Tamamı Çözümlü Okul Öncesi Öğretmenliği Öabt 20 Soruluk Mini Deneme

24.04.2019

 

Bu soruların tüm hakları okuloncesihaber.com’ a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu soruların alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

1-Yetişkinlik yılları insan yaşamı içerisinde oldukça uzun bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönem de kendi içerisinde üç döneme ayrılmaktadır.

Aşağıda numaralandırılmış maddelerden hangisi ya da hangileri bu üç dönemi içerisine almaktadır?
I- Genç Yetişkinlik Dönemi
II- Yaşlılık
III- Orta Yetişkinlik Dönemi
IV- Ergenlik
V- İleri Yetişkinlik Dönemi

A) Yalnız II
B) I,III ve V
C) IV ve V
D) II ve III
E) Yalnız III


Sorunun Cevabı : B
Yetişkinlik dönemi uzun bir zaman dilimini kapsamakla birlikte, bu dönem de kendi içerisinde üç döneme ayrılmaktadır. Genç Yetişkinlik Dönemi, Orta Yetişkinlik Dönemi ve İleri Yetişkinlik Dönemi olarak ayrılan yetişkinlik dönemi içerisinde Yaşlılığı ve Ergenliği barındırmamaktadır.

………….. yetersizliği olan bireylerin zeka düzeyleri daha yavaş olmakta ve verilen yönergelere karşı daha az tepkide bulunmaktadırlar. Bu bireyler daha zor eğitilmekte ve anlatılmak istenilen birey tarafından akranlarına nazaran daha geç algılanmaktadır.

2-Yukarıda bahsedilen bu mineralin eksikliği sonucu görülmektedir?
A) Bakır
B) Krom
C) Demir
D) Kalsiyum
E) İyot

Sorunun Cevabı : E
İyot vücudumuzda önemli bir mineral olarak tiroid hormonu üretmektedir. Cilt, tırnak ve saç içinde oldukça büyük öneme sahip bir mineral olup aynı zamanda çocukların beyin gelişimine de destek olmaktadır. Bu nedenle vücutta iyot yetersizliği zeka geriliğine ve öğrenme güçlüğüne sebep olabilmektedir. Bebeklerde doğumsal anomalilerin yaşanması, fiziksel gelişmede bozukluklar iyot yetersizliği sonucu yaşanan diğer sorunlar arasında yer almaktadır. İyot’un bol miktarda bulunduğu besinler arasında , sebzeler, deniz ürünler, süt ve süt ürünleri, çilek başta gelmektedir.

Çocukluk çağında olan Iraz’ın henüz dişleriçıkmamıştır.Normal seyreden bir durumda ………….. yaşına kadar toplam ……….. adet süt dişinin çıkmış olması gerekmektedir. Bir yaşını tamamlayan Iraz’ın toplam ………….. tane dişi bulunması gerekmektedir.
3-Yukarıdaki boşluğa sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 2,5 / 20 / 6-8
B) 1,5/ 18/ 3-4
C) 2,5 / 20/ 3-5
D) 3/ 18/ 6-8
E) 2/ 20/ 6-8

Sorunun Cevabı : A
Çocukluk çağı göz önünde bulundurularak.Normal seyreden bir durumda 2,5 yaşına kadar toplam 20 adet süt dişinin çıkmış olması gerekmektedir. Bir yaşını tamamlayan Iraz’ın toplam 6-8 tane dişi bulunması gerekmektedir.

I-Kişiliğin en ilkel yanı olarak bilinir.
II-Kişiliğin gerçekçi ve akılcı yönüdür.
III- Kişiliğin ahlaki ve toplumsal yanıdır.

4-Yukarıda tanımı yapılmış olan üç düzey aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A) İd- Ego-Süperego
B) Ego-Süperego-İd
C) Süperego-Ego-İd
D) Süperego-İd- Ego
E) Ego- İd- Süperego


Sorunun Cevabı : A
İd kişiliğin en ilkel yanı olarak bilinmekte, Ego kişiliğin gerçekçi ve akılcı yönü olmakta, Süperego ise kişiliğin ahlaki ve toplumsal yanı üzerinde durmaktadır. Süperego’da özellikle vicdan hakim olan bir etmendir. Dolayısıyla doğru olarak sıralanmış seçenek A seçeneği olmaktadır.

