Okulöncesi ÖABT (62 Soruluk Karma Test)

16.09.2019

1.Okul öncesi eğitimin tanımı içerisinde aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?

*A) Temel eğitimin ayrı bir parçası olarak işlev görmek.

B) Toplumun kültürel değerleri doğrultusunda onları en iyi biçimde yönlendirmek

C) Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini desteklemek

D) Zengin uyarıcı çevre olanakları sağlamak

E) İlköğretime hazırlama

2.Okul öncesi (erken çocukluk dönemi) çocukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Okula ve topluma uyum için temel olan sosyal becerileri geliştirir.

B) Kendini ifade etmeyi öğrenir.

C)Daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek temel bilgi ve beceriler kazanır.

D) Yetişkinler ve diğer çocuklarla ilişki kurar.

*E) Algılanan dünyaya ilişkin nesne devamlılığı ilkesini kazanır

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okul öncesi yıllarda karşılanması gereken temel gereksinimlerden biri değildir?
A) Fiziksel tehlikelerden korunması

B) Sevgi ve şefkat gösterilmesi

C) Yeterli beslenme ve sağlıklı bakımın sağlanması

*D) Disiplin ve otoriteye bağımlı olması

E) Yakınlık kurulabilecek bir yetişkinin olması

“Okul öncesi dönemde zihinsel gelişim diğer gelişim alanlarından daha önemlidir, dolayısıyla bu alanın geliştirilmesine özel önem verilmelidir.”
düşüncesine sahip bir okul öncesi öğretmeni okul öncesi eğitimin aşağıdaki ilkelerinden

hangisiyle çelişmektedir?

A) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemlerin olması

B) Eğitimin çocuğun gereksinimlerine duyarlı olması

C) Okul öncesi dönemin yaşamın temeli olması

*D) Eğitimin çocuğun bütünlüğünü gözetmesi

E) Her çocuğun farklı bir birey olması


Çocuk bakımının genelde aile büyükleri, akrabalar, bakıcılar, evdeki yardımcılar ya da aile dostları tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
*A) İnformal yollarla gerçekleştiren çocuk bakımı

B) Formal yollarla gerçekleştirilen çocuk bakımı

C) Aile içi dayanışma yoluyla çocuk bakımı

D) Yetişkin desteğine dayalı çocuk bakımı

E) Aile içi eğitim yoluyla çocuk bakım

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi çocuğun gelişim evrelerinin program içeriği ve çocuk için hazırlanan çevre ile sıkı sıkıya ilişkili olduğunu “Her evreyi o evre olarak yaşamak” biçiminde özetlemiştir?

A) Dewey B) Vygotsky C) Piaget *D) Fröebel E) Steine

Okul öncesi dönem çocuğunun gereksinimleri ve temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir.

B) Okul öncesi eğitimde öncelikleri çocuğun gereksinimleri belirler.

C) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantılarıyla ilişkilendirmeye çalışır.

D) Her çocuğun kendine özgü öğrenme hızı, yeteneği ve kapasitesi bulunmaktadır.

*E) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemsizdir

İçten denetimli bireyler yetiştirmek için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz ?
A) Çocuğun davranışlarına sınır getirmek ve yapabileceği kadar sorumluluk vermek.

*B) Çocuğu verdiği kararların sonucuna katlanamayacağı için sürekli kontrol etmek.

C) Çocuğu erken yaşta sorumluluklarının farkına varabilecek biçimde yetiştirmek.

D) Çocuğa kendisine ve çevresine zarar vermemek koşulu ile özgürlük tanımak.

E) Çocuğa kendi yeterlik ve sınırlılıklarını tanıma fırsatı vermek.

Dramatik oyun merkezinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

A) Sembolik düşünmenin gelişimini desteklemesi

B) Çocuğun yeni keşiflerde bulunmasını sağlaması

C) Çocukların serbestçe oyun oynamasını desteklemesi

*D) Çocukların kitaplara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlaması

E) Çocukların birbirleriyle etkileşmesini desteklemesi


Aşağıdakilerden hangisi Montessori Programındaki gelişim alanlarından biri değildir ?
A) Duyu Gelişimi

B) Kavram Gelişimi

C) Akademik Gelişim

D) Günlük Yaşamda Başarı

*E) Sosyal Gelişim

1962 yılında ABD’ de geliştirilen ve erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alan okul öncesi eğitim yaklaşımı hangisidir?
*A) High Scope

B) Bank Street

C) Head Start

D) Waldorf

E) Regio Emilia

Ülkemizde ilkokul çağına gelmemiş çocukların eğitimi için Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kaç yılında kurulmuştur ?

