Okul Öncesi Öğretmenliği ÖABT 75 Soruluk Deneme Sınavı 3

07.05.2019
19

Üç şekilde problemin oluşabileceğinden bahseden bu aile danışma kuramını inceleyen Müge yapmış olduğu araştırmasında bu kuramın öncülerinden birinin de Jay Haley olduğuna değinmiştir.
1- Müge’nin araştırmaları sonucu elde ettiği bazı veriler göz önüne alınarak yukarıda bahsedilmiş olan aile kuramı aşaşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Yaşantısal – İnsancıl Aile Danışması
B) Stratejik Aile Danışması
C) Yapısal Aile Danışması
D) Psikanalist Aile Danışması
E) Bilişsel- Davranışcı Aile Danışması

Yapısal aile danışma kuramı ile ilgili bazı verilere ulaşan Özcan fonksiyonel olmayan aile tipleri arasında ;
I- İç-içe aile
II- Kopuk aile
III- Evine bağlı olmayan eşler
IV- Olgunlaşmamış ebeveynler
V- İlgisiz ebeveynler
2-İfadelerden bahsetmiş olup, hangisi ya da hangileri bu fonksiyonel olmayan aile tipi örneklerine uygun düşmektedir?
A) I ve II
B) III ve V
C) IV ve V
D) Hepsi
E) I,II ve V
3-Okul öncesi öğretmeni olan Esra öğretmen çocuklara vermiş olduğu eğitimle aile eğitimini bütünleştirmek istemekte ve bazı çalışmalara yönelmektedir. Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan Esra öğretmenin kullanmış olduğu bu çalışmalardan hangisi ya da hangilerini aile eğitimi kapsamında uygulaması doğru olacaktır?
I- Ailenin sınıf etkinliklerine katılmadan evden yönlendirici faaliyetlerde bulunması.
II- Aileninde yönetime katılması.
III- Ev ziyaretleri.
IV- Ailelere bilgi vermek amaçlı yapılan toplantılar.
V- Aileler aylık eğitim planı hazırlatmak.
A) III ve IV
B) II ve III
C) I ve V
D) IV ve V
E) II,III ve IV
4- Eda’da görülen beslenme yetersizliğine bağlı oluşan bu hastalık hem enerji yetersizliği hem de protein yetersizliğine bağlı oluşmakta olup, Eda’nın yakalanmış olduğu beslenme sorunları ile ilgili adından söz edilen bu hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Obezite
B) Marasmik Kuvaşiorkor
C) Marasmus
D) Kuvaşiorkor
E) Malnütrisyon
5-Zayıflık ve şişmanlık durumunu merak eden Nurten hanım bu durumun saptanması için kolay bir yöntem olan beden kütle indeksi kullanmaktadır. Beden Kütle İndeksi hesaplaması adımlarını bir yere not eden Nurten hanım’ın listelemiş olduğu notları aşağıda verilmiş olup bu notlardan hangisi ya da hangileri beden kütle indeksi hesaplamalarında kullanılan aşamalara dahil edilmemektedir?
I- Boy uzunluğunu metre cinsinden kaydet.
II- Boy uzunluğunu, vücut ağırlığının karesine böl.
III- Boy uzunluğunun karesini al.
IV- Toplam ağırlığın karesini al.
V- Vücut ağırlığını boy uzunluğunun karesine böl.
A) II ve IV
B) I ve III
C) II ve V
D) I,II ve III
E) II,IV ve V
6-Aşağıda 0-1 yaş beslenmesi ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlış ifade edilmiş bir bilgi kapsamında yer almaktadır?
A) İlk altı ay bebek tek başına anne sütü ile beslenmelidir.
B) Ek besinlerle birlikte emzirme bir iki yıl devam ettirilmelidir.
C) Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme bebeklik dönemine oranla oldukça hızlıdır.
D) Anne sütü bebeği çeşitli hastalıklara karşı koruyan antikorlar içermektedir.
E) Bebek doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye başlanmalıdır.7-Yenidoğan bir bebeği gören Kürşat bebeğinb başının neden o kadar büyük olduğunu annesine hayretle sorduktan sonra annesinin Kürşat’a vermiş olması gereken doğru cevap aşağıdaki seçeneklerin hangsinde yer almaktadır?
A) Yenidoğan bebekte anomaliler mevcuttur.
B) Erken doğum sebebi ile tam olgunlaşma gösterememiştir.
C) Doğumdan sonra vücudun en hızlı büyüyen bölümü baştır.
D) Baş büyümesi aynı zamanda beyninin geliştiğini gösterir.
E) Bu hiç normal bir durum değildir.
Melisa’da aniden yüksek ateş ve lenf benzlerinde şişkinliklerle seyreden bu hastalık kendiliğinden ateşin düşmesi ile devam etmiş ve gövdesinin çeşitli yerlerinde toplu iğne büyüklüğünde kırmızı lekelerle devam etmiştir. Döküntüler ise uzun süre devam etmemişi kısa sürede kendiliğinden geçmiştir.
8-Yukarıda Melisa’da seyretmiş olan hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Kızamıkçık
B) Beşinci hastalık
C) Su çiçeği
D) Altıncı hastalık
E) Kızamık
9-Enver’in aniden nefesinin kesilip bayıldığını farkeden iş arkadaşı solunumunun olup olmadığını anlamak için aşağıda numaralı olarak verilmiş yöntemlerden hangisi ya da hangilerini kullanması Enver için uygun olmaktadır?
