen bu soruya öğretmenin aşağıdaki vermiş olduğu yanıtlardan hangisi doğrudur?

A) Oturma –kalkma hareketleri

B) İzleme- yakalama- kavrama ve bırakma hareketleri.

C) Yaratıcı dans figürleri

D) Oyun oynama hareketleri

E) Konuşma becerileri

12. Sorunun Cevabı : B

Manipülatif beceriler izleme- yakalama- kavrama ve bırakma hareketlerini içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla B seçeneği doğru yanıtımızdır

13- Aşağıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangisi ya da hangileri ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişmesini destekleyen çalışmalar arasına dahil edilmektedir?

I- Problem çözme.

II- Duyu eğitimi.

III- Özbakım becerilerine yönelik çalışmalar.

IV-Dikkat ve hafıza çalışmaları.

V-Temel kavram çalışmaları.

A) III ve IV

B) IV ve V

C) I,II,III,IV ve V

D) I,II, ve III

E) Hiçbiri

13. Sorunun Cevabı : C

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişmesini destekleyen çalışmalar arasında problem çözme, duyu eğitimi, özbakım becerilerine yönelik çalışmalar, dikkat ve hafıza çalışmaları ile temel kavram çalışmaları yer almakta olup dolayısıyla verilmiş olan tüm numaralı alanlar bu çalışmalara dahil edilmektedir.14- Aşağıda birkaç özelliği verilmiş olan ifadeler ilköğretime hazırlık sürecinde hangi gelişim alanına yönelik çalışmaları içermektedir?

* Duygularını tanıma ve ifade etme.

* Başkalarının duygularını anlamaya çalışmak.

*Empati kurma

*Duygusal tepkilerini kontrol etme çalışma.

*Duygularını ifade ederken uygun yollar kullanma.

A) Psikomotor gelişim

B) Ahlak gelişimi

C) Bilişsel gelişim

D) Duygusal gelişim

E) Sosyal gelişim

14. Sorunun Cevabı : D

Duygularını tanıma ve ifade etme ,başkalarının duygularını anlamaya çalışma, empati kurma, duygusal tepkilerini kontrol etmeye çalışma,duygularını ifade ederken uygun yollar kullanma gibi etmenler duygusal gelişimi destekleyici etkinlikler arasında yer almaktadır.

Okul öncesi öğretmeni olan Ayça sınıfta öğrencilerine sonbahar teması ile ilgili bazı kavramları aktarmadan önce o gün seyreden hava durumundan söz etmiş, aynı zamanda da geçen hafta gitmiş oldukları çiftliğe götürdükleri ölçü kaplarından bahsedip yine bahçeye çıkıp o ölçü kaplarına yere düşen sonbahar yapraklarını toplayacaklarını söylemiştir.

15-Ayça öğretmen bu durumda hava durumundan söz ederek ve ölçü kaplarını kullanacaklarını çocuklara söyleyerek onları hangi alanla ilgili etkinlik yapılacağından bir nebze de olsa haberdar etmiştir?

A)Eşleştirme

B) Sıralama

C) Örüntü

D) İşlemler

E) Ölçme

15. Sorunun Cevabı : E

Ayça öğretmen sınıfta anlatacağı kavrama yer vermeden önce hava durumu tarih gibi durumlardan söz ederek ve ölçme kabından bahsederek çocuklara ölçme ile ilgili etkinlikler yapılacağının sinyalini vermiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.