Okul Öncesi Öğretmenliği ÖABT 75 Soruluk Deneme Sınavı 3 Cevap Anahtarı

07.05.2019
4

1. Sorunun Cevabı : B
Stratejik Aile Danışması kuramında sibernetik, yapısal ve işlevsel olmak üzere üç şekil problemden söz edilmekte olup, her aile bireyinin danışmada üstelenmiş olduğu görevler ön plana çıkarılmak istenmiştir. Bu danışma türünde aile içersindeki iletişim ön plana çıkmakta ve önem arz etmektedir.

2.Sorunun Cevabı : D
Yapısal aile danışma kuramı içerisinde yer alan ve Minuchin’in değerlerlendirmiş olduğu fonksiyonel olmayan aile tipleri arasında iç-içe aile , kopuk aile, evine bağlı olmayan eşler, olgunlaşmamış ve igisiz ebeveynler bulunmakta olup Özcan’ın ulaşmış olduğu verilere dayanarak hepsinin geçerli olduğu kabul edilmektedir.3.Sorunun Cevabı : E
Okul öncesi eğitimle aile eğitimini bütünleştirmek isteyen Esra öğretmen aileninde yönetime katılmasını sağlayabilir, zaman zaman ev ziyaretlerinde bulunabilir, ailelere bilgi vermek amaçlı toplantılar düzenleyebilmekte fakat aynı zamanda da ailenin sınıf etkinliklerine katılmasına izin vermeli ve aylık eğitimi planını ailelere değil kendisi bizzat çocukların gelişimlerinide göz önüne alarak hazırlamalıdır.

4.Sorunun Cevabı : B
Eda’da görülen beslenme yetersizliğine bağlı oluşmuş olan ve hem enerji yetersizliği hem de protein yetersizliğine bağlı kişilerde oluşabilen bu hastalık, Marasmik Kuvaşiorkor olup kişide hem enerji yetersizliği hem de protein yetersizliği sonucunda seyreden bir hastalık olmaktadır.

5.Sorunun Cevabı : A
Beden kütle indeksi hesaplamarında ölçülen boy metre cinsinden kaydedilmekte, ardından boy uzunluğunun karesi alınmakta ve bunun ardından da vücut ağırlığı, boy uzunluğunun karesine bölünerek beden kütle indeksine ulaşılmaktadır. II. ve IV. numaralı ifadelerde yer alan boy uzunluğunu, vücut ağırlığının karesine bölmek ve toplam ağırlığın karesini alma adınan uygulanan aşamalar beden kütle indeksi hesaplamalarında uygulanmamaktadır.


6.Sorunun Cevabı : C
0-1 yaş beslenmesi ile ilgili verilmiş olan bilgilerden okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme bebeklik dönemine oranla oldukça hızlıdır ibaresi hatalı bir yorumla olmakta, büyüme ve gelişme okul öncesinde değil, daha çok bebeklik dönemide hızlı seyretmektedir. Uyusunda büyüsün ibaresini unutmamak gerekir.

7.Sorunun Cevabı : C
Kürşata yapılan açıklamalardan doğumdan sonra vücudun en hızlı büyüyen bölümü baştır,ifadesi doğru bir önerme olup çocukların doğduklarında başları vücutlarına oranla daha büyük olmaktadır. İleride bu oran düşerek göğüs çevresi baş çevresini doğal olarak geçmektedir. Baş büyümesi aynı zamanda beyin büyümesini de göstermekte fakat kürşata verilmesi gereken cevap bu kapsamda yer almamaktadır.

8.Sorunun Cevabı : D
Altıncı hastalığın belirtilerinde seyreden durum Melisa’da tamamen görülmekte olup Melisaya’da altıncı hastalık tanısı koyulmuştur.Bu hastalık genellikle bahar aylarında ortaya çıkmakta ve kuluçka süresi 5-15 gün olmaktadır.9.Sorunun Cevabı : E
Bir kişide acil bir durum anında solunumunun olup olmadığından endişe ediliyorsa öncelikle bak , dinle, hisset yöntemiyle bu duruma müdahale edilmelidir. Bak’da göğüs kafesindeki hareketler kontrol edilmekte, dinlede burun ve ağızdan nefes sesi dinlenmekte ve hisset’te ise solunum sıcaklığı hissedilmeye çalışılmaktadır.