I- Bak
II- Acil yardım isteme
III- Dinle
IV- Su dökme
V- Hisset
A) I ve II
B) III ve V
C) II,III ve V
D) I ve III
E) I,III ve V
10-Kazım’da hakim olan bu tik bozukluğu en ağır tik bozukluğu arasında yer almakla birlikte genelde başlangıç aşamasında hafif motor tiklerle kendini göstermiş olup, bir süre sonra Kazım’ın tüm yaşamını etkiler hale gelmiştir.Kazım’ın yaşamış olduğu bu durumda içerisinde olduğu tik bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Sürekli tik bozukluğu
B) Uzun vadeli tik bozukluğu
C) Tourette tik bozukluğu
D) Geçici tik bozukluğu
E) Motor bozukluk
11-Üç yaşındaki Fulya en çokta geceleri hayaletin geldiğini odada garip sesler duyduğunu söylemekte Fulya’nın karanlıktaki gölgesinden dahi zaman zaman korktuğu görülmektedir. Bu dönemde yaşanan korkularla ilgili söylenmiş olan ifadelerden hangisi doğru ve yerinde yapılmış bir tanımlama olmaktadır?
A) Çocukların süpürge sesinden korkmaları onunla ilgili yaşamış olduğu olaydan kaynaklanır.
B) Yaşanan korkular anında hiçbir müdahalede bulunulmamalır.
C) Çocukların televizyonda izlediklerinden sonra korku yaşamaları doğaldır.
D) Çocuklar soyut varlıklardan korktukları için korku yaşamaktadırlar.
E) Yabancılardan korkuyor olma, normal bir korku arasında yer almamaktadır.
12-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üç ayrı grupta incelenmekte olup, üzerinde aşırı hareketlilik ve dürtüselliğin baskın olduğu Cengiz’in içerisinde olduğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Hiperaktivite bozukluğu
B) İlgisizlik
C) Dikkat eksikliği
D) Hareketlilik
E) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
13-Yalan söylemeyi adeta kendisine alışkanlık haline getirmiş olan Görkem’in sürekli yalan söylemesinin altında yatan sebepler arasında aşağıda numaralandırılmış olan cümlelerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?
I- İlgi çekme isteği
II- Davranım bozukluğu
III-Hayal gücü
IV- Model alma
V- Savunma
A) I,II ve III
B) Yalnız II
C) III ve V
D) Hepsi
E) IV ve V
14-Ruh sağlığının tarihsel gelişimi hakkında yazmış olduğu makalesinde bazı maddelere yer veren Açelya’nın değinmiş olduğu bu maddelerden hangisi doğru bir önerme niteliği taşımamaktadır?
A) Eski çağlarda ruh hastalıkları doğaüstü güçlere bağlanmaktaydı.
B) İlk kez Hipokrat ruh hastalıklarının doğal etkenlere bağlı olduğunu söylemiştir.
C) Ruh sağlığı geçmişten bu güne kadar toplum tarafından ilgi görmüştür.
D) Sigmund Freud psikolojik faktörlere öncelik tanımıştır.
E) Normal dışı davranışlar hiçbir yerde konu edilmemelidir.
Buğra’nın eli ayağı sürekli hareketli kıpır kıpırdır. Oturduğu yerde de durmakta güçlük çeken Buğra, sakin oyunlar oynamakta zorluk çekmekte arkadaşları konuşurken sürekli oların sözünü kesmekte, kantinde her gün sıra beklemekte bir hayli zorlanmaktadır.
15-Buğra’nın arkadaşları tarafından farkedilen bu durum aileye ne olarak anlatılılrsa doğru bir aktarım yapılmış olunacaktır?
A) Rett Sendromu
B) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
C) Davranım Bozukluğu
D) Motor Beceri Bozuklukları
E) Öğrenme Güçlüğü
16-Ekin’in başlamış olduğu projesinde yer alan sorunları önceden öğrenmiş olduğu bilgilerle çözme yoluna başvurması aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanmaktadır?
A) Çok Yönlü Düşünme
B) Beyin Fırtınası
C) Sentez
D) Akıl Yürütme
E) İlişki kurma– Organizmanın çevreye uyum sağlamasıdır.
– Öğrenmeyi sağlayan araçlardır.
– Farklı şemaların birleşmesinin sağlandığı yer olmaktadır.
– Yeni karşılaşılan bir durumla , önceden mevcut olan durum arasında bağlantı kurmadır.
17- Yukarıda bazı tanımlamaları verilen ifadelerin sırası ile doğru şekilde sıralanmış hali hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Dengeleme/ Uyum/ Şema / Örgütleme
B) Şema/ Özümleme/ Zeka/ Uyum
C) Zeka/ Şema/ Örgütleme/ Dengeleme
D) Uyum/ Zeka/ Dengeleme/ Şema
E) Dengeleme/ Zeka/ Örgütleme/ Şema

-Nesne Devamlılığı
– Ertelenmiş Taklit
– Hedefe yönelik davranışlar
18- Özelliklerin Mustafa’da seyrettiğini gören annesi Mustafa’nın aşağıda yer verilmiş olan dönemlerden hangisi içerisinde olduğunu söyleyebilmektedir?
A) Duyu-motor Dönemi
B) İşlem Öncesi Dönem
C) Soyut İşlemler Dönemi
D) Refleksif Hareketler Dönemi
E) Somut İşlemler Dönemi
19-Nehir’in önüne koyulmuş içerisinde mor rengin diğerlerine oranla daha az olduğu renkli bilyelerden mor renkli olanları hemen ayırt etmesi ile Nehir’in sergilemiş olduğu bu davranışa bakılarak Piaget’in ayırmış olduğu dönemlerden hangi döneme denk geldiği ve davranışın ismi aşağıda yer alan hangi seçenekte doğru olarak adlandırılmıştır?