A)1962 B) 1970 C) 1973 D)1985 *E) 1992

Ülkemizde okul öncesi eğitimi ile ilköğretimin birbirinden ayrılmasını ilk kez sağlayan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa

B) 1939 Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası

C) 2547 Yüksek Öğretim Yasası

*D) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası’ na Anaokulları ve Anasınıfları Yönetmeliği

E) Geçici İlköğretim Yasasına Bağlı Anaokulu Tüzüğü

“Bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kaynağı olan psikolojik problemini rol alır gibi bir grup karşısında gerçek yaşamında olduğı gibi oynayarak ortaya koymasıdır.” Şeklinde tanımlanan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
*A) Dramatizasyon

B) Oyun terapisi

C) Problem tarama envanteri

D) Psikoterapi

E) Psikodrama“ Çocuğun neyi öğrenebileceği ve neleri öğrenmeye ilgi duyduğu üzerine yoğunlaşmamız gerekir” görüşü hangi düşünür tarafından ileri sürülmüştür ?

A) Rousseau

B) John Locke

*C) Fröebel

D) Fenelon

E) Pastalozzi

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamlarının tasarlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdakilerin hangisi öncelikle dikkate alınmalıdır?
A) Okulun özellikleri

B) Çevrenin Özellikleri

C) Öğretmenin özellikleri

D) Ailelerin Özellikleri

*E) Çocukların özellikleri

Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf dışı eğitim ortamları düzenlenirken açık alanda çocuk başına ideal olarak en az kaç metre kare alan düşmesi gerekmektedir? (açık alanda)
A) 2,5 m² B) 3,5m² C) 5 m² *D) 6,5 m² E)10 m²
Aşağıdakilerin hangisi okul öncesi eğitim programında okul öncesi eğitimde kazandırılması beklenen kritik bir beceri olarak tanımlanmıştır?
A) Estetik Beceriler

B) Kültürel Beceriler

*C) Problem Çözme

D) Bilimsel Düşünme

E) Yansıtıcı DüşünmeAşağıdakilerden hangisinde 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’ nın temel özellikleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
*A) Gelişimsel, Bütüncül, Sarmal

B) Bütüncül, Esnek, Bireysel

C) Gelişimsel, Bilişsel, Duyuşsal

D) Bilişsel, Gelişimsel, Sarmal

E) Sarmal, Bütüncül, Duyuşsal

Türkiye’ de okul öncesi eğitim ilk kez hangi Milli Eğitim şurasında yer almıştır?
A)II B)III C)IV *D)V E)VI

Aşağıdakilerden hangisi 2013 MEB okul öncesi aylık eğitim planında yer almaz ?
A) Kavramlar

B) Belirli gün ve haftalar

*C) Kilo- Boy çizelgeleri

D) Alan gezileri

E) Aile katılımı

I. Duyu gelişimi
II.Kavram gelişimi

III. Akademik gelişim

IV. Günlük yaşamda başarı

V.Sosyal gelişim

Yukarıdakilerden hangileri Montesseori programının gelişim aşamalarındandır?

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) I, II, III, IV ve V
*D) I, II, III ve IV
E) II ve IV
Okul öncesi eğitim sınıflarında, her bir çocuğa kaç metrekare alan düşmelidir?
*A) 1,5 B) 2,5 C) 3,5 D) 4,5 E) 5,5Aşağıdakilerden hangisi eğitimi sanata dönüştürmeyi amaçlayan bütüncül bir eğitim yaklaşımıdır?
A) Montessori *B) Waldorf C) Reggio Emilia D) Bank Street E) High Scope

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde anaokulu kurumlarının işlevini yerine getiren kurumlardan biri değildir?

A)Sıbyan okulları

*B) Medreseler

C) Daruleytam- ı Osmani

D) Daruleytamlar

E) Islahaneler

Aşağıdakilerden hangisinde okul öncesi eğitimi etkinlik planında yer alan değerlendirme soruları doğru olarak verilmiştir ?
A) Duygusal – Bilişsel – Betimleyici

*B) Duyuşsal – Betimleyici- Yaşamla ilişkilendirme-Kazanıma Yönelik

C) Betimleyici- Kazanıma yönelik- Yaşamla ilişkilendirme

D) Yaşamla ilişkilendirme- Duygusal- Sosyal

E) Sosyal- Bilişsel- Kazanıma yönelikAşağıdaki okul öncesi eğitim ilkelerinden hangisi 2013 yılında yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programına revizyon sonrası eklenmiştir ?
*A) Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.