Simge’nin annesi kızını pek fazla önemsemeyen ancak o bir şey istediğinde onunla iletişime geçen kendisini yoğun iş temposuna kaptırmış bir annedir. Simge 2.5 yaşında olmasına rağmen henüz daha tuvalet eğitimini kazanamamıştır. İleriki dönemler içinde kazanması adına kreşteki öğretmenleri yardımcı olsa da Simge’nin tuvalet eğitimi için kaçırmış olduğu dönem bir daha geri alınamamaktadır.

5- Simge’nin tuvalet eğitimi için içerisinde bulunup, kaçırmış olduğu dönem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Okul Öncesi Dönem
B) Kritik Dönem
C) Riskli Dönem
D) Tarihsel Zaman
E) Erken Gelişim Dönemi

Sorunun Cevabı : B
Tuvalet eğitimi çocuklarda kritik dönem olarak 2-3 yaşları arasında yer almaktadır. Kritik dönem öğrenmede belli uyarıcıların en güçlü etkiye sahip oldukları dönem olarak bilinmektedir.

Birey bu dönemde bazı öğrenmelere karşı oldukça duyarlı olup,bu dönemde kazanılamayan bir davranış, diğer dönemlerde ya kazanılamamakta ya da çok zor
kazanılmaktadır.

Bu etkinliğin amacı çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını sağlamak, onlara dinleme becerisi kazandırmak, ses tonlarını iyi ayarlamalarını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. Sınıf içerisinde ise öğretmenim tekerleme, parmak oyunu, şiir , bilmece gibi etkinliklere bolca yer vermesi bu etkinliği destekler niteliktedir.
6- Yukarıda söz edilen etkinlik çeşiti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Sanat Etkinliği
B) Müzik Etkinliği
C) Oyun Etkinliği
D) Türkçe- Dil Etkinliği
E) Okuma – Yazma Etkinliği

Sorunun Cevabı : D
Türkçe – dil etkinliklerinde çocukların Türkçe’yi doğru kullanmalarına öğretmenin sorduğu sorulara düzgün cümleler kurarak , ses tonlarını da iyi ayarlayarak cevap vermelerine, kendi isteklerini, duygu ve düşüncelerini güzel ifade edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Öğretmen hikaye tamamlama etkinlikleri ile şiir okutma vs. gibi etkinliklerle çocuğun hem konuşma becerisini hem de düşünme becerisini geliştirmektedir.

I- Dexter: Sağ taraf
II- Sinister: Sol taraf
III-Superior: Vücudun alt tarafı
IV -İnferior: Vücudun üst tarafı
V- Median: Orta, tam ortada bulunan

7-Yukarıda vücudumuzun bazı bölümleri ile ilgili olarak verilmiş ifadelerden hangisi ya da hangileri hakkında yanlış bir tanımlama yapılmıştır?

A) II ve V
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) IV ve V

Sorunun Cevabı : C
Superior, vücudun üst tarafı olarak bilinirken, İnferior‘da vücudun alt tarafı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda III. ve IV. numaralı alanlarda yanlış tanımlama yapılmış olup, diğer numaralı alanlarda verilen bölüm ve tanımları doğru olarak yer almaktadır.

Andaç yeni doğduğunda ağzına dokunulup çekildiği anda dokunulan yöne doğru başını çevirmekte ve meme aramaya başlamaktadır.Bu refleksin önemli özelliklerinden biri üçüncü ayda kaybolması gerektiğinin yanı sıra prematüre yani erken doğan bebeklerde bu reflkes görülmemektedir.

8-Yukarıda Andaç’ın sergilemiş olduğu davranışa yönelik refleks aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babinski refleksi
B) Arama refleksi
C) Tonik boyun refleksi
D) Moro refleksi
E) Kavrama refleksi

Sorunun Cevabı : B
Andaç’ın sahip olmuş olduğu refleks arama refleksi olup bu refleks’de bebek genellikle meme arar konumundadır. Prematüre doğan bebeklerde
görülmeyen bu reflkes zamanlama olarak normal doğan bebeklerde üçüncü ayda kaybolmaktadır.

Drama etkinliğinden sonra öğretmen dramayı tamamlayıcı niteliğe sahip drama sonrası yapılan etkinliklere yer verirse dramadan daha iyi bir verim alınmış olunacaktır.

9-Aşağıda numaralı alanlarda yer alan bu etkinliklerden hangisi ya da
hangilerinin drama sonrası uygulanması doğrudur?