A) Somut İşlemler dönemi / Korunum
B) İşlem öncesi dönem / Benmerkezcilikte azalma
C) Duyusal motor dönemi / Nesne sürekliliği
D) Sezgisel dönem / Ayırt etme
E) Sembolik dönem / Odaklaşma
Bilişsel gelişim kuramını eylemsel, imgesel ve sembolik evre olmak üzere üç kategoriye ayıran kuramcı bilişsek gelişim kuramında Piaget ve Vygotsky gibi kuramcılardan etkilenmiş olup, öğrenmede toplum tarafından birçok desteğin sağlanmasının önemli olduğuna değinmiştir.
20-Yukarıda sözü edilen bilişsel gelişim kuramı temsilcisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Bruner
B) Jean Piaget
C) S.Vygotsky
D) Sigmund Freud
E) Gardner
……………….. somut işlemler döneminde kazanılmakta olup,bu kavramı kazanamamış olan Ali annesinin aynı çikolatadan iki parçaya bölünmüş olanı değilde beş parçaya bölünmüş olanı almak için ısrar etmektedir.
21-Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki seçeneklerde yer alan kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Nesne Devamlılığı
B) Nesne Kimliği
C) Çıkarsanmış Gerçeklik
D) Geçişlilik
E) Korunum İlkesi
Bu dönem içerisinde bulunan ve 7 yaşında olan Yonca işlemleri tersine çevirebilmekte,nesneleri birden çok özelliğine göre sıralayabilmekte, dönüşümsel düşünebilme ve mantıksal akıl yürütebilmektedir.
22-Yonca yukarıdaki becerileri yerine getirebildiğine göre Yonca’nın hangi dönem içerisinde olduğu söylenebilmektedir?
A) İşlem Öncesi Dönem
B) Duyusal Motor Dönemi
C) Soyut İşlemler Dönemi
D) Somut İşlemler Dönemi
E) Sembolik İşlemler Dönemi
23-Çocukları tanımada test dışında bir etkinlik uygulamak isteyen Yağmur öğretmen yapmış olduğu gözlem sonucunda herhangi bir plan oluşturmamış, çocuklar doğal ortamda bulunurken rastgele gözlemlemiştir.Bu durumda Yağmur öğretmenin uygulamış olduğu gözlem tekniği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Deneysel gözlem
B) Proğramlı gözlem
C) Özel durumlarda gözlem
D) Gelişi güzel gözlem
E) Sistemli gözlem
Sanem öğretmen veliler adına oluşturduğu sınıf panosuna okula hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler ile ilgili bir liste çıkarıp asmış ve bu listede yer alanlar şu şekilde listelenmektedir;
– Fiziksel ve sağlık açısından hazır olma
– Kurallar
– Sosyal beceriler
– Bilişsel özellikler
– Akran ilişkileri
– Dil gelişimi
24-Sanem öğretmen listesinde bu gibi etkenlere yer vermiş olup, bunlardan kaç tanesi okula hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler arasında yer almaktadır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2-Temizlikle ilgili çalışmalar arasında yer alan el ve yüz yıkama, saç tarama, diş fırçalama, yiyecek temizliği.
-Giysilerini yardımsız giyip çıkarma ile ilgili olarak giyme çıkarma, katlama, ayakkabı giyme çıkartma davranışları.
-Kendini kazalara ve tehlikelere karşı koruma adına koşarken dikkat etme, dengeli yürüme, trafik kurallarına uyma çalışmaları.
25- Yukarıdaki çalışmalara bakıldığında Yonca öğretmen ilköğretime hazırbulunuşluk ile ilgili hangi alana yönelik çalışmalar yapmıştır?
A) Zihinsel
B) Özbakım becerileri
C) Fiziksel
D) Sosyal
E) Dil

26-İlköğretimin belli başlı amaçları olmakla beraber Çınar’ın yapmış olduğu araştırma sonucunda ulaştığı kanılara bakılacak olursa aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ilköğretimin amaçları içerisinde yer almamaktadır?
A) Çocukları bir üst öğrenime hazırlamak
B) Çocukları gelişim alanlarına göre destekleyerek var olan kavramları kazandırmak
C) Her çocuğun potansiyelinin farkına varmasını sağlamak
D) Diğer kişilerle işbirliği yapmasını sağlamak
E) Eğitim ortamını anne baba için uygun bir eğitim ortamı haline getirme.
İlköğretime başlayan Vural’ı ailesi hemen bir meslek alanına yönlendirmek istemekte ve Vurala bu konuda hiç fırsat vermeden öğretmeni ile bu konuda görüşme sağlayıp Vural’ı bu konuda değerlendirmesini, onun daha şimdiden bu mesleğe aşina olmasına yardım etmesini istemişlerdir.
27-Yukarıda anlatınlara bakıldığında Vural’ın ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilmektedir?
A) Vural’ın okul başarısının düşük olması, aileyi bu duruma itmiştir.
B) Ailesi Vural’ın ilgi ve gereksinimlerini her zaman düşünerek hareket etmektedir.
C) Vural’ı erkenden bir mesleğe yöneltmek istemektedirler.
D) Bu konuda endişe duymaktadırlar.
E) Vural bu mesleği yapamayacağını düşünmektedir.28- Okul öncesi öğretmeni olan Esen hanım’ın işlemiş olduğu temalarda amaç olarak kendisine aşağıdaki seçeneklerden hangisini belirmesi gerekmektedir?
A) Tema’da benzer konulara ard arda değinmek.
B) Tema içerisindeki konuyu öğretmek
C) Tema’nın içerisinde yer alan dil becerilerini aktarmak
D) Tema’nın ilgi çekici yanlarına değinmek.