10.Sorunun Cevabı : C
Tourette tik bozukluğu en ağır tik bozukluğu olup, zaman zaman kendi içerisinde artma eylemi de gösteren kronik bir hastalık olmaktadır.Kazım’ın da yaşamış olduğu bu tik onda kendisini ilk başlarda küçük motor hareketlerle göstermiş, daha sonradan da ağır motor hareketlerle kalıcı olmaya başlamış ve Kazım’ın yaşamında kendisini etkileyen önemli bir sorun haline gelmiştir.

11.Sorunun Cevabı : D
Çocuklarda görülen korkularla ilgili olarak doğru ve yerinde yapılmış olan yorumlama D seçeneğinde yer verilmiş olan çocukların soyut varlıklardan korktukları için korku yaşadıklarının ifade edilmesidir. Çünkü o yaş civarındaki çocuklar soyut kavramları henüz tanımlayamadığı için doğal olarak korkuya kapılmaktadırlar.12.Sorunun Cevabı : A
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üç ayrı grupta incelenmekte olup, bunlardan ilki hepsinin bir arada yer aldığı Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ikincisi sadece dikkatin eksik olduğunu ifade eden Dikkat eksikliği ve son olarak da Cengiz’de var olan durumu bizlere özetleyen aşırı hareketlilik ve dürtüselliğin baskın olduğu Hiperaktivite bozukluğu olmaktadır.

13.Sorunun Cevabı : D
Çocuklarda görülen yalan söyleme davranışlarının altında yatan etmenler arasında hayal gücü, ilgi çekme isteği, model alma, beklentileri karşılayamama, savunma ve davranım bozukluğu yer almakta olup Görkemde’ de bu durumların hepsi bir neden olarak görülebilmektedir.

14.Sorunun Cevabı : E
Normal dışı davranışlar hiçbir yerde konu edilmemelidir, diyen bir önerme doğru kabul edilememekte bunun aksine normal dışı pek çok davranış eski çağlarda, hatta günümüzde dahi tiyatro ve sinema yapıtlarında işlenen konular arasında ön planda yer almaktadır.

15.Sorunun Cevabı : B
Buğra’da gözlenen davranış bozukluğu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite olarak adlandırılmaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunda bulunan bazı ölçütler yer almakta olup, anlatılanlara bakıldığında bu ölçütlerin tümünün Buğra’da yer aldığı görülmektedir. Dikkat eksikliği adı üzerinde dikkat süresinin kısa olmasıyla oluşan sabırsızlık ,huzursuzluk olarak tanımlanabilir.16.Sorunun Cevabı : D
Ekin burada Akıl Yürütme’den yola çıkarak önceden öğrenmiş olduğu bilgileri yenileriyle karşılaştırmış ve probleme yakın olan çözüm yollarını birleştirerek bir souca ulaşmıştır. Problem çözme yönteminde benzeyen bu yöntem aynı zamanda akıl yürütülerek bir sonuca ulaşmayı sağlamaktadır.

17.Sorunun Cevabı : C
Yukarıda verilmiş olan tanımlamalara bakılacak olursa, Zeka organizmanın çevreye uyum sağlaması, Şema öğrenmeyi sağlayan araçlar, Örgütleme farklı şemaların birleşmesinin sağlandığı yer ve Dengeleme ise yeni karşılaşılan bir durumla , önceden mevcut olan durum arasında bağlantı kurulması olarak tanımlanmakta olup doğru olarak sıralanan seçenek C seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

18-Sorunun Cevabı : A
Duyu motor dönemi 0-2 yaş arasını kapsamakta olup, bu dönemde nesnelerin sürekliliği yani nesne devamlılığı kazanılmakta, davranışlarda ertelenmiş taklit hakim olmaya başlamakta ve davranışlar artık belirli bir hedefe yönelik olmaktadır. Bu durumdan yola çıkılarak Mustafanın’da duyusal motor dönem içerisinde olduğu söylenebilmektedir.19.Sorunun Cevabı : E
Nehir’in önüne koyulmuş içerisinde mor rengin diğerlerine oranla daha az olduğu renkli bilyelerden mor renkli olanları hemen ayırt etmesi ile göstermiş olduğu davranış Piaget’in İşlem Öncesi Dönemi arasında bulunan Sembolik Aşamaya denk gelmekte ve sergilenen davranışta odaklaşma olarak adlandırılmaktadır.Mor rengin az olması ile diğer bilyelerden ziyade sadece mor renge odaklaşan Nehir odaklaşma davranışı sergilemiştir.