I- Resim çizme ve boyama
II- Kesme yapıştırma
III- Hamurdan şekiller
IV- Kalem-kağıt çalışmaları
V- Şarkı Söyleme

A) I ve IV
B) II ve V
C) III ve IV
D) I,II ve III
E) Hepsi

Sorunun Cevabı : E
Drama etkinliğinden sonra dramayı tamamlayıcı niteliğe sahip drama sonrası yapılan etkinlikler arasında resim çizme ve boyama, kesme yapıştırma, hamurdan şekiller verme, kalem-kağıt çalışmaları ve şarkı söyleme yer almaktadır. Drama sonrası bu gibi etkinliklerin tümüne yer verilebilmektedir.Böylelikle dramadan alınan verim artmış , etkinliklerle
pekiştirilmiş olunacaktır.

Aras sınıfta bulunan blok merkezi dolaplarının uzunlukları hakkında kendisi bir süredir yapmış olduğu gözlemi öğretmeni ile paylaşır ve aralarında şu diyalog geçer;

Aras : Öğretmenim bu dolaplardan biri daha uzun siz mi kestiniz?
Öğretmeni : Hayır Arascım daha fazla blok alabilmesi için biri diğerine göre daha uzun ve ince yapıldı.
Aras: Uzun olan daha büyük yani öğretmenim
Öğretmeni : Evet Arascım uzun dolap diğerine göre hem ince hem de daha uzun.

10-Yukarıdaki diyalogda geçen konuşmadan çıkarılacak yargıya göre Aras fen öğretiminde yer verilen bilimsel süreçlerden hangisini kullanmıştır?
A) Hipotez oluşturma
B) Sayı-Uzay İlişkisi Kurma
C) Gözlem Yapma
D) Tahmin Etme
E) Ölçme


Sorunun Cevabı : E
Ölçme fen etkinliği kapsamında yer alan bilimsek süreçler içerisine dahil edilebilmektedir. Ölçme iki nesne arasındaki var olan farkı gözlem sonucu ya da gerekli materyallerle ölçerek farketmedir. Aras burada göz kararı gözlemlediği iki dolaptan bir diğerinin daha uzun olduğunu söyleyerek kendince ölçüp, tartmış bu kanıya varmıştır.

11-Okul öncesi öğretmeni olan Nezaket hanım öğrecilerinin yapmış olduğu görsel sanat çalışmalarını değerlendirirken aşağıda verilmiş olan unsurlardan hangisine dikkat etmemelidir?

A) Gelişimsel değerlendirme.
B) Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme.
C) Basit ve karmaşık olmasına yönelik değerlendirme.
D) Ürün oluşturma süreçlerinin değerlendirilmesi.
E) Ürünlerin değerlendirilmesi.

Sorunun Cevabı : C
Okul öncesinde görsel sanat çalışmaları
değerlendirilirken gelişimsel olarak değerlendirme,düzeylere yönelik ürünleri oluşturma süreçlerine yönelik ve ürünleri değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme söz konusu iken, ürünlerin basit ve karmaşık olmasına yönelik bir değerlendirme söz konusu değildir.

-Zerrin arkadaşlarına nazaran konuşma güçlüğü çekmekte, bu konuşma güçlüğünün sebebi ise damak yapısında oluşan bir sorundan kaynaklı olmaktadır.

  • Cennet’in çekmiş olduğu konuşma güçlüğü ise beyninde yer alan bir hastalıktan kaynaklanmaktadır.

12-Yukarıdaki örnek durumlar incelendiğinde Zerrin ve Cennet’in çekmiş olduğu konuşma güçlüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Zerrin zihinsel etmenlere bağlı konuşma güçlüğü çekmektedir.
B) Zerrin fiziksel etmenlere bağlı konuşma güçlüğü çekmektedir.
C) Cennet fiziksel etmenlere bağlı konuşma güçlüğü çekmektedir.
D) Zerrin biyolojik etmenlere bağlı konuşma güçlüğü çekmektedir.
E) Cennet çevresel etmenlere bağlı konuşma güçlüğü çekmektedir.

Sorunun Cevabı : B
Zerrin’in konuşma güçlüğü çekmesine neden olan etmen damak yapısı yani fiziksel etmen iken,Cennet’in ise bu durumu beyninde yer alan bir hastalıktan kaynaklanmakta yani zihinsel etmenlere bağlıolmaktadır.

Altan’ın bebeğin annesi Altan’ın elinden koluna doğru, ritmik örümcek hareketleriyle parmaklarını yürüttükten sonra koltuk altına geldiğinde gıdıklama hareketini yapar.Bu hareket sonunda Altan ve annesi birbirlerine bakıp gülümserler.