E) Temanın etrafındaki kazanım ve göstergeleri öğretmek.
Sanat merkezinde çocukların estetik algıları ve manipülatif becerileri gelişmektedir diyerek sunumuna devam eden bir öğretmene sunum sonrası yöneltilen soruda manüpülatif becerilerin ne anlama gelmiş olduğu bir öğreci tarafından sorulmaktadır.
29-Kendisine yöneltilen bu soruya öğretmenin aşağıdaki vermiş olduğu yanıtlardan hangisi doğrudur?
A) Oturma –kalkma hareketleri
B) İzleme- yakalama- kavrama ve bırakma hareketleri.
C) Yaratıcı dans figürleri
D) Oyun oynama hareketleri
E) Konuşma becerileri
30-Aşağıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangisi ya da hangileri ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişmesini destekleyen çalışmalar arasına dahil edilmektedir?
I- Problem çözme.
II- Duyu eğitimi.
III- Özbakım becerilerine yönelik çalışmalar.
IV-Dikkat ve hafıza çalışmaları.
V-Temel kavram çalışmaları.
A) III ve IV
B) IV ve V
C) I,II,III,IV ve V
D) I,II, ve III
E) Hiçbiri
31-Yeni doğan kafası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlış bir ifade içermektedir?
I-Henüz kemikleşmemiş alanlar bulunmaktadır.
II-Kemikleşmemiş alan var ise buraların dokusu kıkırdak doku olmaktadır.
III-Yeni doğanda sekiz bıngıldak bulunmaktadır.
IV- Kıkırdak dokulara bıngıldak denilmektedir.
V- Ön bıngıldak en büyük bıngıldaktır.
A) I ve V
B) III ve IV
C) I ve III
D) Yalnız III
E) II ve IVBoşaltıma yardım eden organlar arasında bulunan bu organ vücutta fazla olan su ve mineralleri terleme yoluyla vücut dışına atar ve yine terleme yoluyla vücut ısısını dengelemektedir.
32-Yukarıda söz edilen ve aynı zamanda da boşaltım sistemine yardımcı organlar arasında yer alan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnce Bağırsak
B) Deri
C) Karaciğer
D) Kalın Bağırsak
E) Akciğer
Vücudumuz için gerekli olan ve insan yaşamı için olmazsa olmaz olan kan’ın işlevini anlatan bir uzman doktor bu anlatımında vücudumuzun ihtiyacı olan kanı benzine benzeterek aktarmış tıpkı araba nasıl benzin olmadan çalışamazsa kan da insan vücudunda olmadan insanın yaşaması olası değildir diyerek sözünü tamamlamıştır.
33-Uzman doktorun kanı olmayan vücudu benzini olmayan bir arabaya benzeterek, yapmış olduğu benzetme türü yaratıcı düşünme teknikleri arasından hangisine dahil edilmektedir?
A) Morfolojik Sentez
B) Metafor
C) Kombinasyon
D) Analoji
E) Sinektik
34- Bilge’nin çok zayıf olduğunu ve adeta kurumuş bir dal gibi incecik kaldığını söyleyen çevresi Bilgeye yapmış oldukları bu benzetme türüne bakılacak olursa aşağıda yer verilmiş olan benzetme türleri arasından hangisini kullanmışlardır?
A) Kişisel Analoji
B) Modifikasyon
C) Sembolik Analoji
D) Analoji
E) Doğrudan Analoji
35-Kızının yap-boz sevdiğini bilen Dursun bey eve kızıyla yaptıkları yap-boz’u her bitirdikleri gün bir yenisini alarak gelmektedir. Dursun bey’in kızında yaratıcılığın gelişmesine yönelik desteklediği araç ve gereçler hangi kapsamda ele alınmaktadır?
A) Sembollerle geliştirilen araç gereçler
B) Açık uçlu araç gereçler
C) Kavram kazandırmaya yönelik araç gereçler
D) Kapalı uçlu araç gereçler
E) Kişisel araç gereçler
36- Kil, su , kum , oyun hamuru, boyalar , tahta bloklar ile oynamaktan oldukça hoşlanan Özlem yaratıcılığı geliştiren araç ve gereçler düşünüldüğünde hangi tür araç ve gereçleri kullanmaktan daha çok hoşlandığı söylenebilir?
A) Kavramsal araç gereçler.
B)Kapalı uçlu araç gereçler
C) Araçsal araç gereçler.
D) Kişisel araç gereçler.
E) Açık uçlu araç gereçler.
-Bugün yine tilki gibisin olan biten her şeyden haberin var.
-Bayat hamsi gibi bakmamanı önceden de söylemiştim.
-Kurt gibi acıkmadan önce keşke bir şeyler yeseydin.
37-Yukarıda verilmiş olan cümlelerde hangi tür analoji kullanılmıştır?
A) Doğrudan
B) Sembolik
C) Kişisel
D) Metafor
E) Sinektik
– Sanem’e her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okuyan annesi. O gün kitaplıktan Sanem’in seçmiş olduğu bir kitabı okumaya başlar. Kitap ilerledikçe yorulan Sanem’in annesi daha önce hiç böyle olmadığını düşünür ve kitapta yer alan cümlelerin gereksiz bir şekilde uzatıldığını kızı Sanem’inde o sırada zaten çoktan uyumuş olduğunu farkeder.
38-Yukarıda geçen olayda Sanem’in annesinin kitap okurken adete yorulup , gereksiz cümleler kurulup anlatımın yalın olmadığını düşünmesi kitapta olması gereken yapı özelliği ve unsurlarından hangisinin göz ardı edildiğini göstermektedir?
