Tamamı Ayrıntılı Çözümlerden Oluşan Okul Öncesinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Test 1

02.05.2019
3

1- Gallahue’nin motor gelişiminde etkili olan fiziksel ve motor yetenekleri göz önüne alındığında aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri fiziksel uygunluk unsurları arasında yer almaktadır?

I-Esneklik
II- Kas dayanıklılığı
III- Hareket hızı
IV- Çabuk kuvvet
V- Denge

A) I ve III
B) I ve II
C) III ve V
D) IV ve V
E) II ve III

2-Motor gelişimi etkileyen faktörler arasında bulunan doğum sonrası etmenler göz önüne alındığında aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğum sonrası etmenlere dahil edilebilmektedir?
A) Doğum travmaları
B) Annenin beslenmesi
C) Düşük doğum ağırlığı
D) Kalıtım
E) Annenin sosyal ve psikolojik durumu

…………… beceriler çocuklarda önceden belirlenen bir sıra içerisinde otomotik olarak ortaya çıkan ve olgunlaşmaya bağlı olarak gelişim gösteren becerilerdir. …………………. beceriler ise çevrenin uyaranları ile çocukta ortaya çıkan becerilerdir.
3- Yukarıda söz edilen becerilerle ilgili boş bırakılmış alanlara sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Devinişsel – Filogenetik
B) Ontogenetik- Filogenetik
C) Davranışsal- Ontogenetik
D) Filogenetik- Ontogenetik
E) Filogenetik- Motor

Gallahue’ye göre refleksif hareketler dönemi iki aşamadan oluşmaktadır.İlayda ilk doğduğu andan itibaren çevreyi keşfetmek adına birçok şeyi deneyerek öğrenmeye çalışmakta hareketleriyle bilgi toplamaktadır.
4-Aşağıda verilmiş olan ifadelerden hangisi Gallahue’nin refleksif hareketler döneminin meydana getirmiş olduğu iki aşamadan, İlayda’nın sahip olduğu aşamayı göstermektedir?

A) Bilgi toplama evresi
B) Motor beceri evresi
C) İlkel reflekler
D) Bilgiyi anlamlandırma evresi
E) Bilgi çözme evresi
Andaç yeni doğduğunda ağzına dokunulup çekildiği anda dokunulan yöne doğru başını çevirmekte ve meme aramaya başlamaktadır.Bu refleksin önemli özelliklerinden biri üçüncü ayda kaybolması gerektiğinin yanı sıra prematüre yani erken doğan bebeklerde bu reflkes görülmemektedir.
5-Yukarıda Andaç’ın sergilemiş olduğu davranışa yönelik refleks aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babinski refleksi
B) Arama refleksi
C) Tonik boyun refleksi
D) Moro refleksi
E) Kavrama refleksi

6- Bebeklerde görülen refleksler incelendiğinde aşağıdaki refleklerden hangisi ilkel refleksler arasında yer almamaktadır?
A) Emme refleksi
B) Arama refleksi
C) Palmer refleksi
D) Tonik boyun refleksi
E) Adımlama refleksi

Temel hareketler döneminin bu aşamasında olan Rıdvan’ın hareketlerine bakılacak olursa hareketlerinin oluşumunda koordinasyon oldukça zayıf olup, beden kaba bir şekilde kullanılmaktadır.Rıdvan adete kendi becerilerini zorlayarak neyi yapıp, neyi yapamadığını kendisi görür ve bunu öğrenmeye çabalar.
7- Rıdvan’ın sergilemiş olduğu temel hareketler dönemine ait bu durum bu dönemin hangi evresine denk gelmektedir?

A) Koordinasyon eksikliği
B) İlk evre
C) Başlama evresi
D) Refleksif hareket evresi
E) Olgunlaşma evresi

………….. oyunu çocukların en gerçek uğraşıları olarak tanımlamış, ……………………oyunu çocuğun bir işi olarak görmüş ve …………………. ise oyunu kendiliğinden ortaya çıkan ve mutluluk getiren bir aktivite olarak görmüştür.
8-Yukarıda sözü edilen bazı kuramcıların oyunla ilgili öne sürdükleri düşüncelere yer verilmiştir. Bu düşünceler sırası ile aşağıdaki hangi kuramcılarla tanamlanmalıdır?