20.Sorunun Cevabı : A
Bruner bilişsel gelişim kuramını eylemsel, imgesel ve sembolik evre olmak üzere üç kategoriye ayırmış olup, bilişsel kuramında da öğrenmede toplum tarafından yani anne baba ve öğretmenler tarafından birçok desteğin sağlanmasının önemli olduğuna değinmiştir.21.Sorunun Cevabı : E
Korunum İlkesi bir nesnenin konumu ya da görünümü değişse dahi ağırlık ve hacminde değişiklik olmayacağının bilinmesidir.Somut işlemler döneminde kazanılan korunum ilkesini Ali’nin aynı çikolata’dan daha çok parçaya bölünmüş olanı seçmesi ile henüz kazanamamış olduğu görülmektedir.

22.Sorunun Cevabı : D
Yonca’nın yaşından da çıkarılacağı üzere somut işlemler dönemine denk gelen Yonca bu dönemde seyreden işlemleri tersine çevirebilme,nesneleri birden çok özelliğine göre sıralayabilme, dönüşümsel düşünebilme ve mantıksal akıl yürütebilme gibi özellikleri yerine getirebilmektedir.

23.Sorunun Cevabı : D
Çocukları tanımada test dışında uygulanan etkinlikler arasında gözlem tekniği uygulanmakta olup, bu gözlem tekniğide gelişi güzel gözlem, sistemli gözlem ve özel durumlarda uygulanan gözlem olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Yağmur öğretmenin yapmış olduğu gözleme değinecek olursak bir plan dahilinde yapılmamış olması ve doğal ortamda aniden gözlem sağlanması gelişi güzel gözlem yapıldığını göstermektedir.24.Sorunun Cevabı : B
Sanem öğretmenin okula hazır olma durumu ile ilgili listesinde yer vermiş olduğu etmenlerin hepsinin de geçerliliği bulunmakta ve bu etmenlere ek olarak genel bilgi ve beceriler, yaş ve hazır olma hali ile bireysel özellikler ön planda yer almaktadır.

25.Sorunun Cevabı : B
Temizlik ile ilgili çalışmalar ve giysi çıkarıp giyme ile ilgili yapılan çalışmalar, kendi güvenliğini sağlama adına yapılan çalışmalar okula hazırlık aşamasında özbakım becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır.

26.Sorunun Cevabı : E
Eğitim ortamını anne baba için uygun bir eğitim ortamı haline getirme.ilköğretimin amaçları arasında yer almamaktadır. İlköğretimde de okul öncesinde olduğu gibi çocuklara iyi bir eğitim ortamı sunulmalı fakat bu ortam aileye değil, çocukların gereksinimlerine göre düzenlenmelidir.Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler ilköğretime hazırlık kapsamında uygulanabilecek amaçlar arasında yer almaktadır.27.Sorunun Cevabı : C
Vural ve ailesi ile ilgili olarak Vural’ın ailesi onu hemen bir meslek alanına yönlendirmek istemekte ve Vurala hiç fırsat vermeden öğretmeni ile bu konuda görüşme sağlayıp Vural’ı değerlendirmesini isteyerek onun daha şimdiden bu mesleğe aşina olmasına yardım edebilir düşüncesi ile öğretmenden medet ummuşlar ve onu erkenden bir mesleğe yöneltmek istemekle çocuklarının ilgilerini ve gereksinimlerini gelecel korkusu adına hiçe saymışlardır.
28.Sorunun Cevabı : E

Güncellenen 2013 okul öncesi proğramına göre temalar yani konular birer amaç değil araçtır.Burada öğretmenlerin ya da proğramı uyguluyan kişinin temel amacı konuyu öğretmek değil, o konuyla ilgili kazanım ve göstergeleri öğrencilere sunabilmektir.
29.Sorunun Cevabı : B

Manipülatif beceriler izleme- yakalama- kavrama ve bırakma hareketlerini içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla B seçeneği doğru yanıtımızdır.
30.Sorunun Cevabı : C