A) İç yapı- Karakterler
B) Tema- İç yapı
C) İç yapı- Dil ve anlatım
D) Dış yapı- Dil ve anlatım
E) İç yapı – Konu
39- Üniversite’de okul öncesi dönemde edebiyat dersine katılan Firuze’ye kendisinden proje ödevi olarak okul öncesi dönemine yönelik bir ürün oluşturulması istenir. Firuze bu ürünü oluştururken aşağıda numaralandırılmış olan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmemelidir?
I- Görselliğe önem verilmelidir.
II- Anlatımda hitap söz konusu olmamalıdır.
III- Yalın bir anlatım yerine, süslü bir anlatım tercih edilmelidir.
IV- Öğretici olmasından ziyade görsellik önemlidir.
V- Kahraman sayısı ne kadar çok olursa üründe o kadar heyacan taşımaktadır.
A) I ve II B) II,III,IV ve V C) II ve III D) IV ve V E) I,III ve V
40– Okul öncesi adına oluşturulacak olan ürünler konularını aşağıda verilmiş olan seçeneklerin hangisinden alırsa yanılgıya düşmüş olunacaktır?
A) Doğa ve hayvanları tanıtan kitaplardan.
B) Toplumsal ilişkileri göz önünde bulunduran kitaplardan.
C) Çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olacak nitelikteki kitaplardan
D) Uzak çevrenin bulunduğu farklı mekanlardan.
E) Anlaşılır bir dille yazılmış basit kitaplardan.
Adem’in okumuş olduğu kitapta konu sanki onu kendisine hapsetmiş ve tek bir doğru olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Bu durumdan hiç hoşnut olmayan Adem kızı Zerrin’e de bu kitabı okumaktan vazgeçip kitaplığa bırakır.
41-Adem’in bahsetmiş olduğu kitapta yer alan nitelik, kitabın anlatım özelliği dikkate alınarak incelendiğinde hangi kapsamda değerlendirilmektedir?
A) Araştırmacı kitap
B) Yaşantısal kitap
C) Öğretici kitap
D) Anlamlı kitap
E) Otoriter anlatımlı kitap
42-Ecem marakas olarak kullanma adına boş pet şişelerinin içerisini nohut, mercimek, pirinç, kahve çekirdeği gibi besinlerle doldurmuş ve her birinden çıkan sesin farklı olduğunu tüm sınıfa gösterme adına bir müzikal gösteri hazırlamıştır. Ecem’in hazırlamış olduğu bu müzikal gösterinin asıl amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Ses ayırt etme becerisi kazandırma
B) Yaratıcı dans
C) Şarkı söyleme çalışması
D) Ritim çalışması
E) Müzikli dramatizasyon
43- O hafta hayvanları koruma haftası olduğunu çocuklara aktarmak adına öğretmen sınıfa bir kedi kostümü ile gelmiş ve çocukların ilgisini üzerinde toplamayı amaç edinerek, konuya giriş yapmıştır. Bu durumda kostümlerin çocuklar açısından sağladığı yararlar düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kapsamda yer almamaktadır?
A) Anlatılanı etkin dinlemelerini sağlamaktadır.
B) Kostümlerin hazır olması yaratıcılıklarını engellemektedir.
C) Çocukların empati yeteneği gelişmektedir.
D) Kendilerini ifade etme becerileri gelişmektedir.
E) Hayal güçleri gelişmektedir.
Artık materyallerle bir etkinlik çıkarma adı altında Sultan öğretmen öğrencilerine çeşitli etkinliklerden artmış olan kartonlardan sınıfla birlikte 3 adet şapka yaptırmış ve çocuklara sırası ile hergün evlerine giderken vereceğini ertesi gün diğer arkadaşının da faydalanması için şapkayı unutmamalarını ve ayrıca özenle korumalarını söylemiştir.
44-Sultan öğretmen yapmuş olduğu bu etkinlikle okul öncesi dönemde kazanılması gereken sosyal davranışlardan öncelikli olarak aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgili bir çalışma yapmıştır?
A) Alınan kararlara katılma
B) Sorumluluk Kazanma
C) İşbirliği Yapma
D) Kurallara Uyma
E) Paylaşma
* Bu kuramcılar hayvan davranışlarını inceleyerek insan davranışlarına ulaşabilirler.
* Onlara göre öğrenme çevresel koşullar tarafından gerçekleşmektedir.
* Sadece gözlenebilen davranışlar öğrenme olarak kabul görmektedir.
45-Yukarıda birkaç özelliği verilmiş olan kuramın aşağıdaki kuramlardan hangisinin özelliklerine karşılık geldiği söylenebilmektedir?
A) İnsancıl Kuram
B) Bilişsel Öğrenme Kuramı
C) Yapılandırmacı Yaklaşım Kuramı
D) Bilişsel Kuram
E) Davranışçı Kuram
46-Bazı kontrol becerileri ve olgunluk aşamaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru bir ifade içerisinde yer almaktadır?
A) Fırlatma / Yer değiştirme becerileri
B) Top yuvarlama / Nesne kontrol becerileri
C) Uzun atlama / Nesne kontrol becerileri
D) Kayma / Nesne kontrol becerileri
E) Sıçrama / Yer değiştirme becerileri
– Çocukların yardımsever olmalarına.
– Çevredeki diğer kişilerin haklarını gözeten bireyler olmalarına.
– Sorunlarla kendilerinin başa çıkabilmelerinde rehberlik etmektedir.
– Kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktadır.
47-Yukarıda bazı kazanımlar verilmiş olup, okul öncesi dönemdeki beden eğitimi çalışmalarının gelişime olan katkısı düşünüldüğünde yukarıda yer alan maddeler hangi gelişim alanına olan katkısından söz etmektedir?