13-Yukarıda anne ve Altan bebeğin birbirlerine bakıp gülümseyerek adete oyun oynar gibi eğlendikleri davranış okul öncesinde yer alan müzik türlerinden hangisi ile açıklanmaktadır?
A) Oyunlar
B) Ninniler
C) Nazlatmalar
D) Tekerlemeler
E) Sayışmacalar

Sorunun Cevabı : C
Altan’ın annesinin yapmış olduğu bu davranış okul öncesinde yer alan müzik türlerinden “Nazlatma” lar arasına girmektedir. Nazlatmalar bebeklerin çevre ile iletişim kurmalarını sağlayan ve bu süreci hızlandırmakta etkili olan oyunlardır. Bebeğe uygulanan ritmik dokunuşlar ile duygusal bağların oluşumu sağlanmaktadır.

Okul öncesi matematik etkinliğini tek başına sunmaktansa farklı etkinliklerle birlikte sunarak zenginleştirmek önemlidir.
14-Aşağıda numaralı olarak verilmiş alanlardan hangisi ya da hangileri bukapsamda bütünleştirilebilecek alanlar arasında yer almaktadır?

I- Drama Etkinliği
II- Müzik Etkinliği
III- Sanat Etkinliği
IV- Oyun Etkinliği
V- Serbest Zaman Etkinlikleri

A) I,II ve V
B) IV ve V
C) I,II,III,IV ve V
D)Yalnız V
E) III ve IV

Sorunun Cevabı : C
Okul öncesi matematik etkinliği kapsamında bütünleştirilebilecek alanlar arasında drama,müzik, sanat, oyun ve serbest zaman etkinlikleri de olmak üzere birçok alan bu grubadahil edilebilmektedir.

Bütünleştirilmiş etkinliklerin özellikle de matematik becerilerinin öğretimi için kullanılması çocuklar açısından etkinliğin canlı tutulmasını sağlayacaktır.

Yaratıcı düşünmeyi geliştirme adına bu tekniği uygulayan Fatma öğretmen üniversite de öğrencilerinden bir kelime söylemelerini ve tahtaya yazmış olduğu ve bu kelimelerden oluşan bir sorun düşünmelerini istemektedir.Aynı zamanda da düşünmüş oldukları bu sorunla ilgili kısa bir hikaye yazmaları için zaman vermiştir.

15-Fatma öğretmenin bu durumda öğrecilerine hikaye oluşturma adına uygulatmış olduğu yaratıcılığı destekleyen teknik aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Eleştirme
B) Betimleme
C) Yorumlama
D) Problem çözme
E) Beyin fırtınası

Sorunun Cevabı : E
Fatma öğretmenin öğrencilerini bir sorun altında düşünmeleri adına ve bu soruna yaratıcı yollardan çözüm getirmek için önce sorun bulmalarını sağlamış, daha sonra bu sorunla ilgili temel olan kelimelerden hikaye oluşturmalarını isteyerek yaratıcı düşünmenin temel unsuru olan beyin fırtınası tekniğini kullanmıştır.

16-Tam gün eğitim veren bir anasınıfında günlük eğitim akışı içerisinde aşağıdaki numaralı alanlardan hangisiya da hangileri yer almaktadır?

I- Güne başlama zamanı
II- Etkinlik zaamanı
III-Kahvaltı – temizlik zamanı
IV- Öğle yemeği sonrası dinlenme
V- Oyun zamanı

A) Hepsi
B) I,III ve V
C) III ve IV
D) I ve V
E) II,III ve IV

Sorunun Cevabı : A
Tam gün eğitim veren bir anasınıfında günlük eğitim akışı içerisinde olması gerekenler güne başlama zamanı, kahvaltı – temizlik zamanı, oyun zamanı gibi etmenler olup bunlar yarım gün eğitim veren anaokullarında uygulanan eğitim akışı içerisinde yer alırken,etkinlik zaamanı ve öğle yemeği sonrası dinlenme ise tam gün eğitim veren anasınıfları kapsamında yer alan etmenler olmaktadır.

İyi bir öğretim yöntemini kapsayan düşünceler arasında Lamia hanım’ın yer vermesi beklenen ifadeler tüm numaralı alanlarda yer alan ifadeler olmakta, dolayısıyla da Lamia hanım B seçeneğinde yer alan tüm maddeleri barındıran ifadelere yer vererek etkili bir öğretimsağlamış olduğunu bu düşünceleriyle kanıtlamıştır.

17- Okul öncesinde etkili materyal seçimi için sınıfına getirmiş olduğu yeni düzenlemelerle yeni materyaller almak isteyen Reyhan hanım’ın materyal seçerken ve hazırlarken dikkat etmesi gereken unsurlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almamaktadır?