A) Caillois- Montessori- Piaget
B) Gross- Lazarus- Montaigne
C) Piaget- Gross- Caillois
D) Lazarus- Montaigne- Montessori
E) Montaigne- Montessori- Lazarus

Oyunun çocuğun birçok yönden gelişimine katkısı bulunmaktadır diyen Nezahat öğretmen sınıfındaki öğrencilerine oyun esnasında en çok dikkat ederek uyguladığı davranış onların düzgün cümleler kurmalarını sağlama, kelime oyunları oynatarak kelime hazinelerinin gelişmesini sağlama ve kendini böylelikle daha iyi ifade etmelerine yönelik bir hedef ortaya koymuştur.
9-Nezahat öğretmenin oyunun çocuğun gelişimine olan katkısında hangi yönden daha çok destek verdiği söylenebilir?
A) Özbakım becerileri gelişimi
B) Dil gelişimi
C) Zihinsel gelişimi
D) Duygusal ve sosyal gelişimi
E) Fiziksel ve motor gelişimi

10- Oyun kuramları bazı alt kategorilere ayrılmaktadır.Numaralandırılmış maddelerden hangisi ya da hangileri klasik oyun kuramları içerisine dahil edilmektedir?
I-Jean Piaget’in oyun kuramı
II-Fazla enerji tüketimi kuramı.
III-Tekrarlama kuramı
IV-Rahatlama ve dinlenme kuramı.
V- Öncül deneme kuramı.
A) II,III,IV ve V B) III ve V C) I,II ve III D) Yalnız I E) IV ve V

11- Klasik oyun kuramları içerisinden rahatlama ve dinlenme kuramı ile fazla enerji tüketimi kuramının arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde net bir şekilde açıklanmıştır?

A) Fazla enerji tüketimi kuramının adı sadece fazla enejiden bahsetmektedir.
B) Dinlenme kuramında oyun organizmanın enerjisini artırmak için oynanmaktadır.
C) Dinlenme kuramında oyun oynamaktan sıkılan çocuklar dinlenirler.
D) Fazla enerji tüketimi kuramı dinlenme kuramına göre oldukça yorucudur.
E)Dinlenme kuramı fazla enerji tüketimi kuramına göre daha çok sevilmektedir.

Annesi ile gezmeden dönerken otobüsü kullanan Göknil yolda otobüs şoförünü dikkatle incelemiş eve geldiklerinde de koridora sandalyeleri dizerek annesinden orayı bir otobüs olarak hayal etmesini istemiş kendisi de eline aldığı tencere kapağını direksiyon yaparak şoför olmuştur.
12- Göknil’in tencere kapağını direksiyon yaparak şoför olması hangi oyuna yönelik bir tutum sergilediğini göstermektedir?

A) Alıştırmalı oyun
B) Birlikte oyun
C) Parallel oyun
D) Sembolik oyun
E) Kurallı oyun
13- Piaget oyunu üç evreye ayırmıştır aşağıda bazı özellikleri verilmiş olan oyun evresi Piaget’in bu üç evreye ayırmış olduğu oyun türlerinden hangisine karşılık gelmektedir?

* Bu evrede motor faaliyetler hakimdir
* 0-2 yaş arası döneme denk gelmektedir.
* Nesneleri yakalama refleksi ön plandadır.
A) Kurallı oyun
B) Tek başına oyun
C) Alıştırmalı oyun
D) Sembolik oyun
E) Paralel oyun

14- Bu kurama göre çocuğun niçin oynadığı değil çocuğun oynamış olduğu oyunun içeriğine bakılmaktadır.Kuramcıları arasında Sigmun Freud ve Jean Piaget yer almaktadır. Sözü edilen bu kuram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Alıştırmalı oyun kuramı
B) Sigmund Freud’un oyun kuramı
C) Klasik oyun kuramı
D) Jean Piaget’in oyun kuramı
E) Dinamik oyun kuramı

Ona göre oyun adeta toplumsal bir nitelik taşıyan sembolik bir etkinliktir. Aynı zamanda bu kuramcı sosyal yapılandırmacı ve işbirlikli öğrenmenin temsilcisidir.Bilişsel gelişimde kültür ve dili önemsemekte , oyunu da bu kapsamda ele almaktadır.
15-Yukarıda adından söz edilen kuramcı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Vygotsky
B) Bruner
C) Jean Piaget
D) Sigmund Freud
E) Sutton – Simith
CEVAPLAR

1. Sorunun Cevabı : B
Gallahue’nin motor gelişiminde etkili olan fiziksel ve motor yetenekleri esneklik, kas dayanıklılığı, kalp solunum dayanıklılığı ve kas kuvveti olarak ele alınmaktadır. Hareket hızı, çabuk kuvvet ve denge ise Gallahue’nin motor uygunluk unsurları arasında yer almaktadır.

2. Sorunun Cevabı : C
Motor gelişimi etkileyen faktörler arasında bulunan doğum sonrası etmenler arasında, annenin yaptığı düşük doğum etkili bir faktör olmaktadır.Doğum travmaları doğum sırası etmenler olup, annenin sosyal ve psikolojik durumu ile beslenmesi ve kalıtım gibi özellikler de doğum öncesi etmenler arasında yer almaktadır.