A) Dil gelişimi
B) Sosyal duygusal gelişim
C) Kişilik gelişimi
D) Motor gelişim
E) Bilişsel gelişim
48-Parten’in sosyal oyun sınıflandırması içerisinde yer alan bu oyun türünde bir oyun oynama davanışı gösteren Fatma grup içerisindeki arkadaşlarına katılmamakta,onların oyunundan hiç etkilenmemekte ve bağımsız davranmaktadır. Fatma’nın oynamış olduğu bu oyun türü Parten’in sosyal oyun sınıflandırması içerisinde yer verdiği oyun türleri arasından hangisini temsil etmektedir?
A) Oyunu izleme
B) Tek başına oyun
C) Paralel oyun
D) Birlikte oyun
E) Kooperatif oyun
49- Ayhan üniversitede görmüş olduğu oyun dersi ile ilgili aldığı sunum ödevinde kendisinden oyun çeşitlerini araştırması istenmiştir.Ayhan bu oyun çeşitlerini araştırmaya başlamaya başlıkları atarak başlamak istemektedir. Ayhan’ın oyun çeşitlerini sınıflandırırken yer vermiş olduğu numaralı alanda yer alan başlıklardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I- Fonksiyonlarına göre oyun
II-Karakterlerine göre oyun
III-Oynandığı yere göre oyun
IV-Kullanılan araca göre oyun
V- Salon ve sınıf oyunları
A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve V
D) II ve III
E) IV ve VŞermin parkta arkadaşları ile saklambaç oynamakta parkta bulunan oyuncakların ve salıncağın arkasına saklanmak için uğraşmaktadır. Nergis ise yeni alınmış olan atlama ipi ile arkadaşlarıyla ip atlamaktadır.
50-Şermin ve Nergis’in oyunları göz önüne alındığında kullanılan araca göre sınıflandırılan oyun türlerinden sırası ile hangi oyun çeşitleri kullanılmıştır?
A) Araçla-Araçla
B) Araçsız- Araçta
C) Araçsız – Araçla
D) Araçla- Araçsız
E) Araçta – Araçla

51-Hamile olan Seçil hanım doğum öncesi çalıştığı iş ortamının etkisi çok radyasyona maruz kalmış aynı zamanda kendisininde sigara kullanıyor olması yaşının da bir hayli genç olması ile ilgili doğumda bazı sorunlar yaşamıştır. Motor gelişimi etkileyen bu faktörler göz önüne alındığında bu durum aşağıdaki etmenlerden hangisine dahil edilebilmektedir?
A) Doğum sonrası etmenler
B) Doğum travması
C) Kritik dönem
D) Doğum öncesi etmenler
E) Doğum sırası etmenler
52- Aşağıda dramayı uygularken bir öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili ifadeler yer almakta olup hangi ifade yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Öğretmen sürece müdahale etmemelidir.
B) Yazılı bir metine sadık kalarak canlandırma okul öncesi dönemde beklenmemelidir.
C) Kullanılan araç ve gereçler basit ve kullanıma elverişli olmalıdır.
D) Oyun oynarken sıklıkla bu tür çalışmalarıda ortaya atmaları gerekmektedir.
E) Drama çalışmalarında süreç öğrencilerle birlikte planlanmalıdır.53- Drama çalışmaları planlanırken kullanılması gereken dramatik ögeleri bir kenera not eden Bahar öğretmen çalışma esnasında her zaman yapmış olduğu gibi yine bir ögeyi unutmuştur. Bu ögeye’de yer vermemiş olması dramada beklendik sonuçların ortaya çıkmasına,herhangi bir beklenmeyen durumun ortaya çıkmamasına sebep olmuştur. Aşağıdaki numaralı alanlarda verilen dramatik ögelerden hangisi Bahar öğretmenin unutmuş olduğu bu dramatik öge olmaktadır?
A) Çevre
B) Bağlam
C) Öğrenme alanı
D) Gerilim
E) Tema
54- Fen etkinliği kapsamında vücudumuzda bulunan organları anlatmak isteyen Ali öğretmen sınıfa getirmiş olduğu insan maketi üzerinden anlatımına başlaması ile öğrencilerin birden konuya odaklanmasını sağlamıştır. Ali öğretmenin bu bağlamda uygulamış olduğu etkinliğini okul öncesi fen eğitiminde kullanılan yöntem ve materyallerden ne ile desteklediği söylenmektedir?
A) Toprakta bir şeyler yetiştirme
B) Hayvan besleme
C) Drama
D) Maketler
E) Teknoloji destekli materyaller

55- Okul öncesi fen öğretiminde öğretimin yapıldığı alanda güvenliğin sağlanması adına aşağıdaki numaralı ifadelerden hangisi ya da hangileri dikkate alınmalıdır?
I- Zemin kolay temizlenebilir bir yüzeye sahip olmalıdır.
II- Materyallerin kullanıldıktan sonra temizliğine özen gösterilmelidir.
III- Materyaller şeffaf kutuda muhafaza edilmelidir.
IV- Olası yaralanmalara karşı ilk yardım malzemeleri fen merkezine yakın yerde olmalıdır.
V- Fen merkezi çocukların rahat görebileceği bir alanda oluşturulmalıdır.
A) I ve III B) I,II ve V C)Yalnız IV D) III,IV ve V E) Hepsi56-Okul öncesinde fen öğretiminde kullanılabilecek materyaller göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu gruba dahil edilebilmektedir?