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişmesini destekleyen çalışmalar arasında problem çözme, duyu eğitimi, özbakım becerilerine yönelik çalışmalar, dikkat ve hafıza çalışmaları ile temel kavram çalışmaları yer almakta olup dolayısıyla verilmiş olan tüm numaralı alanlar bu çalışmalara dahil edilmektedir.
31.Sorunun Cevabı : D

Yeni doğan kafası ile ilgili olarak henüz kemikleşmemiş alanlar bulunmakta, kemikleşmemiş alan var ise buraların dokusu kıkırdak doku olmakta, ki kemikleşmemiş alanlar mutlaka yer almaktadır. Kıkırdak dokulara bıngıldak denilmekte ve son olarak da ön bıngıldak en büyük bıngıldak olmaktadır.Yanlış olan ifade den söz edilecek olursa, yeni doğanda sekiz bıngıldak değil, altı bıngıldak bulunmaktadır.
32.Sorunun Cevabı : B

Deri boşaltıma yardım eden organlar arasında bulunmakta ve vücutta fazla olan su ve mineralleri terleme yoluyla vücut dışına atarak yine terleme yoluyla vücut ısısını dengede tutmaktadır.Bir diğer boşaltıma yardım eden organlar da akciğer , karaciğer ve kalın bağırsak olmaktadır. İnce bağırsak ise bunlar arasına dahil değildir.

33.Sorunun Cevabı : B
Burada kanı olmayan bir insanın benzine olmayan arabaya benzetilerek işlevinin ne kadar önemli olduğundan söz edilmiş olup, söz ederken de yaratıcı düşünme tekniklerinden olan metafor tekniğinden yararlanılmıştır. Metafor tekniğinde bir durumu kendisi ile ilişkisi olmayan başka bir duruma benzeterek anlatma hakimdir.

34.Sorunun Cevabı : A
Bilge’nin zayıf olmasından dolayı adete kurumuş bir dala benzetilmesi analoji’nin bir alt dalı olan kişisel analoji kullanılarak benzetme yapılmıştır.Kişisel analoji tekniğinde kişi kendisinde var olan bir durumu çevresinde yer alan etmenlere benzetmektedir.

35.Sorunun Cevabı : D
Dursun bey kızında yaratıcılığın gelişmesine yönelik kapalı uçlu araç gereçleri seçmektedir. Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesine yönelik araç gereçler kapalı ve açık uçlu araç gereçler olarak ayrılmaktadır.Kapalı uçlu araç gereçlerde tek bir doğru yöntem olup, çocuğun bu doğruyu bulma konusunda düşünmesini sağlamaktadır.

36.Sorunun Cevabı : E
Kil, su , kum , oyun hamuru, boyalar , tahta bloklar gibi araç gereçler yaratıcılığ geliştirme açısından ele alındığında açık uçlu araç gereçler arasına dahil edilmektedir. Açık uçlu araç gereçlerde çocuklar yeni bir ürün ortaya koyabilmekte, böylelikle çocuk sürekli ortaya koyacağı yeni ürünü düşünerek yaratıcılığını geliştirip düşünmesi sağlanmaktadır.37.Sorunun Cevabı : B
Yukarıdaki cümlelerde sembolik analoji kullanılmıştır.Sembolik analoji birbiri ile ilişkisi olmayan nesne ya da durumlar arasında bağlantı kurulması anlamı taşımaktadır. İnsana tilkinin bir özelliği olan uyanık olmayı itaf etmesi,bayat hamsinin bakışını ve kurt gibi acıkmadan söz ederkende çok fazlası ile acıkmadan bahsedilmek istenmiş dolayısı ile durumlar abartılarak böylece çelişkili ifadeler ortaya çıkmıştır.
38.Sorunun Cevabı : C
Sanem’e okunması için seçilen kitapta , yalın bir anlatım olmayıp anlatılmak istenilen olabildiğince uzatılmış bu da Sanem’in sıkılıp dinlememesine neden olmuştur. Çocuk kitaplarında kullanılan dil , gereksiz kelime ve sözcüklerden arındırılmış olmalı özne ve yüklemden oluşan kısa cümleler içermelidir.Dolayısıyla iç yapı özellikleri arasında yer alan dil ve anlatım’ın bulunduğu seçenek C seçeneğidir.39.Sorunun Cevabı : B
Bir ürün ortaya koyarken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında kahraman sayısı, görsellikten ziyade ürünün öğreticilik payı, dil ve anlatım açısından yalın bir anlatıma sahip olması,anlatımda yer alan hitapların yerli ve düzgün olması ön planda yer alan unsurlar arasında bulunmaktadır.

