MUSTAFA HOCA’NIN ÖZEL OKULÖNCESİ ÖABT SORULARI

07.12.2018

YAPAMADIĞINIZ SORULAR OLURSA SAĞ ALT TARAFTA YEŞİL  MESAJ KUTUSUNDA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ. UZMAN HOCALARIMIZ SİZLERE CEVAP VERECEKTİR.

SORULARIN TAMAMI TELİFLİ OLDUĞU İÇİN, SİTEMİZİN LİNKİ  AÇIKÇA BELİRTİLMEDEN ALINTI YAPILAMAZ. YAPILMASI HALİNDE: 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yayınevi tarafından yasal takip yapılacaktır. ©

Ailesi ile pikniğe giden Ada arkadaşları ile oynamış olduğu oyunlarında toprağa su ekleyip şekil vermeye bayılmaktadır. Yine birgün ailesi ile pikniğe giden Ada oyun sırasında kimse görmeden topraktan yemeye çalışmaktadır. Ada’nın annesi bu duruma birkaç kez daha şahit olmuştur.
1-Ada’nın yabancı maddelere karşı oluşan yeme alışkanlığı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilmektedir?
A) Marasmik Kuvaşiorkor
B) Obezite
C) Kabızlık
D) Marasmus
E) Pika

2-Sağlık düzeyi ölçütlerine bakıldığında bir toplumda bir yıl içerisinde canlı doğan ve ilk 28 gün içerisinde ölen bebek sayısının aynı toplumdaki aynı toplumdaki aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısına bölünüp 1000 ile çarpılması ile bulunmaktadır. Adı geçen sağlık düzeyi ölçütü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Beş yaş altı ölüm hızı
B) Postneonatal ölüm hızı
C) Neonatal ölüm hızı
D) Bebek ölüm hızı
E) Perinatal ölüm hızı

3- Bebeğin anne karnındaki gelişimini etkileyen faktörler çevresel ve kalıtımsal olarak iki ayrı grupta incelenmektedir. Aşağıda numaralandırılmış olarak verilen bilgilerden kaç tanesi bebeğin anne karnındaki gelişimini etkileyen kalıtımsal faktörler arasında yer almaktadır?
I- Anne baba arasında bulunan kan uyuşmazlığı.
II- Göbek kordonunun gereğinden uzun olması.
III- Fenilketonüri
IV- Kromozom sayısındaki düzennsizlikler.
V- Gebelikte geçirilen enfeksiyon hastalıkları.
A) III ve IV
B) I,II ve III
C) IV ve V
D) III ve V
E) II,III ve V


4- Aysun’un yapmış olduğu performans ödevlerini hiçbir zaman yeterli bulmayan annesi öğretmenin tüm uyarılarına rağmen kendiside bir şeyler ekleme isteği duymaktadır. Aysun üniversite sınavına gireceği sene kızının doktor olacağını bunun için çalıştığını herkese anlatır, halbuki Aysun doktor değil bir diyetisyen olmak istemektedir. Bu duruma bakılacak olursa Aysu’nun annesinin ona karşı sergilediği tutum aşağıda verilen aile tutumları arasında hangisine dahil edilmektedir?
A) Demokratik tutum
B) Aşırı koruyucu tutum
C) İlgisiz tutum
D) Otoriter tutum
E) Mükemmelliyetçi tutum

5- Ali’nin ruh sağlığını etkileyen faktörleri doktoruna danışarak öğrenen ailesi doktorun anne babaya kromozom yapılarındaki bozukluk olup olmadığını, sinir ve hormonal sistemlerinde herhangi bir sorunla daha önceden karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorması akıllara Ali’nin ruh sağlığının hangi faktörden etkilenmiş olduğu getirilmelidir?
A) Sosyal – Kültürel Faktörler
B) Bilişsel – Psikolojik Faktörler
C) Gelişimsel Faktörler
D) Çevresel Faktörler
E) Biyolojik Faktörler

6- Doğum öncesi dönem içerisinde yer alan dönem ilgili olarak aşağıda birkaç özelliğinden bahsedilmiş olan bu evre seçeneklerin hangisi ile örtüşmektedir?
* Bu dönem çevre etkisinin en açık olduğu bir dönemdir.
* Bebek insan şeklini almaya başlamıştır.
*Organların oluşumu açısından kritik bir dönemdir.
A) Yenidoğan Evresi
B) Fetüs Evresi
C) Embriyo Evresi
D) Bebeklik Evresi
E) Dölüt Evresi

7- Freud’un Psiko-Seksüel gelişimi kuramı içerisinde yer alan Fallik döneme denk gelmiş olan bu karmaşada Aylin babasına karşı özel bir sevgiyle yaklaşmaktadır. Aylin bir yandan annesi gibi olmak isterken, diğer yandan da ondan nefret eder. Aylin’in içerisinde bulunduğu çatışma aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Elektra Karmaşası
B) Kaçınma Çatışması
C) Oedipus Karmaşası
D) İğdişlik Korkusu
E) Yaklaşma Çatışması

8- Bir okul öncesi eğitim proğramında bulunan değerlendirme kriterleri arasında aşağıda numaralı olarak verilmiş alanlardan hangisi ya da hangileri ölçüt olarak kullanılmaktadır?
I- Çocuğun değerlendirilmesi
II- Okul idaresinin değerlendirilmesi
III-Proğramın değerlendirilmesi
IV- Aile katılımının değerlendirilmesi
V- Öğretmenin kendini değerlendirmesi
A) I,III ve V B) I ve IV C) II ve V D) III ve IV D) I ve V