I-Terazi ve ölçü kapları
II-Büyüteç
III-Toz boya
IV-Afişler
V-Koleksiyonlar
11. Sorunun Cevabı : B
A) I ve III B)Hepsi C) III ve IV D) I ve II E) IV ve V

57-Kendisinden fen merkezinin düzenlenmesi istenilen Hidayet öğretmen aşağıdakilerden hangisini okul öncesi fen merkezinde bulunması gereken materyaller arasına dahil edebilmektedir?
A) Bloklar
B) Kuklalar
C) Abaküs
D) Parmak Boyası
E) Terazi, Tartı ve Mezura58- Okul öncesinde öğretilmesi gereken şekiller yer almakta olup, bu şekillerin öğretilmesinde uygulanabilecek yöntemler arasında aşağıdaki seçeneklerde verilmiş olanlardan hangisi yer almamaktadır?
A) Şekillerle ilgili problem çözme.
B) Şekilleri anlamayı geliştirme
C) Şekilleri analiz etme
D) Görsel hafızanın kuvvetlenmesini sağlamak.
E) Şekilleri birleştirme.
59- Temizlik sonrası annesinin çamaşır ipine temizlik bezlerini astığını gören Leyla’nın ablası şimdi Leyla burada olsaydı önce ondan bu çamaşır ipindeki bezleri saymasını ister, ardından da aynı renkte ve desende olanları ayırması söylerdim diyerek okul öncesi matematik becerileri arasında yer alan kavramlardan hangisine yönelik bir çalışma sergilemeyi düşünmüş olabilmektedir?
A) Gruplama
B) Veri analizi ve grafik
C) Birebir Benzerlik
D) Parça- Bütün İlişkisi
E) Karşılaştırma

60- Matematiksel beceriler arasında yer alan , sayılar ve işlemler olarak adlandırılan bu ilke içerisinde sayı kavramının kazanılması için Gelman ve Gallistel beş önemli sayma prensibi sunmuş olmakta ve bu prensibler arasında yer alan …………………. ilkesinde nesnenin ister solda, ister sağda ya da başka bir konumda olabileceği fakat önemli olan nesnelerin sadece bir defa sayılmış olmalarıdır. Bu durumda söz edilen bu ilke aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Sıranın önemsizliği ilkesi
B) Ayırma ilkesi
C) Bire bir ilkesi
D) Kardinal sıra ilkesi
E) Sabit sıra ilkesi61- Müziğin dil gelişimine katkısından bahseden Dervişe hanım kızında bu durumu gözle görülür bir şekilde farkettiğini savunarak arkadaşlarını ikna etme çabasına girmiştir. Dervişe hanım’ın bu ikna çabasına karşılık olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi müzik eğitiminin dil gelişimine sağladığı yararlar arasında yer almamış olduğu söylenmektedir?
A) Yeni sözcükler kazandırır.
B) Dinleme becerisi kazandırır.
C) Ritme uygun harekette dilin işlevi yoktur.
D) Akıcı konuşmada etkili olmaktadır.
E) Ritme uygun hareket edebilmeyi sağlamaktadır.
62- Bilişsel gelişimle ilgili konuşan Nurettin bey müzik etkinliklerinde güzel – çirkin , iyi- kötü gibi unsurların yer almadığını ifade etmiş ve Ercan’ın öğretmeninin ona sergilemiş olduğu bu durumla ilgili tutumu konuşmasında dile getirerek ona şarkı söyleten öğretmeni, şarkı bitiminde daha iyisi olabilir ibaresini kullanarak yerine oturmasını beklemiş sizce bu durumda neye engel olunmuştur sorusuna velilerden gelen yanıtlara bakılacak olursa hangisi bu duruma en yakın cevap olmaktadır?
A) Sesinin kötü olduğunu düşünmesine
B) Ercanın kendini algılama aşamasına
C) Şarkıyı bir daha söyleme isteğinin olmayışına
D) Öğretmeninin istediği davranışları yerine getirmemesine
E) Müzik etkinliklerine katılmamasına
63- Sınıf içerisinde çok sessiz duran Behçet sadece öğretmeni çağardığında onun yanına gitmektedir.Çocuklar mutlaka bazı ihtiyaçlara gereksinim duymakta olup,bu durumda öğretmen Behçet’e müzik ve dans etkinlikleri sırasında diğer arkadaşlarıyla birlikte dans edip şarkı söylemesinde yardımcı olmuş ve beraber bir grup oluşturmuşlardır. Öğretmenin Behçette ortaya çıkarmış olduğu bu durum sonucunda ona öncelikli olarak hangi fırsatı tanımış olduğundan söz edilebilmektedir?
A) Bir gruba ait olma
B) Sorumluluk alma
C) Kendine güvenme
D) İletişim kurma
E) Sosyalleşme
64- Nebahat öğrencileri adına aile katılımı etkinliklerini sürekli tekrarlamakta aynı zamanda da bu yapmış olduğu etkinlikte, eve her çocuğa ayrı renkte hazırlanmış renkli zarflar göndererek içerisine ailelerin istek ve önerilerini bir nevi ………………………………’ni istemiştir. Bu durumda Nebahat öğretmen okul öncesinde aile katılımı etkinliklerini planlama süreçlerinden hangisine yer vermiş olmaktadır?
A) Hedef geliştirme
B) Değerlendirme
C) Hedefe yönelik etkinlik geliştirme
D) Planları geliştirme
E) Gereksinim belirleme
65-Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri aile katılımı etkinlikleri arasında farklı bir boyutta yer almaktadır?
I- Konferanslar
II-Haber mektupları
III- Eğitim panoları
IV- Eğitim toplantıları
V- Bireysel görüşmeler
A) Yalnız II B) I,II ve III C) IV ve V D) III ve V E) III,IV ve V
66- Okul öncesinde uygulanan pek çok öğretim yöntemi yer almakla birlikte, problem çözme yönteminin çocuklara sağlamış olduğu yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
A) Çocukların etkin katılımı esastır.