40.Sorunun Cevabı : D
Okul öncesi adına oluşturulacak olan ürünler konularını, doğa ve hayvanları tanıtan, toplumsal ilişkileri göz önünde bulunduran, çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olacak nitelik taşıyan kitaplardan ve anlaşılır bir dille yazılmış basit kitaplardan almalıdır.Fakat uzak çevrenin bulunduğu, farklı mekanlardan konu almak uygun değildir kitaplarda konular yakın çevrenin yer aldığı mekanlardan alınmalıdır.

41.Sorunun Cevabı : E
Otoriter anlatımlı kitaplar kişiyi kendisine hapsetmiş ve tek bir doğru olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Adem’in de bu kitapta hakim olan okudukça inandırılmaya çalışan bir etkisini gördükten sonra kitabın bu baskıcı tutumundan sıkılıp kızı Zerrin’e de diğer kitapları okumadan önce mutlaka kendi okur olmuştur.42.Sorunun Cevabı : A
Ecem’in marakas olarak kullanma adına boş pet şişelerinin içerisini nohut, mercimek, pirinç, kahve çekirdeği gibi besinlerle doldurmuş ve her birinden çıkan sesin farklı olduğunu ( nohut ve pirinci düşünürsek çıkan ses aynı değildir.) tüm sınıfa gösterme adına bir müzikal gösteri hazırlamış olması ile her bir besininin şişe içerisindeki çıkarmış olduğu sesi farketmelerini istemiş dolayısıyla ses ayırt etme becerisini geliştirmeyi amaçlamış olduğu söylenmektedir.

43.Sorunun Cevabı : B
Okul öncesinde kostümlerin çocuklar açısından sağladığı yararlar düşünüldüğünde çocuklara kostumle anlatılan bir kavram daha etkin katılımlı ve verim alınan çalışmalar olmakta, çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirmede, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine ve aynı zamanda da hayal güçlerinin gelişmesi adına pek çok yararı olduğu varsayılırken, kostümlerin hazır olması yaratıcılıklarını engellememektedir. Çocuklar o yaş döneminde kendileri kostüm tasarlayamayacakları gibi burada önemli olan nokta kostüm ile yer alan kavramları birbirine bağlayabilmek olmaktadır.44.Sorunun Cevabı : B
Sultan öğretmenin şapkayı çocuklara sırası ile hergün evlerine giderken vereceğini ertesi gün diğer arkadaşının da faydalanması için şapkayı unutmamalarını ve ayrıca özenle korumalarını söylemesi onların o şapkayı eve gittiklerinde özenle korumalarına ve ertesi günde okula getirmesi gereken önemli bir ürün olarak görmelerini sağlamış olup, burada çocuklara öncelikli olarak sorumluluk alma bilincini kazandırılmaya çalışılmıştır denilebilmektedir.

45.Sorunun Cevabı : E
Davranışçı kuramcılar genel olarak öğrenmeyi çevresel koşullara bağlamışlardır. Organizmanın içerisinde olup bitenlerin görülemeyeceğini savunurlar. Dışsaş süreçler öğrenmede önemli yer tutmaktadır. Temsilcilerinden babası olarak bilinen kuramcı Watson olup, yapısalcı kurama tepki olarak doğmuştur. Bu yaklaşım insanın ne hissettiği ile ilgilenmeyip davranışları ile ilgilenmektedir. Watson John Locke’un boş levha görüşünden etkilenmiştir.46.Sorunun Cevabı : E
Kontrol becerileri arasından fırlatma ve top yuvarlama nesne kontrol becerileri arasında yer almakta, uzun atlama ve kayma ise yer değiştirme becerileri arasında yer almaktadır. Bu durumda doğru olan seçenek yer değiştirme becerileri kapsamında değerlendirilen sıçrama becerisi olmaktadır.