B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.

C) Okul öncesi eğitim çocukların gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.

D) Oyun bu yaş grubu çocuklar için en etkili öğrenme yöntemidir.

E) Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.

3.5 yaşındaki bir erkek çocuk her gittiği misafirlikte 4. ev sahibine ‘Sizin oğlunuz nerede? Arabaları nerede?” diye sormaktadır. Çocuk kendi aile yaşamından edindiği deneyimine bağlı olarak “Her evde bir i erkek çocuk ve arabaları bulunur.” şeklinde bir kavram geliştirmiştir. Bu nedenle her gittiği misafirlikte, geliştirdiği bu kavrama uygun olarak davranır.
Bu durum Piaget’nin bilişsel gelişim kavramlarından hangisine örnek oluşturur?
A) Örgütleme B) Olgunlaşma *C)Özümleme D)Düzenleme E) Uyumsama

Çocuklar Bruner’in öne sürdüğü bu dönemde, herhangi bir nesneyi, olayı görmeden de resmedebilirler. Örneğin, çocuk oturma odasını çizebilir, bir ev resmini görmeden de ev çizebilir. Bu dönem Piaget’nin işlem öncesi dönemine karşılık gelmektedir. Gardner, bilginin imgelerle temsil edilmesine “uzaysal zekâ” adını vermektedir.
Anlatılan gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
*A) İmgesel dönem

B) Sezgisel dönem

C) Sembolik dönem

D) Eylemsel dönem

E) Somut dönemBu dönem öğrencilerini, dil bilgisi kurallarını ezberleme gibi pek yaratıcı olmayan etkinliklere yönlendirmemek gerekir. Bu dönemdeki öğrenciler artık, dili daha incelikli biçimde kullanabilecekleri mizah, hiciv gibi becerileri sergileyebilecekleri yetenek düzeyine ulaşmaktadırlar. Öğretmenlerin deneme gibi, bu becerilerin gösterilebileceği yazı çalışmalarını desteklemesi, öğrencilerin dil kullanımı ile ilgili yeteneklerini geliştirecektir.
Anlatılan özellikler Piaget’nin hangi aşamasına denk düşmektedir?

Somut işlemler dönemi

*Soyut işlemler dönemi

Sembolik dönem

Sezgisel dönem

İşlem öncesi dönemİnsanın ilgili bilgileri bir araya getirerek zihninde organize etmesinden oluşur. Bireyin çevreden gelen bilgiyi yorumlayarak oluşturduğu zihinsel çerçevedir. Bilgisayarda dosyalar oluşturmaya benzer bir işlemle gerçekleşir.
Piaget’nin ana kavramlarından birinin tanımı olan bu durum hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Uyum sağlama

B)Özümleme

C)Zekâ

D)Uyumsama

*E)Şema

Okul öncesi dönemdeki bir çocuğa “Güneş nasıl doğar?” sorusu sorulduğunda çocuk: “Birisi gelip düğmeye basar ve güneş yanar, her yer aydınlanır.” biçiminde açıklama yapmıştır.
Çocuğun böylesi bir açıklama yapmasına neden olan etken, aşağıdakilerden hangisidir?
Organize etme ihtiyacı (A

Bilişsel yapılardaki sınırlılık (B*

Espri gücünün gelişmeye başlaması (C

Dengeleme yapma yetersizliği (D

Şemaların zenginliği (E

İki – dört yaş dönemindeki bir çocuk herhangi bir nesne ya da olayın belirli bir özelliği olduğu için, benzer bir nesne ya da olayın da aynı özelliği taşıyacağına inanır. Yani doğrudan karşılaştırmaya dayanan ilkel sonuçlara varır. Örneğin evdeki köpek kara olduğu için, her köpeğin kara olması gerektiğini sanır.
Bu durum Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A)Benmerkezci düşünme

B) Canlandırmacılık (animizm)

C)Tümevarımsal düşünme

*D) Özelden özele akıl yürütme

E) Tümdengelimsel düşünmeBuzluğa konulan suyun buz haline geldiğini gören Mert, buzun dolaptan dışarı çıkarıldığında eriyerek tekrar su haline gelebileceğini düşünebildiğine göre en az hangi bilişsel gelişim dönemindedir? Ve kazanılan özelliğin adı nedir?
A) Somut işlemler dönemi – Tersine dönüşebilirlik