B) Problemi derinlemesine incelemelerine fırsat tanınmış olunur.
C) Hatalarından bir nevi ders çıkarıp öğrenmeleri söz konusudur.
D) Çocuklar kendi problemlerine yine kendileri çözüm aramaktadır.
E) Karar verme becerileri gelişmektedir.
67-Proje çalışmaları üç aşamada gerçekleşmekte olup, proje çalışmasına yer veren Güler, bu aşamada proje çalışmasında öğrendiklerini özetlemekte, ele almış olduğu konu içerisinde alan gezi , drama vs. var ise bunlar hakkında buluntulara yer vermiş olmakta ve bu durumda da önceden öğrenmiş olduğu bilgilerle yeni öğrenmelerini desteklemektedir. Güler’in bu durumda proje çalışmasının hangi aşamasında olduğu söylenebilmektedir?
A) Hazırlık
B) Araştırma yapma
C) Uygulama
D) Projenin sonuçlandırılması
E) Planlama
68- Kübra bir olayı anlatırken başka bir olaydan örnekler vererek anlatmakta bir duruma ait benzetme yaparkende bu anlatım şeklini oldukça kullanmakta böylelikle karşı tarafta yer alan kişilerde yapılan benzetmeyi sanki gözle görürcesine beyinlerinde canlandırma imkanı bulmaktadır. Bu durumdan yola çıkılarak Kübra’nın başvurmuş olduğu bu analoji türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Drama ile yapılan analojiler
B) Resimle yapılan analojiler
C) Oyunlaştırılmış analojiler
D) Basit analoji
E) Hikaye tarzında analoji
69- Müjde öğretmen uygulayacağı etkinlikte demontrasyon, bir diğer adı ile gösteri tekniğine yer vermek istemekte ve bu tekniği kullanırken aşağıda yer alan durumları kullanmış olup, bu durumlardan hangisini kullanarak gösteri tekniğinde yapılan bir hataya yer vermiştir?
A) Konuyla ilgili film, slayt ve resimlerden yararlanmalıdır.
B) Gösteri tekniğinde yer alan konu ile ilgili gezi etkinliği düzenlemelidir.
C) Gerçek nesneler yerine, soyut olan nesnelerden başlamıştır.
D) Bir beceri öğretilmeden diğerine geçilmemelidir.
E) Aşamaları içerisinde olan gösteri, açıklama, uygulama ve değerlendirme yerine getirilmelidir.
Bir çocuğun kavgacı tutumunu gören babası onu stresini atabilecği bir spor klubüne yazdırarak enerjisini o yönde kullanmasını sağlamış ve işe yarayan bu yöntem sayesinde çocuk sergilemiş olduğu bu kavgacı tutumundan vazgeçmiştir.
70-Yukarıda sözü edilen yöntem aşağıda yer verilmiş olan hangi savunma mekanizması ile açıklanabilmektedir?
A) Batırma
B)Yüceltme
C) Gerileme
D) Yalıtma
E) Karşıt tepki oluşturma* Bu yaklaşımcılar daima davranışın insanların gözlenebilir hareket ve davranışlarına bakarak onun üzerine yoğunlaşırlar.
* Temsilcileri arasında Watson, Skinner, Pavlov, Thorndike ve Guthrie yer almaktadır.
* Bu yaklaşım insan davranışlarını çevrenin etkisi ile sonradan öğrenildiğini vurgulamaktadır.
71-Yukarıda bazı temel özelliklerinden bahsedilen psikolojide yer alan yaklaşımlardan hangisinden söz edilmiştir?
A) Psikodinamik Yaklaşım
B) İnsancıl Yaklaşım
C) Davranışsal Yaklaşım
D) Biyolojik Yaklaşım
E) Bilişsel Yaklaşım

Okul öncesinde yer alan ezgi çalgıları arasında bulunan metelofon ve ksilofon iken, davul, tef ve bongo ise okul öncesinde müzik eğitiminde kullanılan ritim çalgıları arasına dahil edilmektedir.
72- Aşağıdaki okul öncesi müzik eğitiminde yer alan yaklaşımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kodaly yaklaşımı şarkı söylemeye odaklanmıştır.
B) Suzuki yaklaşımında müzik yeteneği ana dil gibi doğuştan gelmez.
C) Orff yaklaşımı çalgı çalmaya ve ritime odaklanmıştır.
D) Dalcroze yaklaşımı dans ve beden hareketlerine odaklanmıştır.
E) Müzik yeteneğini geliştirmeye çalışan yaklaşım Suzuki yaklaşımıdır.
73- Aşağıda BEP ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Planda öğrencinin kişisel bilgileride yer almaktadır.
B) Bütünseldir.
C) İşbirliğine dayalıdır.
D) Yılda iki kez BEP toplantısı yapılmaktadır.
E) Kişiye özel hazırlanmaktadır.
74-Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim proğramında yer alan matematik süreçleri arasında yer almamaktadır?
A) Muhakeme
B) Betimleme
C) Problem çözme
D) Bağlantı kurma
E) Esneklik

75-Gelman ve Gallistel’in ortaya atmış olduğu matematik eğitiminde yer alan sayma prensipleri aşağıdaki numaralı alanların hangisi ya da hangilerinde yer almaktadır?
I- Sıranın önemsizliği ilkesi
II- Bire bir ilkesi
III- Sabit sıra ilkesi
IV- Korunum ilkesi
V- Kardinal sıra ilkesi
A) I,II ve III B) Yalnız IV C) III ve V D) I,II,III ve V E) IV ve V

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.