47.Sorunun Cevabı : B
Çocukların yardımsever ve çevredeki diğer kişilerin haklarını gözeten bireyler olmalarına ve sorunlarla kendilerinin başa çıkabilmelerinde onlara rehberlik etmekte olan aynı zamanda da kendilerini tanımalarına yardımcı olan ve onları destekleyen alan sosyal duygusal gelişim alanı olmaktadır.48.Sorunun Cevabı : B
Tek başına oyunda çocuğun oyununu nesnelerin renkleri, şekilleri, sesleri ve hareketleri oluşturmaktadır. Fatma’nında burada arkadaş grubu ve çevresinden hiç etkilenmeyip bağımsız bir biçimde kendi oyununa devam etmesi bizlere tek başına oynanan oyun özelliğini sergilediğini göstermektedir.

49.Sorunun Cevabı : C
Oyun çeşitleri üç grupta incelenmekte olup, karakterlerine göre oyun, oynandığı yere göre oyun ve kullanılan araca göre oyun çeşitleri olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Fonksiyon oyunları karakterlerine göre oyun çeşitleri içerisinde yer almakta, salon ve sınıf oyunları ise oynandığı yere göre oyun çeşitleri arasında yer almaktadır.

50.Sorunun Cevabı : C
Yukarıdaki örnekten hareketle Şermin araç kullanmadan parkta arkadaşları ile saklambaç oynamış, Nergis ise yeni alınan ipini kullanarak yani bir araç kullanmış olarak araçla yapılan bir oyun oynamıştır. Bu durumda C seçeneğinde yer alan “Araçsız- Araçla” ifadesi doğrudur.51.Sorunun Cevabı : D
Seçil hanım’ın durumu doğum öncesi etmenler arasında sayılabilinecek olup, motor gelişimi etkileyen bu faktörler arasından doğum öncesi etmenler arasına dahil edilebilinecek durumlar, annenin yaşı, ilaç ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma durumu gibi pek çok etken yer almakta olup, bu durumda çocukta anomalilere neden olabilmektedir.

52.Sorunun Cevabı : A
Okul öncesinde yapılan drama etkinliklerini uygularken bir öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili olarak öğretmenin sürece müdahale etmiyor olması hatalı bir davranış olmakta, bunun tam tersi öğretmende drama sürecinde öğrencilerin takıldıkları noktada onları cesaretlendirme ve yardımcı olma adına sürecin bir parçası olarak görev almalıdır.

53.Sorunun Cevabı : D
Bahar öğretmenin unutmuş olduğu öge gerilim ögesi olmakta bu öge içerisinde olaya müdahalelerde bulunulabilmekte ve olayın bir boyuttan başka bir boyuta çekilmesini sağlayarak, dramaya canlılık ve heyecan adı üzerinde gerilim katmaktadır. Bu ögenin unutulması halinde dramada yaşanan olaylar sıradanlığın üzerine çıkamadan devam etmiş olacak bu da izleyiciyi oranını düşürmeye neden olacaktır.54.Sorunun Cevabı : D
Ali öğretmen vücudumuz konusu ile ilgili sınıfa insan maketi getirmiş ve organları çocuklara dokunmalarını da sağlayarak somut bir biçimde anlatmıştır. Böylelikle çocuklar daha etkin bir şekilde sürece dahil olmuşlar ve bu çalışmadan olumlu yönde verim elde etmişlerdir.

55.Sorunun Cevabı : E
Okul öncesi fen öğretiminde öğretimin yapıldığı alanda güvenliğin sağlanması adına yapılacaklar arasında zeminin kolay temizlenebilir bir yüzeye sahip olması sağlanmalı, materyallerin kullanıldıktan temiz olarak bırakılmalı ve şeffaf kutu içerisinde muhafaza edilmelidir. Olası yaralanmalara karşı ilk yardım malzemeleri fen merkezine yakın yerde olmalı ve bu merkez tüm merkezlerde de geçerli olduğu gibi çocukların rahat görebileceği bir alanda oluşturulmalıdır.56.Sorunun Cevabı :
Okul öncesinde fen öğretiminde kullanılabilecek materyaller arasında terazi ve ölçü kapları, büyüteçler, toz boyalar, afişler ve koleksiyonlar yer alabilmektedir. Toz boya daha çok sanat etkinliği için düşünülse de fen etkinliğinde özelliklede deneylerde vs. de kullanılmaktadır.Farklı bir seçenek olan afişlerde ise deney vb. gibi yapılacak etkinliğin anlatılması amaçlanmıştır.