*B) Soyut işlemler dönemi – Tersine dönüşebilirlik

C) İşlem öncesi dönem – Madde korunumu

D) Duyusal – motor dönem – Nesne sürekliliği

E) Formel işlemler dönemi – Miktar korunumu

Bireyin kendinde bulunmayan bir niteliği başka bir niteliğini geliştirmeye çalışması nasıl bir savunma mekanizmasıdır?
A) Kaçma B) Neden bulma C) Yansıtma *D) Telafi E) Bastırma

Oktay isimli bir öğrenci ailesinin sosyo-ekonomik durumu iyi olmadığı için geceleri bir iş yerinde çalışmakta gündüzleri de okula gitmektedir. Zor bir sınav olduğu için iş yerinden izin almıştır. Çünkü sınavı geçemez ise gelecek yıl işinde sorunlar çıkacaktır. Sonra iznini patron iptal eder. Oktay ders çalışmadan sınava girmek zorunda kalır. Sınava hiç hazırlanmadığı için zayıf not alacaktır. Sınavda Oktay sınıfın en çalışkan ve zeki öğrencinin arkasına oturmuştur. Sınavda kopye çekse bile yakalanma ihtimali yoktur. Oktay kopye çekmemelidir. Onu gören diğer çocuklar onu ayıplar cevabı Kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi döneme denk gelmektedir.
*A) 3. Dönem B) 4. Dönem C) 5. Dönem D) 6. Dönem E) 1. Dönem

Her yeni doğmuş bebek bütün dillerde var olan sesleri çıkartabilme yeteneğine sahiptir. Ancak, kendi ana dilinde kullanılmakta olan seslerin bebek tarafından öğrenilmesi gerekir. Zamanla çevresindeki konuşmalardan dilindeki ses farklılıklarını algılayarak kendi dilindeki ses farklılıklarını ayırt eder ve söylemeye başlar. Öte yandan, kendi dilinde olma yan sesleri çıkartabilme yeteneği zamanla kaybolur.
Dil gelişimini anlatan bu ifade aşağıdaki kuramlardan hangisine ait olabilir?
*A) Psiko-lingustik kuram

B) Psiko-analitik kuram

C) Davranışçı kuram

D) Psiko-sosyal kuram

E) Sosyal öğrenme kuramıÇocuklar diğer davranışları nasıl öğreniyorlarsa, konuşmayı de öyle öğreniyorlar. Yani çocuk diğer insanlarla iletişimini sağlayan sesleri çıkardıkça, uygun sözcükleri kullandıkça yetişkinler tarafından pekiştirilir. Böylece çevrenin tepkileri dil gelişimi üzerinde belirleyici olmaktadır.
Çocukta dil gelişimi ile ilgli ileri sürülen görüş aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Psiko – lingustik kuram

*B) Sosyal öğrenme kuramı

C) Doğuştancı kuram

D) Davranışçı kuram

E) Psikanalitik kuram

1,5 yaşındaki bebeğe “Havhav nerede?” diye soracak olursak eli ile gösterir ama düzgün bir cümle ile yerini söyleyemez.
Bu durum dil gelişimi kavramlarından önce hangisinin geliştiğinin göstergesidir?
A) İfade edici dil

B) Dinleme

C) Okuma

D) Yazma

*E) Alıcı dil

Normal bir işitme yapısına sahip bebekler ilk kelimelerini 12-15. aylar arasında çıkarırlar. Bu dönem çocukların sözcük dağarcığı genellikle benzerlik gösterir. Kullanılan sözcükler çocukların sahip olduğu bazı kavramları adlandırırken bazılarını adlandırmaz. Sonuç olarak iletmek istedikleri kavramlar ile bunlara uygun sözcükler arasında bir aksaklık vardır. Bu açığı kapatmak için kendi sözcüklerini komşu kavramları kapsayacak şekilde bir genişletme gözlenir. Örneğin iki yaşındaki bir çocuk köpek sözcüğünü köpeklerin yanı sıra kedi ve koyunlar için de kullanabilir.
Bu açıklamada söz konusu olan durum dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
A) Sentaks B) Morfem C) Semantik *D) Morgem E) FonemAnnesi ile alışveriş yaptıktan sonra bir çay bahçesinde oturan Mustafa, yan masadan garsona “Bir meyveli gazoz getirir misin?” diye seslenildiğini duymuş ve annesine dönerek “Anne ben de sadeli gazoz istiyorum.” demiştir.
Mustafa’nın dili bu şekilde yanlış kullanması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Alıcı dil