3. Sorunun Cevabı : D
Filogenetik beceriler çocuklarda önceden belirlenen bir sıra içerisinde otomotik olarak ortaya çıkan ve olgunlaşmaya bağlı olarak gelişim gösteren becerilerdir. Bu becerilere örnek olarak baş ve boyun kontrolü yürüme gibi etmenler örnek iken, Ontogenetik beceriler ise çevrenin uyaranları ile çocukta ortaya çıkan beceriler olup, yüzme , buz pateni yapma, bisiklete binme gibi beceriler örnek olarak verilebilmektedir.

4. Sorunun Cevabı : A
Bilgi toplama evresinde Gallahue’ye göre bebek ilk doğduğu andan itibaren dört aylık olana kadar sadece deneyerek, yaşayarak ve hareket ederek öğremeye çalışmaktadır.Burada da yeni doğmuş olan İlayda’nın göstermiş olduğu davranışlar bizlere İlayda’nın çevreyi keşfederek bilgi toplama evresinde olduğunu göstermektedir.

5. Sorunun Cevabı : B
Andaç’ın sahip olmuş olduğu refleks arama refleksi olup bu refleks’de bebek genellikle meme arar konumundadır. Prematüre doğan bebeklerde görülmeyen bu reflkes zamanlama olarak normal doğan bebeklerde üçüncü ayda kaybolmaktadır.
6. Sorunun Cevabı : E
Bebeklerde görülen refleksler ilkel reflekler ve duruşa ilişkin refleksler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yukarıda verilenlere bakılacak olursa adımlama refleksi ilkel refleks değil, duruşa ilişkin refleksler arasında yer almaktadır.

7. Sorunun Cevabı : C
Rıdvan’ın sergilemiş olduğu davranış burada temel hareketler döneminin başlangıç evresine denk gelmektedir. Bu evrede hareketlerinin oluşumunda koordinasyon oldukça zayıf ve bedeni kaba bir şekilde kullanmak vardır.Çocuklar bu evrede Rıdvan’ında yapmış olduğu gibi sınırları zorlayarak öğrenmeye çalışmaktadırlar.

8. Sorunun Cevabı : E
Montaigne oyunu çocukların en gerçek uğraşıları olarak tanımlamış, Montessori oyunu çocuğun bir işi olarak görmüş ve Lazarus ise oyunu kendiliğinden ortaya çıkan ve mutluluk getiren bir aktivite olarak görmüştür.

9. Sorunun Cevabı : B
Nezahat öğretmenin uygulamış olduğu davranışlara bakılacak olursa, Nezahat öğretmenin öğrencilerine oynatmış olduğu kelime oyunları ile onların kelime dağarcıklarını geliştirmeye çalışarak,kendilerini kolay ve güzel ifade etmeleri için çaba göstererek oyun ile birlikte çocuklarda dil gelişiminin de gelişmesi adına daha fazla çalışmalar yapmaktadır diyebiliriz.

10. Sorunun Cevabı : A
Oyun kuramları arasında yer alan klasik oyun kuramları içerisinde fazla enerji, tekrarlama,rahatlama ve dinlenme ile öncül deneme kuramu bulunmakta fakat Jean Piaget’in oyun kuramı dinamik oyun kuramları arasında yer almaktadır.

11. Sorunun Cevabı : B
Dinlenme kuramında oyun fazla enerji tüketimi kuramından farklı olarak organizmanın enerjisini artırmak için oynanmaktadır.En genel ve net tanım B seçeneğinde yer almaktadır.

12. Sorunun Cevabı : D
Sembolik oyunda çocuklarda bir nesneyi sembolleştirme mevcuttur. Göknil burada yolda görmüş olduğu şoforü taklit etme amaçlı bir oyun kurup tencere kapağını da direksiyon olarak kullanarak sembolleştirmeye gitmiş ve sembolik oyun oynamıştır diyebiliriz.

13. Sorunun Cevabı : C
Alıştırmalı oyun 0-2 yaş dönemine denk gelmekte olup, bu evrede motor faaliyetler hakimdir, nesneleri yakalama refleksi ön plandadır bu faaliyetler çocuk için bir oyun niteliği taşımaktadır. Çocuklar bu tip hareketleri o dönemde yapmaktan zevk alarak sürekli tekrarlamak istemektedirler.

14.Sorunun Cevabı : E
Dinamik oyun kuramına göre çocuğun niçin oynadığı değil çocuğun oynamış olduğu oyunun içeriğine bakılmaktadır. Kuramcıları arasında Sigmun Freud ve Jean Piaget yer almaktadır. Bu kuramcılarında kendilerine özgü oyun kuramları bulunmaktadır.
15. Sorunun Cevabı : A
Vygotsky’ e göre oyun sembolik bir etkinlik olup gerçek oyun ancak 3 yaşında –mış gibi oyunla başlamaktadır. –Mış gibi oyun’da çocuk nesneleri farklı sembollere göre nitelendirerek kullanmaktadır.Vygotsky aynı zamanda işbirlikli öğrenmenin de temsilcisidir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.