57.Sorunun Cevabı : E
Terazi, Tartı ve Mezura okul öncesi fen merkezinde bulunması gereken materyaller arasında yer almakta fakat, bloklar blok merkezinde, kuklalar dramatik oyun merkezinde, abaküs matematikle ilgili kavramların bulunduğu yerde son olarak parmak boyası ise genellikle sanat merkezinde yer almaktadır.Terazi,tartı ve mezura ise okul öncesi fen etkinliklerinde kullanılan materyaller arasında ön sırada yer almaktadır.

58.Sorunun Cevabı : A
Okul öncesinde öğretilmesi gereken şekiller yer almakta olup, bu şekillerin öğretilmesinde uygulanabilecek yöntemler arasında şekilleri birbiri ile birleştirerek öğretme, analiz etme ile öğretme, anlama yolu ile öğretme ve görsel hafızayı kuvvetlendirme adına öğretme yer almakta olup, şekillerle ilgili var olan bir problemi çözme okul öncesi dönemde yer almamaktadır.

59.Sorunun Cevabı : C
Leyla’nın ablasının kardeşine temizlik bezlerini saydırdıktan sonra aynı renkte ve desende olanları ayırması söyleyebileceği adına yer vermek istediği matematik becerileri ile ilgili ilke Birebir Benzerlik ilkesi olmakta bu ilkede nesnelerin birbiri ile aynı olması gerekmekte, sayı bakımından ve şekil bakımından aynı nesnelerin bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.60.Sorunun Cevabı : A
Gelman ve Gallistel’in sunmuş olduğu beş önemli sayma prensibi arasında yer alan sıranın önemsizliği ilkesine göre amaç nesnenin ister solda, ister sağda ya da başka bir konumda olabileceği fakat önemli olan nesnelerin sadece bir defa sayılmış olmalarıdır.

61.Sorunun Cevabı : C
Müziğin dil gelişimine olan katkısından bahseden Dervişe hanım’ın bahsetmiş oldukları arasında ritme uygun harekette dilin işlevi yoktur demesi, yanlış bir önermeyi savunduğunu göstermekte olup, C seneçeğinde yer alan ifade hatalı bir ifade olmaktadır.


62.Sorunun Cevabı : B
Ercan’ın öğretmeninin ona sergilemiş olduğu bu durumla ilgili olarak öğretmen, uygulamış olduğu müzik etkinliklerinde güzel – çirkin , iyi- kötü gibi unsurlara yer vermiş ve böylelikle Ercanın kendini algılama aşamasına engel olmuştur. Kendini algılama aşaması demek bilişsel boyutta değerlendirilip,çocuğun bilişsel alandaki var olan başarısını etkilemektedir.

63.Sorunun Cevabı : A
Öğretmenin Behçet’e müzik ve dans etkinlikleri sırasında diğer arkadaşlarıyla birlikte dans edip şarkı söylemesinde yardımcı olması ve beraber bir grup oluşturmalarını sağlaması ile ona öncelikli olarak bir gruba ait olma fırsatı tanımış ve sosyalleşmesine katkı sağlamıştır.

64.Sorunun Cevabı : E
Nebahat öğretmenin yapmış olduğu bu etkinlikte, eve her çocuğa ayrı renkte hazırlanmış renkli zarflar göndererek içerisine ailelerin istek ve önerilerini belirtmesini istemesi ile ailelerden gereksinim belirlemeleri’ni istemiştir. Eğitim yılı başlarında oluşturulan gereksinim belirle formlarının etkin kullanımı ile çalışmalarında verimliliği artmakta olup, hem çocuğun hem de ailenin ihtiyaçları karşılanmış olmaktadır.65.Sorunun Cevabı : A
Aile katılımı etkinlikleri arasında yer alan etkinlikler konferanslar, eğitim panoları ve toplantıları ile bireysel görüşmeler olmakta fakat haber mektupları aile katılımı etkinlikleri kapsamının farklı bir boyutu olan aile iletişim etkinlikleri arasında yer almakta olup, bu durumda A seçeneğinde yer alan Yalnız II ifadesi doğru yanıt olarak görülmektedir.