A) Proğrama uygun olmalıdır.
B) Çeşitli duyulara hitap eden materyaller seçilmelidir.
C) Çocuğa görelik ilkesi dikkata alınarak materyal seçimi yapılmalıdır.
D) Maliyet açısından artık malzemelerle materyaller oluşturmalıdır.
E) Materyallerin mutlaka bir marangoz vb. kişi elinden geçmesi gerekmektedir.

Sorunun Cevabı : E
Reyhan hanım’ın materyal seçerken ve hazırlarken dikkat etmesi gereken unsurlar arasında seçilen materyalin proğrama uygun olması, çeşitli duyulara hitap etmesi, çocuğa görelik ilkesi dikkata alınarak hazırlanması ve maliyeti açısından da artık malzemelerle materyaller oluşturma ön planda yer almalı fakat materyallerin mutlaka bir marangoz vb. kişi elinden geçmesi gerekmemekte, sadece blok merkezi gibi alanlarda gerektiği taktirde marangoz vb.’den yardım alınabilmektedir.

18-Reyhan gittikleri misafirlikte çok konuşur annesi Reyhanı bir daha misafirliğie gittiklerinde çok fazla konuşmaması geerektiğini çocukların çok konuşmadığını ancak çok fazla konuşmayacağının sözünü alarak onu da götürebileceğini Reyhan’a anlatır.Reyhan’ın annesinin takınmış olduğu tavır Reyhan’da hangi duyguların gelişmesine zemin
hazırlayacaktır?

A) Girişkenlik
B) Kendini gerçekleştirme
C) Engelleme ve suçluluk
D) Bağımsızlık
E) Kimliğe karşı rol karışıklığı

Sorunun Cevabı : C
Bir ebeveyn çocuğunu sürekli engeller ve kısıtlayıcı olursa çocukta benlik saygısı gelişemez , çocuk kendine güven duygusunu tadamaz yaptıklarından hep şüphe duyar bu da ileride Engelleme ve Suçluluk psikolojisine dönüşür.

Marketten eve gelen Irmak tüm poşetleri yerleştirdikten sonra cüzdanının poşetler içerisinde
çıkmadığını görünce paniğe kapılır, soğuk soğuk terlemeye başlar, göz bebekleri genişler büyük strese girer. Daha sonra cüzdanı ceketinin iç cebine koyduğu aklına gelir ve kalp atım hızı eski halini alır, solunum normal seyretmeye başlar.

19-Bu durum değerlendirildiğinde Irmağın ilk önce yaşadığı panik aşağıdaki sinir sistemlerinin hangisi ile ilgili olmaktadır?

A) Sempatik sinir sistemi
B) Merkezi sinir sistemi
C) Otonom sinir sistemi
D) Parasempatik sinir sistemi
E) Somatik sinir sistemi

Sorunun Cevabı : A
Irmak cüzdanını bir an markette unuttuğunu düşünerek paniğe kapılmış ve o an göz bebekleri genişlemiş, soğuk terler dökmüş, kan damarları da daralarak büyük stres altına girmiştir. Sonrasında cüzdanın ceketinin iç cebinde bulması ile rahatlamış ve solunumu ve vücut fonksiyonları normale dönmüştür.Bu gibi heyecan ve panik durumlarında yaşanan stresli anlarda sempatik sinir sistemi devrede olmaktadır. Sempatik sistem organizma zor durumda kaldığı anlarda devreye girmektedir.

20-Çocukları tanımada test dışında bir etkinlik uygulamak isteyen Yağmur öğretmen yapmış olduğu gözlem sonucunda herhangi bir plan oluşturmamış, çocuklar doğal ortamda bulunurken rastgele gözlemlemiştir.
Bu durumda Yağmur öğretmenin uygulamış olduğu gözlem tekniği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Deneysel gözlem
B) Proğramlı gözlem
C) Özel durumlarda gözlem
D) Gelişi güzel gözlem
E) Sistemli gözlem

Sorunun Cevabı : D
Çocukları tanımada test dışında uygulanan etkinlikler arasında gözlem tekniği uygulanmakta olup, bu gözlem tekniğide gelişi güzel gözlem, sistemli gözlem ve özel durumlarda uygulanan gözlem olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Yağmur öğretmenin yapmış olduğu gözleme değinecek olursak bir plan dahilinde yapılmamış olması ve doğal ortamda aniden gözlem
sağlanması gelişi güzel gözlem yapıldığını göstermektedir.

Soruların tamamı Eğitimci Yazar ÖZGE ALPKAYA tarafından yazılmıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.