B) Eksik Kurallaştırma

C) İfade edici dil

D) Tek sözcük

*E) Aşırı kurallaştırma

Altı yaşındaki Ozan’ın annesi, son zamanlarda oğlunun, bedeninin kızlardan neden farklı olduğunu merak ettiğini ve bununla birlikte oğlunun cinsellikle ilgili konulara çok meraklı olduğunu fark etmiştir.
Buna göre Ozan, Freud’un psikoseksüel gelişim kuramına göre, aşağıda verilen hangi dönemde bulunmaktadır?

A) Gizil dönem B) Oral dönem C) Anal dönem D) Genital dönem *E) Fallik dönem

Ünlü cinayet romanları yazarı Agatha Christie, çocuk­ken anne-babası tarafından baskıcı bir eğitimle büyü­tülmüş ve bu baskılı eğitimden doğan saldırganlığını yazdığı romanlara yansıtmıştır.
Agatha Christie’nin kullandığı savunma mekaniz­ması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ödünleme B) Yansıtma *C) Yüceltme D) Yadsıma E) Hayal kurma

İki buçuk yaşında bir çocuğun yemek yerken üstünü başını kirletmesinden hoş­lanmayan Anne, çocuğun kendi başına yemesine izin vermemekte, çocuğun kendi başına yeme ısrarı karşısında ise cezaya başvurmaktadır. Çocuğun yap­mak istediği bir davranışı yapmasına izin vermeyen ve kimi davranışlarından dolayı çocuğunu cezalandıran anne’nin bu durumu Erikson’a göre çocukta ne türden bir kimlik özelliğinin yerleşmesine neden olabilir?
A) Güvensizlik *B) Kuşku ve utanç C) Suçluluk D) Yetersizlik E) Kimlik kriziAyşe arkadaşlarının davranışlarına ilişkin ahlaki yargılarında, arkadaşlarının yaptıkları bir davranış kendi çıkarına uygun ise, bu davranışın doğru olduğunu, kendi çıkarına uygun değilse yanlış olduğunu düşünmektedir. Ayşe’nin bu tür­ den bir ahlaki yargıda bulunması, Kohlberg’e göre onun hangi ahlaki gelişim ev­resinde olduğunu göstermektedir?
A) Gelenek öncesi düzeyin boyun eğme evresi

*B) Gelenek öncesi düzeyin bireyselcilik evresi

C) Geleneksel düzeyin üçüncü evresi

D) Geleneksel düzeyin dördüncü evresi

E) Gelenek ötesi düzeyin birinci evresi

Bir doktor çok acı çekmekte olan ölüme mahkum bir hastasına ötenazi uygulamamalıdır, çünkü insan içinde yaşadığı toplumun yasalarına uygun hareket etmelidir. Toplumun yasalarına göre ise ötenazi uygulaması yasaktır.” görüşü hangi ahlak gelişim dönemine aittir?

A) Kanun ve düzen eğilimi

B) Araçsal ilişkiler eğilimi

*C) Sosyal sözleşme eğilimi

D)Kişiler arası uyum eğilimi

E) Ceza ve itaat eğilimi
47. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’e göre ahlaki özerklik döneminin özelliklerinden biri değildir?

A) Kuralların değiştirilebileceği inancı vardır.

B) Birey ahlaki yargılar açısından başkalarından bağımsızdır.

C) Suçun önem derecesini fiziksel sonuçları belirler

D) Birey doğru ve yanlış kavramlarını ebeveynlerinden bağımsız olarak belirler.

E) Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenler dikkate alınır.

Bir çocuğun önce tek bir kelime kullanarak, sonra birden fazla kelime kullanarak ve daha sonra gramer kurallarına uygun cümleler kurarak konuşması, aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Gelişimin çeşitli yönleri birbirini etkiler.

*B) Gelişim belli bir sıra izler.

C) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

D) Gelişim baştan ayağa doğrudur.

E) Gelişim içten dışa doğrudur.