66.Sorunun Cevabı : B
Yukarıda bahsedilen ifadeler ile ilgili problem çözme yönteminin çocuklara sağlamış olduğu yararlar arasında çocukların karar verme becerilerini geliştirmesi kendi problemlerine yine kendilerinin çözüm aramasına, hata yaptıkları konuda yeniden bir yanılgıya düşmemeleri adına ve kendilerinin de bu sürece etkin katılımlarını sağlaması adına pek çok yararı bulunmakta olup, çocuklara var olan problemi derinlemesine inceleme fırsatı vermemektedir.67.Sorunun Cevabı : D
Proje çalışmaları üç aşamada gerçekleşmekte olup, proje çalışmasına yer veren Güler, bulunduğu bu aşamada proje çalışmasında öğrendiklerini özetlemekte, ele almış olduğu konu içerisinde alan gezi , drama vs. var ise bunlar hakkında buluntulara yer vermekte ve bu durumda da önceden öğrenmiş olduğu bilgilerle yeni öğrenmelerini desteklemektedir. Güler’in bu durumda içerisinde olduğu proje aşaması projenin sonuçlandırma aşaması olmaktadır.

68.Sorunun Cevabı : E
Hikaye tarzında yapılan analojilerde bir olay başka bir olaya benzetilerek açıklanmaktadır. Kübra’da bir olayı anlatırken başka bir olaydan örnekler vererek anlatmakta bu durumda da anlatımında hikaye tarzında yapılan analoji tekniğine yer vermiş bulunmaktadır.

69.Sorunun Cevabı : C
Gösteri tekniği kullanılırken etkin ve verimli bir bir sonuç alabilme adına bazı aşamaların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda Müjde öğretmenin etkinliğin bir aşamasında göstermiş olduğu gerçek nesneler yerine, soyut nesnelerle çocuklara anlatım yapmaya çalışması gösteri tekniğinin uygulama aşamaları arasında yer almamaktadır.Müjde öğretmenin diğer uygulamış olduğu aşamalar ise doğru ve yerinde uygulanan aşamalar olmaktadır.70.Sorunun Cevabı : B
Bir yanda bulunan olumsuz bir davranışın , olumlu olarak kullanılması adında reddedilen bir davranış yüceltilmiş olup, savunma mekanizmaları arasından yüceltme kavramı kullanılmıştır. Bu savunma mekanizmasında asıl amaç istenilmeyen bir davranışın herkes tarafından kabul görülen bir davranışa dönüştürülmesi esastır.

71.Sorunun Cevabı : C
Yukarıda sözü edilerek bazı özelliklerinden bahsedilen psikolojide bulunan yaklaşımlardan davranışşal yaklaşımın özelliklerinin verilmiş olduğu görülmektedir. Zaten yaklaşımın temsilcilerinden de anlaşıldığı gibi isminden söz edilen yaklaşımın davranışçı yaklaşım olduğunu söylemek mümkündür. Davranışçı yaklaşım çoğu davranışımızı doğuştan kazanmamanın yanı sıra çevrenin etkisi ile öğrenmiş olduğumuzu savunmaktadır.Bu nedenle öğrenme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini incelemiştir.72.Sorunun Cevabı : B
Suzuki yaklaşımına göre her çocuk doğuştan müzik yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğin iyi bir müzik eğitimi ile geliştirilebileceğini savunmaktadır. Dolayısıyla nasıl ana dilimizi öğrenmek için belirli yetilerle doğuyorsak bu yaklaşım müzik içinde bu durumun geçerli olduğunu savunmaktadır.

73.Sorunun Cevabı : D
BEP toplantıları yılda bir kez yapılmakta olup, toplantıya özel gereksinimli öğrenci, ailesi, sınıf öğretmeni, özel eğitim sınıfı öğretmeni,okul müdürü ve okul rehber öğretmeni katılmaktadır.74.Sorunun Cevabı : E
Okul öncesi eğitim proğramında yer alan matematik süreçleri arasında muhakeme, betimleme, problem çözme, bağlantı kurma yer almakta iken esneklik kavramı bu bağlamda yer almamaktadır.75.Sorunun Cevabı : D
Gelman ve Gallistel’in ortaya atmış olduğu matematik eğitiminde yer alan sayma prensipleri arasında sıranın önemsizliği ilkesi, bire bir ilkesi, sabit sıra ilkesi ve kardinal sıra ilkesi ile aynı zamanda ayrılma ilkesi de yer almakta fakat korunum ilkesi yer almamaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.