9- Bu etkinliğin amacı çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını sağlamak, onlara dinleme becerisi kazandırmak, ses tonlarını iyi ayarlamalarını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. Sınıf içerisinde ise öğretmenim tekerleme, parmak oyunu, şiir , bilmece gibi etkinliklere bolca yer vermesi bu etkinliği destekler niteliktedir.
Yukarıda söz edilen etkinlik çeşiti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Sanat Etkinliği
B) Müzik Etkinliği
C) Oyun Etkinliği
D) Türkçe- Dil Etkinliği
E) Okuma – Yazma Etkinliği

10- Okul öncesinde kullanılan materyallerin çocukların gelişimine olan katkılarından söz edilecek olursa aşağıdakilerden hangisi bu durumun dışında kalmaktadır?
A) Kişisel gelişim
B) Zihinsel gelişim
C) Sosyal ve duygusal alan gelişimi
D) Fiziksel gelişim
E) Dile dayalı becerilerin gelişimi

11- Dolgu oyuncağın planlanma aşamaları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi dışta kalmaktadır?
A) Çocukların yaşları, gereksinimleri ve ilgileri dikkate alınarak karakter seçilmelidir.
B) Oyuncağı yapma ve bitirme süreleri önceden tespit edilememektedir.
C) Oyuncağın yapılış tekniğine ve modeline karar verilmelidir.
D) Bütçe dikkate alınarak uygun malzemeler seçilmelidir.
E) Yapılacak oyuncağın kullanım amacı tespit edilmelidir.

12- Bebeklerde görülen refleksler incelendiğinde aşağıdaki refleklerden hangisi ilkel refleksler arasında yer almamaktadır?
A) Emme refleksi
B) Arama refleksi
C) Palmer refleksi
D) Tonik boyun refleksi
E) Adımlama refleksi13-Drama etkinliğinden sonra öğretmen dramayı tamamlayıcı niteliğe sahip drama sonrası yapılan etkinliklere yer verirse dramadan daha iyi bir verim alınmış olunacaktır. Aşağıda numaralı alanlarda yer alan bu etkinliklerden hangisi ya da hangilerinin drama sonrası uygulanması doğrudur?
I- Resim çizme ve boyama
II- Kesme yapıştırma
III- Hamurdan şekiller
IV- Kalem-kağıt çalışmaları
V- Şarkı Söyleme
A) Hepsi B) II ve V C) III ve IV D) I,II ve III E) I ve IV

14-Okul öncesi fen eğitiminde bulunan bilimsel süreçler aşağıda verilmiş olan maddelerden kaç tanesini kapsamaktadır?
– Gözlem yapma
– Sınıflama-
– Karşılaştırma
– Ölçme
– Sonuç çıkarma
– Uygulama
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 2

15- Aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan özel gereksinime sahip çocuklar arasında yer almaktadır?
I- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
II- Otistikler
III- Dil ve Konuşma Güçlüğü
IV- Görme Yetersizliği
V- Ortopedik- Bedensel Yetersizlik
A) I,III ve IV B) II ve IV C) III,IV ve V D) Hepsi E)Yalnız IV

16- Okul öncesi matematik öğretiminde uygulanması gereken belli başlı öğretim yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yöntemler arasında yer almamaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Proje Uygulama
C) Oyun
D) Gözlem
E) Problem Çözme

17- Ona göre müzik çok erken yaşlarda başlamalı, müzik eğitimi ne kadar erken başlarsa çocuğunda çevreden gelen sesleri ayırt edebileceğini söylemiştir.Yaklaşımın en dikkat çeken yanı ise “Fonomimi” olarak adlandırılan beden diliyle müzik öğretimidir. Kendisi ile ilgili bazı özellikleri verilen okul öncesindeki müzik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kodaly Yaklaşımı
B) Suzuki Yaklaşımı
C) Dalcroze Yaklaşımı
D) Orff Schulwerk Yaklaşımı
E) Ritmik Yaklaşım


18-Aşağıdakilerden hangisi Wallas’ın yaratıcı problem çözme aşamalarında ortaya koymuş olduğu aşamalar arasından var olan probleme çözüm bulmaya yönelik çalışmaların başladığı aşamadır?
A) Doğrulama Evresi
B) Kuluçka Evresi
C) Hazırlık Evresi
D) Aydınlanma Evresi
E) Sonuç Evresi

19- Çocuklara sorun çözme becerisini kazandıran yaklaşım olarak bilinen bu yaklaşımda çocuklar problem çözme yöntemlerini öğrenmektedirler. Öğrenci merkezli olan bu yaklaşımda öğretmenin rolü ise öğrencilere yol göstermek ve gerekli materyalleri düzenlemek için rehber olmaktır.
Yukarıda özelliği verilmiş olan öğretim stratejisi aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Anlatım Yoluyla Öğretim Stratejisi
B) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi.
C) Buluş yoluyla öğretim stratejisi
D) Gözlem yoluyla öğretim stratejisi
E) Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi.

20- Okul öncesinde kullanılan ve çocukların hem hoş vakit geçirmelerini sağlayan hem de nesnelerin bazı özelliklerini keşfedip adapte olarak yapılan deneyler hangi deney çeşiti arasında değerlendirilmektedir?
A)Betimleyici Deneyler
B) Grup Deneyleri
C) Bireysel Deneyler
D) Oyunlaştırılmış Deneyler
E) Gösteri Deneyleri


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.