I. Korunum kazanma
II. Nesne devamlılığını kazanma
III. Analitik düşünmeyi kazanma
IV. Tek yönlü düşünebilme
Yukarıda verilen özellikler Piaget’in bilişsel gelişim kuramı doğrultusunda yaşlara göre sıralanırsa hangi sıralama elde edilir?

A) 3-1-4-2 B) 3-2-1-4 C) 2-4-3-1 D) 2-3-1-4 *E) 2-4-1-3

Aşağıdakilerden hangisi Bruner’in bilişsel gelişim dönemlerinden imgesel dönemin özelliklerinden biri değildir?
A) Görsel bellek gelişmiştir

B) Çocuğun kararları dille değil, duyu organları yoluyla edindiği duyusal etkilere dayalıdır.

c) Herhangi bir nesneyi, olayı, durumu nasıl algılarlarsa zihinlerinde o şekilde canlandırırlar

D) Çocuklar bu dönemde herhangi bir nesneyi,

olayı görmeden de resmedebilirler.

*E) Çevresindeki nesnelerle ilgili yaşantıyı onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek kazanırlar.52.İnce kas motor becerileri kontrolünün büyük ölçüde gerçekleştiği psikomotor gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bebeklik dönemi

B) İlk çocukluk dönemi

*D) Son çocukluk dönemi

D) Ergenlik dönemi

E) Yetişkinlik dönemi

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimde çocukların gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine uygun öğrenme- öğretme sürecinin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Çocukların ilgi alanlarının belirlenerek öğrenmenin bu temele dayandırılması
B) Öğretim etkinliklerinin grupla ya da bireysel olarak düzenlenmesi
C) Gerekli ve yelerli uyaranların bulunduğu ortamların sağlanması.
*D) Etkinliklerin çoğunlukla öğretmen tarafından başlatılması.
E) Fırsat eğitiminden yararlanılması
Türkiye’de çocuk hakları sözleşmesi hangi tarihte yürürlüğe gimiştir?
A) 20 Kasım 1989 (bu tarihte imzalandı)

*B) 20 Eylül 1990(yürürlüğe girdi)

C) 14 Ekim 1990

D) l0Aralrk 1994

E) 27 Ocak 199555.

Öğretim metodu olarak somuttan soyuta ilkesi benimsenmelidir.
Çocuk bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Çocuk kendi yaşamı ile ilgili sorumluluk almalıdır.
Gelişim evreleri ve özellikleri göz önüne alınmalı.
Okul öncesi döneme ait görüşleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Maria Montessori

*B) Frobel

C) J.J Rousseau

D) J. Locke

E) John A. Comenius

Çocuklar hangi duyguyu daha geç zamanda gösterirler ?
A) Üzüntü B) İğrenme C) Korku D) Şaşırma *E) Kıskanma

Okul başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri erken çocukluk eğitimi almamaktır. Programın hedefi sınıfta kalan, özel eğitime yönlendirilen veya okulu bırakan çocukların bilişsel özelliklerini destekleyici nitelikte olmalıdır.
Yukarıdaki açıklama hangi okul öncesi eğitim programına aittir ?

A) High Scope *B) Head Start C) Waldorf D) Açep E) Reggio Emilia

Aşağıdakilerden hangisi başkalarının kanılarına dayalı bireyi tanıma tekniğidir?
A) Anektod kayıt B) Otobiyografi *C) Sosyometri D) Arzu listesi E) Problem tarama listesi

Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşlukla ilgili yaklaşımlar arasında yer almaz ?
A) Doğal Yaklaşım

B) Emprik Çevre Yaklaşımı

C) Etkileşimci Yaklaşım

*D) Duygusal Yaklaşım

E) Sosyal Yapılandırmacı YaklaşımAşağıdakilerden hangisi kişilik testleri arasında yer almaz?
A) Beier cümle tamamlama testi

B) Good Enough resim çizme testi

C) Rorschoch mürekkep testi

D) Hacettepe kişilik envanteri

*E) WAIS-R testi

Sevdiği bir kişinin trafik kazasında öldüğünü öğrenen bir genç “Hayır olamaz, o çok dikkatli bir sürücüydü.” demiştir. Bu olayda kullanılan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarısızlığının nedenini başkasında görme

B) Alınan acı haberin olumlu yanlarım öne çıkarma

C) Olumsuz duygu ve düşünceleri bilinçaltına bastırma

*D) Acı veren olayın gerçekliğini yadsıma

E) Çözümü güç bir sorunun farkında değilmiş gibi davranma

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.